ПОНЯТТЯ ТОВАРУ У КОНЦЕПЦІЯХ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ

  • Ірина Вакулішина Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: категорії маркетингу, концепції маркетингу, товар, еволюція поняття «товар», управління маркетингом

Анотація

Метою статті є висвітлення як еволюціонувало поняття такої категорії як товар разом із концепціями управління маркетингом. Визначення необхідності подальших досліджень у цьому напрямку, а також й інших основних понять маркетингу. Переважна більшість розглянутих матеріалів статей виключно концепціям управління маркетингу, або певній галузі, через призму яких вони розглядаються. Проведено дослідження на предмет наявності аналогічних чи споріднених досліджень. У даній статті розкривається як саме змінювались визначення товару разом зі зміною та еволюцією концепцій управління маркетингом. Як змінювалось розуміння даного терміну і який ним шлях було пройдено від появи найпершої концепції маркетингу – виробничої, до сучасних (соціально-етичного маркетингу та маркетингу відносин). За допомогою таких методів дослідження, як аналіз і синтез, індукція та дедукція, через призму концепцій надано визначення товару було надано визначення у рамках кожної із концепцій маркетингу. Відповідно до кожного підходу, увага даній категорії маркетингу приділялась більшою або меншою мірою. Досліджено особливості кожної із концепцій та як вони вплинули на саме розуміння поняття «товар». Розглянуто особливості переваги та недоліки кожного із підходів, від найменшої уваги до товару, до найбільшої уваги до нього, послідовність змін концепцій та термінології. Отримано траєкторію еволюції поняття «товар» та яких змін воно зазнавало за кожної із концепцій. Результати дослідження можуть дати поштовх до нових досліджень концепцій маркетингу, або навіть слугувати новим відгалуженням цього напрямку. Результати проведеного дослідження дозволяють більш детально розглянути підходи до розуміння поняття "товар". Отримані результати показують, як змінилася одна з основних категорій. Проведене дослідження може мати велике значення для подальших досліджень у напрямку того, як змінювалися основні категорії маркетингу в рамках концепції маркетингового управління. Подальші дослідження можуть допомогти розглянути еволюцію маркетингових категорій більш детально і зробити значний внесок у теорію маркетингу.

Посилання

Бойко С.В. Концепція маркетингу в сучасних умовах. Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем. 133 с. URL: https://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2021/7-tez.pdf#page=133

Борисенко О.С., Шевченко А.В. Новий вектор розвитку концепції маркетингу: сучасні тренди та інструменти. Doctoral dissertation, Національний авіаційний університет. 2021. URL: https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/56323

Горященко Ю.Г. Мікс-концепція маркетингу інноваційних підприємств. Економіко - правові дискусії: матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та науковців. 30 квітня 2022 року, м. Кропивницький. С. 30–32. URL: https://dspace.sfa.org.ua/bitstream/123456789/1797/1/Economic_and_legal_discussions_30042022.pdf#page=30

Козир І.С. Концепції маркетингу послуг в системі внутрішнього забезпечення якості ЗВО. Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 21 квіт. 2021 р. М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. Кропивницький : ЦНТУ, 2021. 195 с. С. 27.

Косенко С.А., Перерва П.Г. Сутність сучасної концепції маркетингу вражень. Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали 7-ї Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / орг. ком.: О. І. Маслак та ін. 15-16 листопада 2022 р. Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського та ін. Кременчук, 2022. С. 163–167. URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60354

Куваєва Т.В., Захарченко Ю.В. Вплив концепції маркетингу 4.0 на функціонування конкурентного ринку електроенергії України; Impact of the marketing 4.0 concept on the functioning of the competitive electricity market of Ukraine. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2022. № 2. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2022/2/EV20222_159-170.pdf

Лисиканич Н. Сучасна концепція маркетингу в Україні. 2020. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37898/1/194.pdf

Лук’янихіна О.А. Введення до маркетингу: навч.посіб. Суми : Сумська філія ХНУВС, 2016. 208с.

Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. Маркетинг: навчальний посібник / за заг.ред. проф. Старостіної А.О. Київ : «НВП «Інтерсервіс», 2018. 216 с.

Палига Є.М., Гірняк О.М., Лазановський П.П. Маркетинг: підруч. Львів : Українська академія друкарства, 2020. 352 с.

The concept of marketing in modern conditions. Modern problems of economic theory, marketing and modeling of socio-economic systems. 133 p. Available at: https://www.kntu.kr.ua/doc/science/zahody/vikl/2021/7-tez.pdf#page=133

Borysenko O. S., Shevchenko A. V. (2021) New vector of development of the marketing concept: modern trends and tools. Doctoral dissertation, National Aviation University. Available at: https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/56323

Horiashchenko Yu. H. (April 30, 2022) Mix-concept of marketing of innovative enterprises. Economic and legal discussions: materials of the III International Scientific and Practical Internet Conference of Students, Postgraduates and Scientists. Kropyvnytskyi, pp. 30–32. Available at: https://dspace.sfa.org.ua/bitstream/123456789/1797/1/Economic_and_legal_discussions_30042022.pdf#page=30

Kozyr I. S. (April 21. 2021) Concepts of service marketing in the system of internal quality assurance of higher education institutions. Competitive model of innovative development of the Ukrainian economy: materials of the IV International scientific and practical conference. Kropyvnytskyi. Ministry of Education and Science of Ukraine, Central Ukrainian National Technical University. Kropyvnytskyi: CNTU, 195 p., p. 27.

Kosenko S. A., Pererva P. H. (November 15-16, 2022) The essence of the modern concept of impression marketing. Innovative modernisation of Ukraine's economy in the context of European integration processes: materials of the 7th International scientific and practical Internet conference / organising committee: O. Maslak et al.. Kremenchuk National University named after M. Ostrohradskyi and others. Kremenchuk. Pp. 163–167. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60354

Kuvaieva T. V., Zakharchenko Y. V. (2022) Influence of the marketing 4.0 concept on the functioning of the competitive electricity market of Ukraine; Impact of the marketing 4.0 concept on the functioning of the competitive electricity market of Ukraine. Economic Bulletin of Dnipro Polytechnic, no. 2. Available at: https://ev.nmu.org.ua/docs/2022/2/EV20222_159-170.pdf

Lysykanych N. (2020) Modern concept of marketing in Ukraine. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37898/1/194.pdf

Lukianikhina O. A. (2016) Introduction to marketing: a textbook. Sumy: Sumy branch of KhNUIA, 208 p.

Starostina A. O., Kravchenko V. A., Pryhara O. Y., Yarosh-Dmytrenko L. O. (2018) Marketing: a textbook / edited by Prof. Starostina A.O. Kyiv: SPE "Interservice", 216 p.

Palyha E. M., Hirnyak O. M., Lazanovsky P. P. (2020) Marketing: a textbook. Lviv: Ukrainian Academy of Printing, 352 p.

Опубліковано
2024-01-29
Як цитувати
Вакулішина, І. (2024). ПОНЯТТЯ ТОВАРУ У КОНЦЕПЦІЯХ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (1 (97), 15-18. https://doi.org/10.32782/bsnau.2024.1.3