The model of evaluation of the marketing strategy at the different stages of life cycle of enterprise

Keywords: model of evaluation of the effectiveness, indicators of efficiency evaluation, marketing strategy, marketing strategy efficiency, strategy options, life cycle of enterprise

Abstract

Evaluation of marketing strategy of the enterprise at the each stage of its life cycle will give you an opportunity not only to detect the problems you have faced during its realization but foresee the change of situation on the market and rapidly respond to. Adjustments may be substantial and involve a large number of changes in the strategy or irrelevant and concern adjustment of individual elements of the strategy.

At many stages of the lifecycle, many businesses have problems related to assessing the effectiveness of marketing strategies: the rapid change of the factors of the external and internal environment of the enterprise and the complexity of their influence, the dependence of the importance of indicators of evaluation of the effectiveness of the marketing strategy from the stage of the life cycle, the lack of normative values of indicators, a significant number of qualitative indicators and the problem of their measurement, the significant impact of the human factor, the need to justify the decision to make changes in the marketing strategy and the implementation of appropriate corrective actions, etc.

Most of these problems can be solved by developing a model for assessing the marketing strategy of an enterprise that would allow an objective assessment of the effectiveness of such a strategy at various stages of the life cycle of this enterprise.

Application of such an enterprise model will help to optimize and justify the choice of the most successful options for marketing strategies at different stages of the life cycle.

References

1. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер, пер. с англ. И. Минервина. – М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 454 с.
2. Томпсон А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А. Томпсон, А. Стрикленд, пер. с англ., 12-е изд. – М.: Изд. дом "Вильямс", 2006. – 928 с.
3. Кревенс Д. Стратегический маркетинг / Д. Кревенс, пер. с англ. – М.: Изд. дом "Вильямс", 2008. – 512 с.
4. В. Чан Кім, Рене Моборн Стратегія блакитного океану / В. Чан Кім, Рене Моборн, пер. з англ. - К.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 383 с.
5. Чухрай Н. І. Сутність і класифікація методів оцінювання ефективності маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств / Н. І. Чухрай, З. О. Коваль // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 7. - С. 118-129.
6. Коваль З.О. Ефективність маркетингової стратегії підприємств: особливості оцінювання на різних етапах кон-тролю / З.О. Коваль // Матеріали науково-практичною конференції з міжнародною участю «Інформаційні технології обліко-во-аналітичного забезпечення управління бізнесом», 10 травня 2016 р.). – Ірпінь. Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту Університет державної фіскальної служби України, – С. 132-133.
7. Коваль З.О. Аналіз маркетингової стратегії вартісно-орієнтованого підприємства на різних етапах життєвого циклу / З.О. Коваль // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менедж-менту підприємства», 27-28 квітня 2017 р.. – Львів. Видавництво Львівської політехніки, – С. 136-137.
8. Коваль З.О. Оцінювання ефективності маркетингових стратегій на етапах життєвого циклу вартісно-орієнтованого підприємства / З.О. Коваль // Вісник НУЛП. – 2017. - №862. – С. 268-274.
9. Роскладка А.А. Оптимізація цільових значень показників ефективності невиробничих процесів / А.А. Роскладка / Ві-сник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – 2012. - №2 (173). – С. 13-19.
10. Pride M. Marketing: Concepts and Strategies 2000 edition. / M. William Pride, Ferrell, O.C. — Houghton Mifflin Co International Inc. — 624 p.
11. Боднаренко Т. М. Розмежування кількісних і якісних показників з метою конкретизації оцінки залежності резуль-тативних ознак від факторних / Т. М. Боднаренко // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 8 (110). — C. 277–282.
12. Герега Г. Ф. Співвідношення понять ефективності та результативності функціонування підприємств / Г. Ф. Герега // Науковий вісник НЛТУ України. — 2013. — Вип. 23.15. — С. 196–201.
Published
2019-01-28
How to Cite
Koval, Z. (2019). The model of evaluation of the marketing strategy at the different stages of life cycle of enterprise. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (1(79), 48-53. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.1.9