Analysis of the investment attractiveness of agricultural enterprises of Ukraine

Keywords: : investments, investment attractiveness, agribusiness development, investment activity, agribusiness development problems

Abstract

The article considers the current state and features of the development of investment attractiveness of agricultural enterprises of Ukraine. The analysis of foreign investments into the economy and agro-industrial complex of Ukraine is carried out. The main problems of investment support of agricultural enterprises are revealed.

References

1. Libor Krkoska, “Foreign direct investment financing of capital formation in central and eastern Europe”,London: European Bank for Reconstruction and Development, Working paper No. 67, (2001)
2. Гуткевич С. О., Пугачов М.І., Завадських Г.М., Занозовська О.Г. (2016). Стратегія розвитку: інвестиційний вимір. Ха-рків, 17
3. Захарчук О. В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О. В. Захарчук // Економіка АПК / О. В. Захарчук., 2014. - № 7. - С. 92-99.
4. Кисіль М. І. Сучасні виклики, стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку сільсь-кого господарства / М. І. Кисіль // Інноваційна економіка / М. І. Кисіль., 2014. – С. 14–19.
5. Коденська М. Ю. Інвестиційна складова аграрно-промислової інтеграції / М. Ю. Коденська, Ю. О. Нестерчук // Еко-номіка АПК / М. Ю. Коденська, Ю. О. Нестерчук., 2011. – С. 45–51.
6. Гераймович В. Л. Інвестиційний процес та його вплив на розвиток аграрного сектору / В. Л. Гераймович. – Житомир, 2014. – 20 с.
7. Лупенко Ю. О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю. О. Лупен-ко, В. Я. Месель-Веселяка. – Київ: Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”, 2012. – 182 с.
8. Ратошнюк Т. М. Інвестиційна привабливість аграрної сфери / Т. М. Ратошнюк, М. А. Мартинюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит / Т. М. Ратошнюк, М. А. Мартинюк., 2013. – С. 88–93.
9. Левченко Н. В. Методи оцінювання інвестиційної привабливості сільського господарства регіонів України в контексті стратегічного планування / Н. В. Левченко, В. В. Огліх. // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 285–293.
10. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств України / О. М. Вишневська, О. А. Філатова // Еконо-мічний простір. - 2013. - № 72. - С. 25-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2013_72_5
11. Готра В. В. Сучасний стан, фактори забезпечення та напрями активізації інвестиційної діяльності у сфері сільського господарства / В. В. Готра // Актуальні проблеми економіки / В. В. Готра., 2015. – С. 114–121.
12. Ліссітса А. Україна зацікавлена в довгострокових інвестиціях у сільське господарство [Електронний ресурс] / Алекс Ліссітса // Урядовий кур`єр. – 2011. – Режим доступу до ресурсу:https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ukrayina-zacikavlena-v-dovgostrokovihinvesticiyah/.
13. Гуткевич С. О. Формування інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки. / С. О. Гуткевич., 2004. – 31 с.
14. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект [Текст] : монографія / Саблук П. Т. [та ін.] ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки". - К. : ННЦ ІАЕ, 2010. - 704 с.
15. Статистичний збірник «Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України/з України: за країнами світу; краї-нами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (2010-2018)» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2018/zd/inv_zd/pi_ak_ks_reg_kv/pi_ak_ks_reg_kv_u/arh_pi_ak_ksvr_u.html.
16. Статистичний збірник 2017 [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.
17. Придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб за 2017 рік [Електронний ре-сурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2018/sg/pr_mt_res/arh_pr_mt_res_u.htm.
18. Придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб за 2018 рік [Електронний ре-сурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2018/sg/pr_mt_res/arh_pr_mt_res_u.htm.
Published
2019-02-25
How to Cite
Nazarenko , D. (2019). Analysis of the investment attractiveness of agricultural enterprises of Ukraine. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (2(80), 57-61. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.2.11