ВПЛИВ САМОМОТИВАЦІЇ ТА САМОКОНТРОЛЮ НА РОЗВИТОК ТА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ МЕНЕДЖЕРА: СТРАТЕГІЇ ТА ЕФЕКТИВНІ ПРАКТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ

Ключові слова: самомотивація, самоконтроль, менеджер, цілі, стратегії, ефективні практики, організаційний розвиток

Анотація

Дана наукова стаття досліджує вплив самомотивації та самоконтролю на розвиток та досягнення цілей менеджера в організаційному контексті. Вона розглядає стратегії та ефективні практики, які сприяють підвищенню рівня самомотивації та самоконтролю, що в свою чергу сприяє успішному виконанню професійних завдань та досягненню поставлених цілей. Дослідження базується на актуальних дослідженнях в галузі менеджменту та психології праці, а також на власних дослідницьких висновках. Розглядається важливість самомотивації та самоконтролю для успішного менеджера, а також описуються основні концепції та теоретичні моделі, пов'язані з цими поняттями. Досліджено різноманітні стратегії, які можуть бути використані для підвищення самомотивації менеджера, проведено аналізує такі фактори, як визначення цілей, створення мотивуючої робочої атмосфери, розвиток особистісних сильних сторін та використання стимулів та нагород, щоб забезпечити постійну мотивацію та зберегти високий рівень самоконтролю. Крім того, автори аналізують ефективні практики, спрямовані на розвиток самоконтролю менеджера, а також розглядають такі аспекти, як планування та організація робочого часу, управління стресом та емоціями, раціональне використання ресурсів та прийняття рішень, що сприяють збереженню високого рівня самоконтролю та досягненню поставлених цілей. На основі проведеного дослідження та аналізу надаються рекомендації для організацій та менеджерів щодо розвитку самомотивації та самоконтролю. Висвітлюється важливість створення сприятливого середовища, яке спонукає до самомотивації, а також надає практичні поради щодо розвитку навичок самоконтролю. Отже, наше наукове дослідження допомагає розкрити важливість самомотивації та самоконтролю длядосягнення цілей менеджера в організаційному контексті, пропонує конкретні стратегії та ефективні практики, які можуть бути використані для підвищення рівня самомотивації та самоконтролю. Ця інформація може бути корисною для менеджерів, кадрових відділів та керівників організацій, оскільки вона сприяє покращенню професійного розвитку та досягненню успіху в роботі.

Посилання

Кові С.Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей / пер. з англ. О. Любенко. 5-те вид. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. 384 с.

Мирончук Н.М. Самомотивація як складова самоорганізації викладача у професійній діяльності. Проблеми освіти: ЛТД, 2018. С. 65–74.

Даниленко-Кульчицька В.А. Особливості використання самоменеджменту у діяльності сучасних вітчизняних менеджерів. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2014. Випуск 694–695. С. 128–131.

Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2008. 240 с.

Дерлоу Дес Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень : пер. з англ. Київ : Наукова думка, 2001. 242 с.

Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. Одеса : ОКФА, 2021. 96 с.

Бесєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінноситуаційний підхід (модульний варіант): підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2015. 496 с.

Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці.: навч. посіб. / 3-тє вид. Київ : Знання-Прес, 2020. 387 с.

Богиня Д.П., Семикіна М.В. Трудовий менталітет у системі мотивації праці. Кіровоград : “Поліграф-Терція”, 2011. 226 с.

Воронецька А. Мотивація управління персоналом: сучасний погляд. Регіональні перспективи. 2020. № 1. С. 76–78.

Kovi S. R. (2019) 7 zvychok nadzvychaino efektyvnykh liudei / per. z anhl. O. Liubenko. 5-te vyd. Kharkiv: Knyzhkovyi Klub «Klub Simeinoho Dozvillia», 384 p.

Myronchuk N. M. (2018) Samomotyvatsiia yak skladova samoorhanizatsii vykladacha u profesiinii diialnosti. Problemy osvity: LTD, pp. 65–74.

Danylenko-Kulchytska V. A. (2014) Osoblyvosti vykorystannia samomenedzhmentu u diialnosti suchasnykh vitchyznianykh menedzheriv. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Ekonomika, is. 694–695, pp. 128–131.

Khmil F. I. (2008) Osnovy upravlinskoho konsultuvannia: navch. posib. Kyiv : Akademvydav, 240 p.

Derlou Des (2001) Kliuchovi upravlinski rishennia. Tekhnolohiia pryiniattia rishen : per. z anhl. Kyiv : Naukova dumka, 242 p.

Abramov V. M., Daniuk V. M., Kolot A. M. (2021) Motyvatsiia i stymuliuvannia pratsi v umovakh perekhodu do rynku. Odesa: OKFA, 96 p.

Besiedin M. O., Nahaiev V. M. (2015) Osnovy menedzhmentu: otsinnosytuatsiinyi pidkhid (modulnyi variant): pidruchnyk. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 496 p.

Bohynia D. P., Hrishnova O. A. (2020) Osnovy ekonomiky pratsi: navch. posib. / 3-tie vyd. Kyiv: Znannia-Pres, 387 p.

Bohynia D. P., Semykina M. V. Trudovyi mentalitet u systemi motyvatsii pratsi. Kirovohrad: “Polihraf-Tertsiia”, 226 p.

Voronetska A. (2020) Motyvatsiia upravlinnia personalom: suchasnyi pohliad. Rehionalni perspektyvy, no. 1, pp. 76–78.

Опубліковано
2024-01-29
Як цитувати
Гнилянська, О., & Карий, О. (2024). ВПЛИВ САМОМОТИВАЦІЇ ТА САМОКОНТРОЛЮ НА РОЗВИТОК ТА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ МЕНЕДЖЕРА: СТРАТЕГІЇ ТА ЕФЕКТИВНІ ПРАКТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (1 (97), 9-14. https://doi.org/10.32782/bsnau.2024.1.2