Теоретичні засади формування конкурентоспроможності й конкурентних переваг підприємств сільського зеленого туризму

  • О.О. Адамчик Херсонський державний аграрний університет (м. Херсон, Україна)
Ключові слова: підприємства, агрооселі, сільський зелений туризм, конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, сільське господарство, державна підтримка, формування, сільські території, управління, теоретичні засади

Анотація

У статті здійснено визначення змісту категорії конкурентоспроможності та встановлено її особливості щодо підприємств сільського зеленого туризму. Встановлено, що вони функціонують не стільки в умовах внутрішньогалузевої, але стільки міжгалузевої конкуренції. Для українського села більш традиційним і типовим є функціонування будь-яких за розмірами сільськогосподарських підприємств, які приносять прибутки практично за будь-яких умов на засадах диверсифікації виробництва. Виявлено, що за таких обставин безумовно наявні внутрішні та зовнішні конкурентні переваги підприємств сільського зеленого туризму повинні мати додаткову підтримку сільських громад, бюджетні та податкові преференції й інші форми та інструменти державної підтримки. Це дозволить зміцнити їх конкурентні позиції з метою не тільки отримання прибутків і задоволення потреб споживачів у відпочинку, але й збільшення зайнятості та рівня життя сільських жителів, зменшення виробничого навантаження на довкілля та вирішення екологічних проблем сільських територій, прискорення розвитку підприємств суміжних галузей та видів діяльності.

Посилання

1. Wint A. Competitiveness in small developing economies. Canada: University of the West Indies Press. 2003. URL: http://www.questia.com/PM.qst?a= o&d=104310446
2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика: Центр экономики и маркетинга, 1996. 208 с.
3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. Изда-тельско-книготорговый центр “Маркетинг”, Москва, 2002. 892 с.
4. Porter M. Competition. USA: Harvard Business School Publishing Cooperation, 2008. URL: https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=184
5. Клименко С. М. та ін. Управління конкурентоспроможністю підприємства. К., КНЕУ, 2006. 527 с.
6. Мармуль Л., Романюк І. Потенціал конкурентоспроможності підприємницької діяльності у галузі сільського зеленого туризму. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 1 (37). С. 47–50.
7. Ігнатенко М. Теоретичні засади та практичні напрями формування корпоративної соціальної відповідальності аграр-них і харчових підприємств. Економіка АПК. 2015. №.1 С. 78.
8. Пеньковський В.С. Соціально-економічна сутність та значимість підприємств сільського зеленого туризму у моделях організації та розвитку сільських територій. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 2(9). Полтава: ПДАА, 2014. С. 237-241.
9. Романюк І.А. Стратегічне управління розвитком галузі туризму на засадах формування корпоративної культури тури-стичних підприємств. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2016. № 2 (34). С. 24-27
10. Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О., Сарапіна О.А. Соціально-економічний потенціал сільських територій як основа розви-тку підприємств сільського зеленого туризму на засадах інноваційності. Економіка та менеджмент культури. № 2. 2016. С. 32-38.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Адамчик , О. (2019). Теоретичні засади формування конкурентоспроможності й конкурентних переваг підприємств сільського зеленого туризму . Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 88-91. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.17