Системне управління пріоритетними напрямами розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств

Ключові слова: фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства, пріоритетні напрями, розвиток, системне управління, складники, моніторинг, обліково-аналітичне забезпечення

Анотація

У статті досліджено сутність системного управління пріоритетними напрямами розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств. При цьому як система з певним набором підвидів, функцій, інструментів розглядається управління та як системні утворення – суб’єкти господарювання. Важливими складниками системного управління визначені функціональне, процесне й управління за центрами відповідальності. Їх залучення є найбільш перспективним щодо пріоритетних напрямів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств. Вони дозволяють використовувати спеціальні інструменти, методи та прийоми, адекватні змісту пріоритетних напрямів. При цьому в інформаційно-аналітичному забезпеченні управлінських рішень велика увага приділяється моніторингу та обліку господарської діяльності.

Посилання

1. Шеремет А.Д. Управленческий учет: учеб. пособие. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. 512 с.
2. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підруч. для вузів. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 648 с.
3. Хорнгрен Чарльз Т., Дж. Фостер. Бухгалтерский учѐт: управленческий аспект [пер с англ. О.Д. Кавериной, И.В. Романовского];под ред. Я. В. Соколова; [пер. с англ.]. М.: Финансы и статистика, 2003. 416 с.
4. Бєляєва Н.С. Стратегія підприємства як елемент механізму стратегічного управління. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. С. 54-56.
5. Мармуль Л., Лугова О. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Економіст. 2012. № 2. С. 24-26.
6. Горіховський М.В. Використання форсайт-технологій в управлінні фермерським господарством. Науковий вісник Уж-городського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. № 11. С. 24-27.
7. Романюк І.А. Нові чинники та концепції здійснення інтенсифікації сільського господарства. Вісник Бердянського уні-верситету менеджменту і бізнесу. 2016. № 4 (36). С. 60-63.
8. Малік М.Й., Нужна О.А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2007. 270 с.
9. Авраменко Ю.О. Оцінка конкурентоспроможності фермерських господарств. Ефективна економіка. № 4. 2017. С. 87-93.
10. Ігнатенко М.М. Формування інформаційної безпеки підприємств і організацій в умовах автоматизації обліку та фінан-сової звітності. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4 (40). С. 84-88.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Скрипник , С. (2019). Системне управління пріоритетними напрямами розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 83-87. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.16