ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДОВОЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД ТА СУЧАСНИЙ СТАН

  • Олена Погорєлова Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0003-2065-2121
Ключові слова: сільськогосподарські угіддя, динаміка, структура, посівні площі, інвестиції, регіони, війна, Україна

Анотація

В статті проаналізовано динаміку та структуру площ сільськогосподарських угідь (рілля, cіножаті, пасовища, перелоги, багаторічні насадження), посівних площ сільськогосподарських культур (культури зернові та зернобобові, культури технічні, коренеплоди, бульбоплоди, культури овочеві та баштанні продовольчі, культури кормові), зібраних площ сільськогосподарських культур (зернові та зернобобові, соняшник, соя, ріпак, картопля, овочі) за регіонами України, частку сільськогосподарських угідь під органічним виробництвом, у загальній площі сільськогосподарських угідь. Досліджено також динаміку та структуру капітальних інвестицій, поточних витрат та інвестицій на капітальний ремонт основних засобів на охорону навколишнього природного середовища в Україні в цілому (захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод та збереження біорізноманіття і середовища існування) та у розрізі регіонів. Теоретичною основою дослідження є прикладні наукові положення розвитку земельних відносин, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань еволюції сільськогосподарського землекористування. У процесі дослідження використовувались такі методи досліджень: абстрактно-логічний; системного аналізу; теоретичного аналізу і синтезу. Також у процесі дослідження застосувались статистичні методи: рейтингування, порівняння середніх і відносних величин, графічний та індексний метод. В результаті дослідження доведено, що зменшення площі посівів сільськогосподарських культур в результаті тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України та забруднення земель, в тому числі мінувань, у ході бойових дій безпосередньо впливає на продовольчий потенціал нашої країни, омежуючи можливості у виробництві сільськогосподарської продукції, її переробці, та, як наслідок, економічної та фізичної доступності продовольства для споживачів. Результати моніторингу необхідні для пошуку складових елементів агропродовольчої системи та механізмів їх взаємодії з метою забезпеченості сталості процесу в умовах обмеженості доступу до основного засобу виробництва та пошуку шляхів вирішення цієї проблеми у післявоєнний час.

Посилання

Бережницька Г. Дослідження можливостей та загроз управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Економічний аналіз. 2019. Т. 29. № 1. С. 170–177.

Бережницька Г.І. Специфіка господарського використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств Львівської області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. Вип. 2. С. 54–59.

Бережницька Г., Синюк О., Дуляба Н. Сутнісні особливості використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. 2020. № 27. С. 161–166.

Вініченко І.І., Кобець Є.А., Середа О.О. Формування інструментів регулювання ефективного використання земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2023. № 3-4. С. 4–9.

Дребот О.І., Тарнавський В.А. Сільськогосподарське землекористування: тенденції законодавчих змін земельної сфери воєнного часу. Ефективна економіка. 2022. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_7_9

Kotyková O. and Babych M. The evaluation of agricultural land use sustainability in the post-socialist camp countries: methodological and practical aspects, AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 2021. Vol. 8. No. 2. Р. 59–78.

Kotykova O., Babych M. and Kuzmenko O. Environmental Impacts of Food Loss and Waste: Land Degradation, Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society. 2021. Vol. 9. No. 1. Р. 103–119.

Kotykova O., Kuzmenko O. & Semenchuk I. Sustainable agricultural land use in the post-socialist camp countries: monitoring and evaluation. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol 5. No 1. Р.101–111.

Малашевський М.А., Малашевська О.А. Використання комбінаторики при моделюванні обміну земельних ділянок в масивах земель сільськогосподарського призначення. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2022. № 4. С. 95–101.

Молнар О.С., Даріуш А.П., Король В.І. Використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. № 6. С. 60–64.

Середа О.О. Стан ефективності використання земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 12. С. 126–130.

Середа О.О. Упровадження стратегічних напрямів ефективного використання земельно-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2023. № 16. С. 56–60.

Ткаль Я.С., Абрахам Ю.В. Формування ефективного використання земельних ресурсів в обліку, аналізі та управлінні сільськогосподарськими підприємствами. Фінансовий простір. 2019. № 1. С. 21–40.

Філюк Д.О., Шматковська Т., Борисюк О. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні. Галицький економічний вісник. 2022. № 2. С. 30–36.

Сільське господарство України: статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2023. 164 с.

Цілі сталого розвитку. Національна платформа звітування за ЦСР (відкрита платформа ЦСР). URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Довкілля України: статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2023. 142 с.

Berezhnytska H. (2019) Doslidzhennia mozhlyvostei ta zahroz upravlinnia vykorystanniam zemelnykh resursiv silskohospodarskykh pidpryiemstv [Study of possibilities and threats of management of the use of land resources of agricultural enterprises]. Ekonomichnyi analiz, vol. 29, no. 1, рр. 170–177.

Berezhnytska H. І. (2019) Spetsyfika hospodarskoho vykorystannia zemelnykh resursiv silskohospodarskykh pidpryiemstv Lvivskoi oblasti [The specificity of the economic use of land resources of agricultural enterprises of the Lviv region]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 2, рр. 54–59.

Berezhnytska H., Syniuk O., Duliaba N. (2020) Sutnisni osoblyvosti vykorystannia zemelnykh resursiv silskohospodarskykh pidpryiemstv [Essential features of the use of land resources of agricultural enterprises]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ekonomika APK, no. 27, рр. 161–166.

Vinichenko I. I., Kobets Ye. A., Sereda O. O. (2023) Formuvannia instrumentiv rehuliuvannia efektyvnoho vykorystannia zemelno-resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Formation of tools for regulation of effective use of land resource potential of agricultural enterprises]. Ahrosvit, no. 3-4, рр. 4–9.

Drebot O. I., Tarnavskyi V. A. (2022) Silskohospodarske zemlekorystuvannia: tendentsii zakonodavchykh zmin zemelnoi sfery voiennoho chasu [Agricultural land use: tendencies of legislative changes in the land sphere during wartime]. Efektyvna ekonomika, no. 7. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_7_9 (accessed January 3, 2024)

Kotyková O., Babych M. (2021) The evaluation of agricultural land use sustainability in the post-socialist camp countries: methodological and practical aspects, AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, vol. 8, no. 2, pp. 59–78.

Kotykova O., Babych M., Kuzmenko O. (2021) Environmental Impacts of Food Loss and Waste: Land Degradation, Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society, vol. 9, no. 1, pp. 103–119.

Kotykova O., Kuzmenko O., Semenchuk I. (2019) Sustainable agricultural land use in the post-socialist camp countries: monitoring and evaluation. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, no. 1, рр.101–111.

Malashevskyi M. A., Malashevska O. A. (2022) Vykorystannia kombinatoryky pry modeliuvanni obminu zemelnykh dilianok v masyvakh zemel silskohospodarskoho pryznachennia [The use of combinatorics in modeling the exchange of land plots in agricultural land massifs]. Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel, no. 4, рр. 95–101.

Molnar O. S., Dariush A. P., Korol V. I. (2022) Vykorystannia zemelnykh resursiv silskohospodarskykh pidpryiemstv [Use of land resources of agricultural enterprises]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, no. 6, рр. 60–64.

Sereda O. O. (2023) Stan efektyvnosti vykorystannia zemelno-resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [State of efficiency of use of land resource potential of agricultural enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 12, рр. 126–130.

Sereda O. O. (2023) Uprovadzhennia stratehichnykh napriamiv efektyvnoho vykorystannia zemelno-resursnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Implementation of strategic directions for effective use of land and resource potential of agricultural enterprises]. Ahrosvit, no. 16, рр. 56–60.

Tkal Ya. S., Abrakham Yu. V. (2019) Formuvannia efektyvnoho vykorystannia zemelnykh resursiv v obliku, analizi ta upravlinni silskohospodarskymy pidpryiemstvamy [Formation of effective use of land resources in accounting, analysis and management of agricultural enterprises]. Finansovyi prostir, no. 1, рр. 21–40.

Filiuk D. O., Shmatkovska T., Borysiuk O. (2022) Efektyvnist vykorystannia zemelnykh resursiv silskohospodarskykh pidpryiemstv v Ukraini [Effectiveness of use of land resources of agricultural enterprises in Ukraine]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, no. 2, рр. 30–36.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2023) Silske hospodarstvo Ukrainy [Agriculture of Ukraine]. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo, 164 р.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2023) Tsili staloho rozvytku. Natsionalna platforma zvituvannia za TsSR (vidkryta platforma TsSR) [Goals of sustainable development. National platform for reporting on the SDGs (open platform of the SDGs)]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 3 January 2024)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2023) Dovkillia Ukrainy [Environment of Ukraine]. Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo, 142 р.

Опубліковано
2024-01-29
Як цитувати
Погорєлова, О. (2024). ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДОВОЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ДОВОЄННИЙ ПЕРІОД ТА СУЧАСНИЙ СТАН. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (1 (97), 31-39. https://doi.org/10.32782/bsnau.2024.1.6
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРОГОСПОДАРЮВАННЯ