Socio-economic aspects of the development of recreational land use

  • S. Shushulkov Kharkiv National Technical University of Agriculture named after Peter Vasylenko (Kharkiv, Ukraine)
Keywords: recreational resources, tourist and recreational potential, recreational land use, land categories

Abstract

The article identifies the nature of recreational resources, explores the basic principles of use and assessment of tourism and recreational potential of the country. An assessment of the prerequisites for the development of the economy due to tourism based on the Competitiveness Index. The essence of recreational land use is determined, the distribution by subtypes of use is estimated. It is proved that the recreational potential focuses on the lands of practically all categories for the main purpose. The land fund is divided into categories and the zoning of recreational land use.

References

1. Дані з сайту Всесвітньої туристичної організації: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.unwto.org
2. Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ. К.: НІСД, 2015. 92 с.
3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-III [Електронний ресурс]: Офіційний портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
4. Зінченко Т.Є., Таратула Р.Б., Ступень Р.М. Земельно-ресурсний потенціал рекреаційних територій: [моног-рафія]. Луцьк: Надстир҆я,2016. 216с.
5. Крюкова І.О. Стратегічні імперативи розвитку зеленого туризму в Південному регіоні України. Економічний форум. 2015. № 1. С. 69-75.
6. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 2015 році. Міністерство екології та природних ресурсів України. Київ, 2017. 308 с.
7. Статистичний збірник «Довкілля України за 2016 рік». [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
8. Третяк А.М., Гребеник Г.В. Підтипи рекреаційного землекористування за характером використання природ-них рекреаційних ресурсів. Збалансоване природокористування. 2014. № 4. С. 96–100.
9. Третяк А.М., Гребенник Г.В. Сутність та поняття економіки рекреаційного землекористування у сфері приро-докористування в умовах нових земельних відносин. Землеустрій, кадастр та моніторинг земель. №1-2. 2014. С. 92-101
Published
2019-09-30
How to Cite
Shushulkov , S. (2019). Socio-economic aspects of the development of recreational land use. Bulletin of Sumy National Agrarian University. Economics and Management, (3(81), 76-80. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.3.13