System management of priority areas of development of farms and agricultural enterprises

Keywords: farms, agricultural enterprises, priority areas, development, system management, components, monitoring, accounting and analytical support

Abstract

The article examines the essence of system management of priority areas of development of farms and agricultural enterprises. At the same time, as a system with a certain set of subspecies, functions, and management tools, it is also considered as system entities – economic entities. The important components of system management are defined as functional, process, and responsibility center management. Their involvement is the most promising in relation to the priority areas of development of farms and agricultural enterprises. They allow you to use special tools, methods and techniques that are appropriate to the content of priority areas. At the same time, in the information and analytical support of management decisions, much attention is paid to monitoring and accounting of economic activity.

References

1. Шеремет А.Д. Управленческий учет: учеб. пособие. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. 512 с.
2. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підруч. для вузів. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 648 с.
3. Хорнгрен Чарльз Т., Дж. Фостер. Бухгалтерский учѐт: управленческий аспект [пер с англ. О.Д. Кавериной, И.В. Романовского];под ред. Я. В. Соколова; [пер. с англ.]. М.: Финансы и статистика, 2003. 416 с.
4. Бєляєва Н.С. Стратегія підприємства як елемент механізму стратегічного управління. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. С. 54-56.
5. Мармуль Л., Лугова О. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Економіст. 2012. № 2. С. 24-26.
6. Горіховський М.В. Використання форсайт-технологій в управлінні фермерським господарством. Науковий вісник Уж-городського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. № 11. С. 24-27.
7. Романюк І.А. Нові чинники та концепції здійснення інтенсифікації сільського господарства. Вісник Бердянського уні-верситету менеджменту і бізнесу. 2016. № 4 (36). С. 60-63.
8. Малік М.Й., Нужна О.А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2007. 270 с.
9. Авраменко Ю.О. Оцінка конкурентоспроможності фермерських господарств. Ефективна економіка. № 4. 2017. С. 87-93.
10. Ігнатенко М.М. Формування інформаційної безпеки підприємств і організацій в умовах автоматизації обліку та фінан-сової звітності. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 4 (40). С. 84-88.
Published
2019-12-23
How to Cite
Skrypnyk , S. (2019). System management of priority areas of development of farms and agricultural enterprises. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (4 (82), 83-87. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.16