Analysis and use of the meat cluster in the agricultural sector

Keywords: cluster approach, clusters, self-regulatory organization competitiveness cluster beef, compensation-cost approach, the distribution of subsidies

Abstract

In this article, the efficiency of the cluster approach for the development of industrial pig production has been analyzed and investigated. In the article a model of the pig breeding cluster was developed, and the compensation-cost approach and technological chain of production were used. The entry into the meat cluster of enterprises, analysis of the current state of development of the meat market in the Kherson region was investigated. The results of the study showed that prices for certain types of meat do not allow agricultural commodity producers to carry out not only extended but also simple reproduction.

References

1. Пуцентейло П. Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика : моногр. / П. Р. Пуцентейло. –Тернопіль : ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”, 2011. –420 с.
2. Гірняк К. М. Теоретичні критерії ефективності підприємств з виробництва свинини / К.М. Гірняк // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2009. – Т. 11, № 2(41), ч. 5. – С. 19.
3. Калінчик М.В. Ефективність виробництва та розвиток ринку свинини / М.В. Калінчик, М.М. Ільчук, Т.М. Один-цова. – К.: Нічлава, 2005. – 13 с.
4. Мазуренко О. В. Промислове свинарство в умовах сучасного ринку / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. - 2016. - № 8. - С. 27-32.
5. Месель-Веселяк В. Я. Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ри-нкового спрямування в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 21-33.
6. Оляднічук Н. В. Удосконалення системи бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки через оптимі-зовані інформаційні масиви / Н. В. Оляднічук // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 7. - С. 181-186.
7. Рибалко В. П. Управління якістю свинини в умовах її виробництва / В. П. Рибалко, А. А. Гетя // Ветеринарна медицина. - 2010. - Вип. 94. - С. 317-318.
8. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В.Г. Андрійчук. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.
9. Горьовий В.П. Менеджмент фермерського господарства /В.П. Горьовий, С.В. Тимчук // Центр навчальної лі-тератури. – 2014. – 366 с.
10. Вітков М.С. Розвиток інвестиційної політики в сільському господарстві України / М.С. Вітков // Економіка АПК. – 2005. – №1. – С. 54-57.
11. Гірняк К. М. Теоретичні критерії ефективності підприємств з виробництва свинини / К.М. Гірняк // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини і біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2009. – Т. 11, № 2(41), ч. 5. – С. 19.
12. Дієсперов B. C. Ефективність виробництва у сільськогосподарському підприємстві : монографія / B. C. Дієсперов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 340 с.
13. Калінчик М.В. Ефективність виробництва та розвиток ринку свинини / М.В. Калінчик, М.М. Ільчук, Т.М. Одинцова. – К.: Нічлава, 2005. – 13 с.
14. Збарський В.К. Свинарство — ключова галузь у сільському господарстві України / В. К. Збарський, О. О. Шпак // Аг-росвіт. - 2016. - № 21. - С. 8-14.
15. Савицька Н.Л. Теоретико-методичні аспекти формування маркетингової політики підприємств на ринку м’яса та м’ясопродуктів / Н. Л. Савицька, О. П. Афанасьєва // Проблеми економіки. - 2015. - № 2. - С. 172-178.
16. Мазуренко О. В. Промислове свинарство в умовах сучасного ринку / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. - 2016. - № 8. - С. 27-32.
17. Ціхановська В. М. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку м’яса і м’ясної продукції в Україні / В. М. Ціхановська, О. В. Томчук, О. М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 3. - С. 18-27.
18. Данько Ю. І. Кооперація в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників свинини [Елект-ронний ресурс] / Ю. І. Данько, І. В. Лозинська // Економіка АПК. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економі-ки», 2012. - № 4. – С. 93-98.
19. Бочарова Ю. Г. Концентрація та конкуренція на світовому ринку м’яса / Ю. Г. Бочарова // Бізнес Інформ. - 2016. - № 3. - С. 18-23
20. Пуцентейло П. Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика : моногр. / П. Р. Пу-центейло. –Тернопіль : ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”, 2011. –420 с.
21. Месель-Веселяк В. Я. Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2016. - № 12. - С. 21-33.
22. Оляднічук Н. В. Удосконалення системи бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки через оптимізовані інформаційні масиви / Н. В. Оляднічук // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 7. - С. 181-186.
23. Рибалко В. П. Управління якістю свинини в умовах її виробництва / В. П. Рибалко, А. А. Гетя // Ветеринарна меди-цина. - 2010. - Вип. 94. - С. 317-318.
24. Лозинська І. В., Данько Ю. І. Стратегічні пріоритети розвитку скотарства в аграрних підприємствах. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. 2018. Вип. 1(129). С. 152-157. URL: http://ird.gov.ua/sep/doi/sep2018.01.157_u.php.
Published
2019-09-30
How to Cite
Usikova , E. (2019). Analysis and use of the meat cluster in the agricultural sector. Bulletin of Sumy National Agrarian University. Economics and Management, (3(81), 40-44. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.3.7