РОЗВИТОК МОЛОЧНИХ КЛАСТЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Юрій Данько Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-9847-1593
  • Дмитро Живицький Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: молочний кластер, диверсифікація виробництва, сільгосптоваровиробники, кластерний підхід, конкурентоспроможність, інновації, державна підтримка, агропромисловий сектор, сільське господарство

Анотація

У статті досліджується потенціал розвитку молочних кластерів як інструменту диверсифікації виробни- цтва сільськогосподарських товаровиробників в Україні. Розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку молоч- ної галузі в Україні та світі. Проаналізовано теоретичні основи концепцій кластерів і диверсифікації. Висвіт- лено переваги та виклики створення молочних кластерів, а також їх роль у диверсифікації діяльності учасників. Проведено SWOT-аналіз потенціалу молочних кластерів як інструменту диверсифікації. Обґрунтовано необхід- ність державної підтримки та сприятливого регуляторного середовища для ефективного розвитку молочних кластерів в Україні. Основні результати дослідження наступні. Виявлено тенденцію до скорочення виробництва молока в Україні, проте є потенціал нарощування переробки та експорту молочної продукції. Обґрунтовано, що участь у молочних кластерах відкриває нові можливості для диверсифікації діяльності підприємств. Визначено ключові переваги (підвищення ефективності, доступ до інновацій, диверсифікація) та виклики (низький рівень кооперації, обмежений доступ до фінансування, недосконала державна політика) розвитку молочних кластерів в Україні. Доведено необхідність комплексної державної політики підтримки кластеризації галузі та створення сприятливого інституційного середовища. Зазначено, що має негативний вплив нестабільність державної полі- тики та регуляторного середовища, а також відсутність комплексної стратегії підтримки розвитку кластерів у агропромисловій галузі. Наголошено на можливості виникнення екологічних ризиків, пов'язаних зі збільшенням навантаження на довкілля внаслідок концентрації виробництва в рамках кластера.

Посилання

Зростання на мінімалках: огляд світового молочного ринку. URL: https://avm-ua.org/uk/post/zrostanna-naminimalkah-oglad-svitovogo-molocnogo-rinku

Виробництво сирого молока, Україна. URL: https://infagro.com.ua/ua/virobnitstvo-ukrayina/

Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю., Чава К.Р. Підвищення конкурентоспроможності молочної продукції в Україні. Причорноморські економічні студії. 2018. № 29(2). С. 16–20.

Виробництво твердого та напівтвердого сиру, Україна. URL: https://infagro.com.ua/ua/virobnitstvo-ukrayina/

Молочний експорт – потужна підтримка молочної галузі. Агробізнес-Україна. 2023. № 2. URL:https://agrobusiness.com.ua/molochnyi-eksport

Порівняння молочного сектора України та Нідерландів. Український клуб аграрного бізнесу. 2017. 74 с. URL: https://www.agroberichtenbuitenland.nl/binaries/agroberichtenbuitenland/documenten/publicaties/2017/10/31/2017---dairycomparison-study-nl-ua/

Молочна Франція, або як фермерам досягти бажаної рентабельності. URL: https://agroportal.ua/agrocheck/inopressa/molochnaya-frantsiya-ili-kak-frantsuzskie-fermery-dostigayut-rentabelnosti

Французька молочна промисловість перша в світі, але фермери вигоди не отримують. URL: https://infagro.com.ua/ua/2020/01/14/frantsuzka-molochna-promislovist-persha-v-sviti-ale-fermeri-vigodi-ne-otrimuyut/

Нова Зеландія: рекордно більше молока з меншою кількістю корів. URL: https://infagro.com.ua/ua/2019/12/10/nova-zelandiya-bilshe-moloka-z-menshoyu-kilkistyu-koriv/

Качмар О.В. Агропромислові кластери як середовище інноваційного розвитку та формування кваліфікованого персоналу сільськогосподарських підприємств. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 3. С. 337–342.

Семенова В.Г., Матіщак Ю.І. Кластерне об’єднання як напрям підвищення рівня розвитку молокопереробних підприємств України. Бізнес Інформ. 2017. № 4. С. 205–210.

Хаустова В.Є., Трушкіна Н.В. Теоретичні підходи до визначення поняття «мережева структура». Бізнес Інформ. 2022. № 8. C. 12–19.

Згурська О.М. Диверсифікація як метод підвищення економічної ефективності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 16–21.

Ніколаєнко С.М. Формування територіального кластера в молочній промисловості. Бізнес Інформ. 2022. № 10. С. 89–96.

Блюмська-Данько К.В. (2020). Маркетингові інструменти підвищення конкурентоспроможності крафтової молочної продукції. Bulletin of Sumy National Agrarian University. 2020. № 3 (85). С. 11–14.

Ніценко В., Данько Ю. Розвиток виробництва молока в Україні та економічна стійкість молокопродуктового підкомплексу. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 4. С. 8–15.

Growth at Minimal Costs: Overview of the World Milk Market (n.d.). Available at: https://avm-ua.org/uk/post/zrostanna-na-minimalkah-oglad-svitovogo-molocnogo-rinku

Raw Milk Production, Ukraine (n.d.). Available at: https://infagro.com.ua/ua/virobnitstvo-ukrayina/

Mykhailenko, O.V., Skomorokhova, S.Yu., & Chava, K.R. (2018). Increasing the Competitiveness of Dairy Products in Ukraine. Prichornomorski ekonomichni studii, 29(2), 16–20.

Production of Hard and Semi-Hard Cheese, Ukraine (n.d.). Available at: https://infagro.com.ua/ua/virobnitstvo-ukrayina

Milk Export – Powerful Support for the Dairy Industry. Agrobusiness-Ukraine, 2023(2). Available at: https://agrobusiness.com.ua/molochnyi-eksport

Comparison of the Dairy Sector in Ukraine and the Netherlands. Ukrainian Agrarian Business Club, 2017. Available at: https://www.agroberichtenbuitenland.nl/binaries/agroberichtenbuitenland/documenten/publicaties/2017/10/31/2017---dairy-comparison-study-nl-ua/

Milk in France, or How Farmers Achieve Desired Profitability (n.d.). Available at: https://agroportal.ua/agrocheck/inopressa/molochnaya-frantsiya-ili-kak-frantsuzskie-fermery-dostigayut-rentabelnosti

French Dairy Industry Leads the World, But Farmers Don't Reap Benefits (2020, January 14). Available at: https://infagro.com.ua/ua/2020/01/14/frantsuzka-molochna-promislovist-persha-v-sviti-ale-fermeri-vigodi-ne-otrimuyut/

New Zealand: Record Milk Production with Fewer Cows (2019, December 10). Available at: https://infagro.com.ua/ua/2019/12/10/nova-zelandiya-bilshe-moloka-z-menshoyu-kilkistyu-koriv/

Kachmar, O.V. (2019). Agro-Industrial Clusters as an Environment for Innovative Development and Formation of Qualified Personnel of Agricultural Enterprises. Priazovskyi Economic Bulletin, 3, 337–342.

Semenova, V. G., & Matishchak, Y. I. (2017). Cluster Association as a Direction for Increasing the Level of Development of Dairy Processing Enterprises in Ukraine. Business Inform, 4, 205–210.

Haustova, V.E., & Trushkina, N.V. (2022). Theoretical Approaches to Defining the Concept of "Network Structure". Business Inform, 8, 12–19.

Zgurska, O.M. (2018). Diversification as a Method of Increasing the Economic Efficiency of an Enterprise. Investments: Practice and Experience, 13, 16–21.

Nikolaenko, S.M. (2022). Formation of a Territorial Cluster in the Dairy Industry. Business Inform, 10, 89–96.

Blumska-Danko, K.V. (2020). Marketing Tools to Enhance the Competitiveness of Craft Dairy Products. Bulletin of Sumy National Agrarian University, 3(85), 11–14.

Nitsenko, V. & Danko, Y. (2019). Development of Milk Production in Ukraine and Economic Stability of the Dairy Subcomplex. Ukrainian Journal of Applied Economics, 4(4), 8–15.

Опубліковано
2024-01-29
Як цитувати
Данько, Ю., & Живицький, Д. (2024). РОЗВИТОК МОЛОЧНИХ КЛАСТЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (1 (97), 40-45. https://doi.org/10.32782/bsnau.2024.1.7
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРОГОСПОДАРЮВАННЯ