Socialization of the economy and individualization of the consumer market as a necessary condition of national development

Keywords: socialization, individualization, national economy, consumer market, post-industrial society, post-industrial economy, development

Abstract

The article identifies factors that force to accelerate the process of socialization of the economy in Ukraine, formed a chain of changes in society and the consumer market in the context of the formation and implementation of a request for a socially responsible product on the part of the consumer, identifies the reasons for the imbalance between the prerogatives of economic and social development in Ukraine areas and prerequisites for its elimination and identified priority areas of socialization of the Ukrainian economy, meaningfully correspond to the necessary conditions of The emergence of a postindustrial alliance and the formation of a postindustrial economy.

References

1. Володина Д. Модель потребителя будущего в теориях постиндустриального общества. Общество и экономика. 2010. № 9. C. 120-131.
2. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти: Наук. вид. Київ: Либідь, 2006. 312 с.
3. Гриценко А. А., Кирєєв С. І. Соціально-ринковий вибір в Україні : модель та реальність. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, проти¬річ¬чя, перспективи / за ред. В. М. Гейця. Київ : Логос, 1999. С. 23–55.
4. Гришкін О. В. Соціалізація економіки України : теорія, методологія, перспективи : моно¬графія. Дніпропетровськ : По-роги, 2005. 498 с.
5. Зайцев Ю. К. Соціалізація економіки України та системна трансформація сус¬піль¬ства : методологія і практика : моно-графія. Київ : КНЕУ, 2002. 188 с.
6. Кириленко Л. М. Необхідність, сутність та напрями соціальної орієнтації економічного розвитку. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. 2014. №165. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neobhidnist-sutnist-ta-napryami-sotsialnoyi-orientatsiyi-ekonomichnogo-rozvitku (дата звернення: 12.02.2019).
7. Колот А. Діалектика економічного та соціального розвитку як предмет наукових досліджень. Україна: аспекти праці. 2011. №5. С. 3-8.
8. Колот А.М. Мифы социальной политики, или с чего следует начинать формирование новой модели. Зеркало неде-ли. 2010. № 2(781). URL: http://www.zn.ua/3000/3050/68293 (дата звернення: 15.06.2018).
9. Крупнік А. С. Соціально-захисна спрямованість державної соціальної політики в умовах трансформації українського суспільства : дис. … канд. політ. наук: 25.00.04 / Одеська національна юридична академія. Одеса, 2002. 169 с.
10. Лібанова Е. Соціальні проблеми модернізації української економіки. Демографія та соціальна економіка. 2012. № 1 (17). С. 5–22.
11. Радченко О. В., Савченко І. Г. Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі : монографія. Харків : Вид-во ХНУВС, 2008. 200 с.
12. Рыбалкина О.А. Пропотребители и просьюмеры как носители потребительского спроса в постиндустриальной экономике. Экономические науки. 2011. №3 (76). С. 37-40.
13. Сімахова А.О. Еволюція підходів до трактування соціальної економіки у глобальному розумінні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2017. Т. 25. Вип. 9. С. 80–89. URL: http://dx.doi.org/10.15421/181707 (дата звернення: 18.12.2018).
14. Сімахова А.О. Сутність моделі соціальної економіки в глобальному аспекті. Економічний вісник Запорізької держав-ної інженерної академії. 2017. Вип. 3 (09). С. 29–33.
15. Сімахова А.В. Соціалізація і мотивація економічних суб’єктів. Економіка та держава. 2009. №8. С. 56-58.
16. Соціальна економіка: навч. посіб. / [О.О.Бєляєв (кер. авт. кол.), Є.Б.Ніколаєв (наук. ред.), А.В.Келічавий та ін.]. Київ: КНЕУ, 2014. 481 с.
17. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України : монографія / О. І. Амоша та ін. Тернопіль : Екон. думка : ТНЕУ, 2011. 323 с.
Published
2019-02-25
How to Cite
Yakhno, T. (2019). Socialization of the economy and individualization of the consumer market as a necessary condition of national development. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (2(80), 12-17. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.2.3