Strategic approaches on operational management of animal enterprises in the context of their renovation

Keywords: strategic approaches, livestock enterprises, operational management

Abstract

The author considers the relevance of the processes of modernization and innovative renewal of the agricultural sector in the context of the renovation development of livestock enterprises. The article defines the strategic approaches to the operational management of livestock enterprises in the context of the renovation of the industry and its role in the national economy of Ukraine. It is proved that the formalization of economic decisions in typical situations and methods of management decision-making requires a clear definition of the concepts of" unplanned production situation "and" typical situation " in relation to technological operations and processes in agricultural production. The criteria for assessing the quality of operational decisions at livestock enterprises are defined

References

1. Ніколюк, О. В, Лівінський А.І Стратегічний аспект формування регуляторної політики соціально-економічного роз-витку аграрного виробництва [Текст]. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний універси-тет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2018. – Том 28. – № 1. – С. 303-310. – ISSN 1993-0259.
2. Ніколюк О.В., Галицький О.М Методологія інституціоналізації державного регулювання аграрного виробництва. Агросвіт. – 2017. – №13. – С. 24-28
3. Gryshova I. Yu., Shestakovska T. L., Glushko O. V. The economic measurement of convergence of institutional impact on the sustainability of development . Scientific Papers of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. – 2017. – №4. – рр.75-80.
4. Гришова І.Ю. , Стоянова-Коваль С.С. Аналітичне забезпечення економічного розвитку підприємств з позицій інвес-тиційної привабливості. Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 2 . – С. 195-204.
5. Гришова І. Ю., Стоянова-Коваль С. С. Інвестування стратегій інноваційного розвитку суб’єктів аграрної сфери Ук-раїни / Вісник Сумського національного аграрного університету серія «Економіка та менеджмент». – №4 (68). – 2016 – С.12-16
6. Дерій Ж.В., Галицький О.М. Стратегія удосконaлення iнновaцiйно-iнвестицiйної держaвної полiтики щодо розвитку aгрaрного виробництвa в Укрaїнi Український журнал прикладної економіки. – 2017. – Том2. – № 4. – С.6-11.
7. Давидюк О. О., Марчук Л. Л. Оргaнiзaцiйно-iнституцiйнi iмперaтиви удосконaлення держaвного регулювaння зaхис-ту економiчних iнтересiв в аграрній сфері. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 23–28. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.23
8. Марчук Л.Л Міжнародні методики оцінки конкурентоспроможності національної економіки в контексті економічної безпеки. // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – №4. – С. 311-317. – ISSN 1993-0259.
9. LіvinskyA. (2018). Methodological aspects of forecasting the renovation development of livestock enterprises. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (3), 57-64. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1590
10. Лівінський, А. І. Закордонний досвід регулювання діяльності аграрних виробників у контексті реновації вітчизняної аграрної економіки [Текст] / Анатолій Іванович Лівінський // Український журнал прикладної економіки. – 2017. – Том 2. – № 4. – С. 85- 93.
Published
2019-01-28
How to Cite
Livinsky , A. (2019). Strategic approaches on operational management of animal enterprises in the context of their renovation. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (1(79), 44-47. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.1.8