Trade cluster in trade enterprises development strategies

  • S. Zubkov Kharkiv State University of Food Technology and Trade (Kharkiv, Ukraine) Trade cluster in trade enterprises development strategies In modern economic conditions, the economic entities effective development should take place on the base of the most relevant and progressive organizational and economic decisions. The cluster approach is one of such decisions for economic https://orcid.org/0000-0002-4892-8284
Keywords: cluster, trade, trade cluster, trade enterprises

Abstract

In modern economic conditions, the economic entities effective development should take place on the base of the most relevant and progressive organizational and economic decisions. The cluster approach is one of such decisions for economic entities competitiveness providing. World practice shows the active development of cluster associations and their importance for the regions and the countries. Clusters are factors of the innovative activity of participating enterprises, and it creates the preconditions for cluster, region and country as a whole development. There is a «core» in the cluster structure; it is set of enterprises which provide cluster’s basic processes and determine the main product and service production. The trade cluster can be formed by the enterprises which are at different stages of goods promotion from producer to consumer. The main criterion for the trade cluster formation is trade link leading role in the cluster formation. Specifics peculiarities of trade clusters formation allow their several types distinguishing; these types are distinguished by competition level within the cluster and level of relations formalization between cluster members. Competitive trade cluster combines a set of similar activity type traders in one local space. Cooperative trade cluster provides trade entities orders placement from producers of different goods groups under its own brand. Complementary trade cluster brings together a set of complementary traders in single local space. Corporate trade cluster involves combination of related entities (supply, production, delivery) around a retailer. The participation of trade enterprises in clusters allows solving the problems of their activities efficiency and competitiveness increasing.

References

1. Abdurakhmonova, B.S. (2016). Torhovlia kak sviazuiushchee zveno prodovolstvennoho klastera Trade as a link in the food cluster. Vestnyk THUPBP [Herald of THUPBP], 3, 72-83.
2. Andersson, T., & Schwaag, S. (2004). The Cluster Policies Whitebook, IKED, Malmo.
3. Asanova, E. R. (2003). Vertykalnaia integratsyia predpryiatyi [Vertical integration of enterprises]. Kultura narodov Prychernomoria. [Culture of the peoples of the Black Sea region], 46, 33-37.
4. Bergman E.M., Feser E.J. (1999). Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications. Regionl Research Institute, WVU.
5. Borodyna, M. V. (2012). Teoretycheskye osnovy klasternogo podkhoda v sfere usluh [Theoretical foundations of the cluster approach in the field of services]. VEPS [VEPS], 4, 27-30.
6. Buianova, M. E., & Dmytryeva, L. V. (2012). Otsenka effektyvnosty sozdanyia regyonalnekh innovatsyonnykh klasterov [Estimation of efficiency of creation of regional innovation clusters]. Vestnyk Volhohradskoho gosudarstvennogo universyteta. Seryia 3: Ekonomyka. Ekolohyia. [Bulletin of the Volgograd State University. Series 3: Economics. Ecology], 2, 54-62.
7. Denysenko, A. Y. (2015). Osobennosty formyrovanyia klastera sfery usluh [Features of the formation of the cluster of the service sector]. Rossyiskoe predprynymatelstvo [Russian Entrepreneurship], 4, 585-592.
8. Fedorenko, V. H., Tuhai, A. M., Hoiko, A. F., & Dzhabeilo, V. B. (2008). Kontseptsiia klasternoi polityky v Ukraini [The concept of cluster policy in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, [Economy and State], 11, 5-15.
9. Fedotova, Yu. V. (2015). Dosvid ta perspektyvy funktsionuvannia klasternykh struktur v ekonomitsi Ukrainy [Experience and prospects of functioning of cluster structures in the economy of Ukraine], Efektyvna ekonomika [Effective economy], 4, 121-127.
10. Global Innovation Index (2019). URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf
11. Hridniev, M. A. (2018). Kharakterni rysy klasteroutvorennia v rehionakh Ukrainy [Characteristic features of cluster formation in the regions of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and Society], 14, 588-596.
12. Iatsun, L.N. (2016). Upravlinnia pidryiemstvamy sfery kharchuvania: teoriia, metodolohiia, praktyka [Management of food enterprises: theory, methodology, practice], Kharkiv : KhDUKhT, 346 p.
13. Ivanchenko, H. V. (2013). Rozrobka klasternoi modeli rozvytku rehionu: metodolohichnyi pidkhid [Development of a cluster model of regional development: a methodological approach]. Efektyvna ekonomika [Effective economics], 5.
14. Kolosinskyi, Y. Y., & Kolosinska, M. I. (2015). Dekompozytsiia struktury torhovelnoho klasteru [Decomposition of the structure of the trade cluster]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. [Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences], 1, 39-45.
15. Kolosinskyi, Y.I. (2014). Vyznachennia poniattia "torhovelnyi klaster" [Definition of "trade cluster"]. Stalyi rozvytok ekonomiky [Sustainable economic development], 2, 183-188.
16. Koroleva, O. V. (2016). Faktory razvytyia torhovoho klastera rehyona [Factors of development of the trade cluster of the region].Sovremennie tekhnolohii upravleniya [Modern management technologies], 11 (71), 7106.
17. Marshall, A. (1961). Principles of Economic: An Introductory Volume (9th ed.). London: Macmillan.
18. Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. New York: Free Press.
19. Puhachevska, K. Y. (2019). Osoblyvosti formuvannia torhovelnykh klasteriv [Features of the formation of trade clusters]. Upravlinnia sotsialno-ekonomichnymy transformatsiiamy hospodarskykh system [Management of socio-economic transformations of economic systems], 214-216.
20. Pylypuk, A.V. (2011). Orhanyzatsyia fyrmennykh torhovo-sbytovykh system v agropromyshlennom komplekse Belarusy [Organization of branded trade and marketing systems in the agro-industrial complex of Belarus], Mynsk, Instytut systemnykh issledovaniy v APK NAN Belarusy
21. RAU, (2018). Top-5: lydery sredy ukraynskykh FMCG-setei po prodazham sobstvennykh torhovykh marok. [Top 5: leaders among Ukrainian FMCG networks in sales of their own brands]. URL: https://rau.ua/ru/analytics/top-5-private-label/ (Retrieved 7 June 2020)
22. Repp, H. I. (2018). Analiz klasternoho rozvytku rehioniv Ukrainy stanom na 2018 rik [Analysis of cluster development of the regions of Ukraine as of 2018]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia. [Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. Series: Public Administration], 3. 85-90.
23. Savzykhanova, S. E. (2014). Rol klastera v razvytye ekonomyky regiona y povyshenye ego konkurentosposobnosty [The role of the cluster in the development of the region's economy and increase its competitiveness]. Rossyiskoe predprynymatelstvo [Russian Entrepreneurship], 15, (261). 95-102.
24. Sölvell Ö. (2008). Clusters. Balancing Evolutionary and Constructive Forces. Stockholm: Ivory Tower Publishers, 141 p.
25. The Global Competitiveness Report (2019). URL: http://www3.weforum.org/docs/ WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
26. Weber, A. (1929). Theory of the Location of Industries. Chicago: University of Chicago Press.
Published
2019-09-30
How to Cite
Zubkov, S. (2019). Trade cluster in trade enterprises development strategies. Bulletin of Sumy National Agrarian University. Economics and Management, (3(81), 155-159. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.3.29