Structural peculiarities of export potential of the grain subcomplex of agro-industrial complex

Keywords: export potential, grain product subcomplex of agro-industrial complex, structure of export potential

Abstract

Ensuring the effective functioning of the domestic grain product subcomplex (ZP) is one of the most pressing problems in the development of the entire agro-industrial complex of the state. This is due to the fact that grain production, in addition to important socio-economic, also has political significance for the development of the national economy. In the article we study the export potential within the economic potential as its component, which reflects the possibilities of the economic system to integrate into the world economic space. Grain has always been one of the most competitive products on the world market and can be a significant lever of influence on the world economy. Favorable conditions for grain production in Ukraine are the basis for the formation of the export potential of the grain subcomplex of the agro-industrial complex, which can provide the state budget with stable foreign exchange earnings. Therefore, scientific substantiation of the export potential structure of the agro-industrial complex requires further research. The article defines the content of the export potential of the grain subcomplex of the agro-industrial complex. Namely, it is defines as a system component of the economic potential of the grain subcomplex of agro-industrial complex, the organizational and technical structure of which is subject to the mission and objectives of the complex and which is responsible for the sales capacity of products (services) on the world market. The components of the export potential of the grain subcomplex of the agro-industrial complex are highlighted - the export potential of the material production branches; export potential of service industries; potential of export barriers; potential of foreign markets. The essence of the structure-forming components of the export potential of grain of the food subcomplex of agro-industrial complex is substantiated.

References

1. Il'ina, I.V., Sidorenko, O.V., Morozova, Ye.V. (2012). Rol' fondoobrazuyushchikh otrasley APK v reshenii prodovol'stvennoy problemy regionov [Il'ina I.V., Sidorenko O.V., Morozova Ye.V. Rol' fondoobrazuyushchikh otrasley APK v reshenii prodovol'stvennoy problemy regionov]. Natsional'nyye interesy: prioritety i bezopasnost' - Natsional'nyye interesy: prioritety i bezopasnost', 2, 30-36.
2. Emelʹyanov, A.M., Yevlev, A.Y., Nykonov, A.A. (1987). Yntensyvnoe razvytye APK. [Intensive development of agro-industrial complex]. M. Agropromizdat.
3. Kiselev, V. I. (1985). APK: sovershenstvovanye khozyaystvennoho mekhanyzma [Agroindustrial complex: improving the economic mechanism]. M. Agropromizdat.
4. Khudoliy, L. (1998). Ekonomichnyy mekhanizm formuvannya i funktsionuvannya rynku zerna v Ukrayini [Economic mecha-nism of formation and functioning of the grain market in Ukraine]. K. : IAE.
5. Benson, C., Clay, E. J., Green, R. H. (1986). Food Security in Sub-Saharan Africa, IDS. Brighton : University of Sussex, 2-6.
6. Eide, W. B. (1990). Proceedings of the Agriculture. Nutrition Linkage Workshop, Virginia, 1, 35-36.
7. Eicher, C. K., Staatz, J. M. (1990). Agricultural Development in the Third World. Baltimore : John Hopkins University Press.
8. Lobas, M. H. (1997). Rozvytok zernovoho hospodarstva [Development of grain farming]. K. : Ahroinkom.
9. Tolmachev, A. V. (1998). Ékonomyka y orhanyzatsyya proyzvodstva v zernoproduktovom podkomplekse APK (metodolohy-ya y praktyka reshenyy) [Economics and organization of production in the grain-product subcomplex of the agro-industrial complex (methodology and practice of solutions)]. Abstract of the thesis for the academic degree doct. economy . Sciences: spec. 08.00.05 "Eco-nomics and National Economy Management". 44.
10. Dushyn, B.V. (1986). Struktura APK [Structure of agro-industrial complex]. Dnepropetrovsk. Agriculture. Dnepropetrovsk Institute.
11. Haydutsʹkyy, P. I. (2014). Strukturni perekosy i ryzyky kryzy v APK [Structural distortions and risks of crisis in the agro-industrial complex] Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex, 7, 38-46.
12. Pohrishchuk, B. V. (2010). Orhanizatsiyno-ekonomichni umovy funktsionuvannya zernoproduktovoho pidkompleksu Ukrayiny: aspekty optymizatsiyi [Organizational and economic conditions of functioning of the grain product subcomplex of Ukraine: aspects of optimization]. Ahrosvit – Agrosvit, 4, 13-17.
13. Melʹnyk, L.L. (2013). Zernovyy kompleks Ukrayiny v aspekti eksportnykh mozhlyvostey ta derzhavnoho rehulyuvannya [Grain complex of Ukraine in terms of export opportunities and state regulation]. Ahrosvit – Agrosvit, 4, 13-19.
14. Svitovyy, O.M. (2016). Shlyakhy optymizatsiyi vyrobnytstva u zernoproduktovomu pidkompleksi dlya zbilʹshennya dodanoyi vartosti [Ways to optimize production in the grain subcomplex to increase added value]. Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex, 2, 52-58.
15. Cherevko, H. V. (2000). Ekonomika zernoproduktovoho kompleksu APK [Economics of grain product complex of agro-industrial complex]. Lviv: Ukrainian technologies.
16. Kolodiychuk, V. A. (2014). Haluzeve pozytsionuvannya zernoproduktovoho pidkompleksu APK Ukrayiny [Sectoral positioning of the grain subcomplex of the agro-industrial complex of Ukraine]. Ekonomichnyy chasopys-XXI – Economic Journal-XXI, 9-10(1), 45-48.
17. Shpychak, O.M., Bodnar, O.V. (2013). Vyhody ta problemy eksportu zerna z Ukrayiny [Benefits and problems of grain ex-port from Ukraine]. Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex, 10, 5-15.
18. Seyfullaeva, M. É., Kapytsyn, V. M. (2001). Éksportnyy potentsyal rossyyskykh rehyonov v uslovyyakh hlobalyzatsyy myrovoy ékonomyky [Export potential of Russian regions in the context of globalization of the world economy]. Marketynh – Marketing, 1, 6.
19. Rohachov, V. V. (2004). Éksportnyy potentsyal Rossy: sostoyanye, oryentyry y uslovyya razvytyya [Russia's export potential: state, benchmarks and conditions of development]. Vneshneékonomycheskyy byulleten - Foreign Economic Bulletin, 5.
20. Volkodavova, E. V. (2007). Éksportnyy potentsyal promyshlennykh predpryyatyy: teoryya, metodolohyya, praktyka [Export potential of industrial enterprises: theory, methodology, practice]. Samara. Samar. state econ. University.
21. Heyts, V. M., Semynozhenka, V. P., Kvasnyuka, B. Ye. (2007). Stratehichni vyklyky XXI stolittya suspilʹstvu ta ekonomitsi Ukrayiny [Strategic challenges of the XXI century to society and economy of Ukraine]. K.: Feniks.
22. Melʹnyk, T. (2008). Eksportnyy potentsial Ukrayiny : metodolohiya otsinky ta analiz [Export potential of Ukraine: assessment methodology and analysis]. Mizhnarodna ekonomichna polityka – International economic policy, 8-9, 221–224.
23. Chychkalo-Kondratskaya, Y.B., Radchenko, L.N. (2013). Analyz modeley upravlenyya éksportnym potentsyalom stran myra [Analysis of models for managing the export potential of the world]. Ekonomichnyy chasopys-XXI – Economic Journal-XXI, 5-6, 7-10.
24. Seleznʹova, K.V. (2013). Obgruntuvannya faktoriv vplyvu na rozvytok eksportnoho potentsialu mashynobudivnoho pidpryyemstva [Substantiation of factors influencing the development of the export potential of the machine-building enterprise]. Visnyk NTU «KHPI» - Bulletin of NTU "KhPI", 45(1018), 102-115.
25. Ulihanynets, H.P. (2007). Do pytannya pro sutnistʹ terminu «ekonomichnyy potentsial» [On the question of the essence of the term "economic potential"]. Nauka: teoryya y praktyka – Science: Theory and Practice. URL: http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Economics/21654.doc.htm
26. Radchenko, E.Ye. (2013). Vyznachennya sutnosti ponyattya «eksportnyy potentsial krayiny» [Defining the essence of the concept of "export potential of the country"]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK» - Scientific notes of KROK University, 34, 205-212.
27. Tymofeyenko, S. A. (2014). Vyznachennya zovnishnʹoekonomichnoho potentsialu rehioniv Ukrayiny (na prykladi Odesʹkoyi oblasti) [Determining the foreign economic potential of the regions of Ukraine (on the example of Odessa region)]. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny (ekonomika, pravo) – Scientific Bulletin of the National University of the State Tax Service of Ukraine (economics, law), 1, 77–84.
28. Mazaraki, A. A. (2007). Upravlinnya eksportnym potentsialom Ukrayiny [Management of export potential of Ukraine]. Kiev. nat. trade and economic University.
29. Seleznʹova, K.V. (2013). Obgruntuvannya faktoriv vplyvu na rozvytok eksportnoho potentsialu mashynobudivnoho pidpryyemstva [Substantiation of factors influencing the development of the export potential of the machine-building enterprise]. Visnyk NTU «KHPI» - Bulletin of NTU "KhPI", 45.
30. Chukhrayeva, N. M. (2017). Sutnistʹ ta struktura eksportnoho potentsialu promyslovykh pidpryyemstv [The essence and structure of the export potential of industrial enterprises]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo - State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship, 4-5, 73-77.
31. Herushenko, Yu.O. (2016). Eksportnyy potentsial sfery vyrobnytstva yak faktor pidvyshchennya rivnya bezpeky natsion-alʹnoyi ekonomiky [Export potential of the sphere of production as a factor in increasing the level of security of the national economy]. Dys. kand. ekon. nauk : 08.00.03. Lviv.
32. White Paper. (2016). Yak realizovuvaty eksportnyy potentsial Ukrayiny za umov hlobalizatsiyi [How to realize Ukraine's ex-port potential in the context of globalization]. K. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/ Books/2016/White_book_export_UKR_2016.pdf
33. The Global Enabling Trade Report (2014). URL: http://www.weforum.org/reports/global-enabling-trade-report-2014.
Published
2019-12-23
How to Cite
Zrailo , I. (2019). Structural peculiarities of export potential of the grain subcomplex of agro-industrial complex. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (4 (82), 129-135. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.25