ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ БРЕНДИНГУ ТА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: контент, контент-маркетинг, брендинг, капітал бренду, колесо бренду

Анотація

Внаслідок високого рівня конкуренції за увагу споживача, підприємства активно працюють над створенням сильної ідентичності свого бренду та встановленням зв'язку зі своєю цільовою аудиторією. Маркетингові технології та інструменти постійно змінюються та вдосконалюються в пошуках нових форм комунікацій зі споживачами задля зміцнення позицій бренду в свідомості споживачів, формування обізнаності, задоволеності та лояльності потенційних клієнтів. Одним з таких інструментів став контент-маркетинг – сукупність прийомів зі створення та розповсюдження контенту з метою інтенсифікації взаємодії зі споживачем і залучення його уваги. В сучасних умовах розвитку інформаційних та комунікаційних технологій, пріоритетними завданнями брендингу є формування довгострокових взаємовідносин з потенційними клієнтами та споживачами, запорукою яких стає застосування контент-маркетингу. Теоретичною базою для написання статті стали дослідження брендингу і контент-маркетингу українськими та іноземними науковцями, а також описані ними успішні випадки застосування контенту для посилення позицій бренду компаній. При написанні статті було використано наукові методи групування, узагальнення, теоретичного та порівняльного аналізу, що, в свою чергу, дозволило дослідити роль контент-маркетингу в управлінні політикою бренду підприємства та особливості використання контенту для формування капіталу бренду. Визначено ключові риси контент-маркетингу. Охарактеризовано завдання контент-маркетингу для управління брендингом підприємства. Висвітлено роль контент маркетингу на кожному рівні моделі "Колесо бренду". Показано вплив використання контенту на зростання показників капіталу бренду: обізнаності та впізнаваності, позитивних асоціацій, сприйняття якості та лояльності до бренду. Наведено кейси успішного використання контенту для зміцнення бренду підприємства. Показано зв'язок цілей маркетингових комунікацій з інструментами контент-маркетингу та елементами капіталу бренду. Висновки, отримані в ході дослідження, будуть корисними для українських підприємців в процесі формування контент-маркетингової стратегії, розвитку брендингу, поглиблення розуміння зв'язку між ними, а також сприятимуть поширенню використання контент-маркетингових заходів.

Посилання

Aaker D. A. Managing brand equity. Simon & Schuster, Limited, 2009.

Apple Inc. Apple. URL: https://www.apple.com (дата звернення: 09.01.2024).

Aulina D., Brilina V. Brand equity dimension and consumer behavior in social media. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. 2017. Vol. 13. No. 2. P. 15–24.

Bates T. Brand Wheel. Bates Worldwide Inc, 1995. 374 p.

Bondarenko O., Yashchenko M. Content marketing at trade enterprises. Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. 2023. Vol. 148. No. 2. P. 24–38. DOI: https://doi.org/10.31617/1.2023(148)03 (дата звернення: 02.08.2023).

Brand Essence Wheel: Model, advantages and template. Toolshero. URL: https://www.toolshero.com/marketing/brand-essence-wheel/ (дата звернення: 28.11.2023).

Don’t Buy This Jacket, Black Friday and the New York Times – Patagonia. Patagonia Outdoor Clothing & Gear. URL: https://www.patagonia.com/stories/dont-buy-this-jacket-black-friday-and-the-new-york-times/story-18615.html (дата звернення: 05.12.2023).

Guardian staff reporter. Debranding: why Coca-Cola's decision to drop its name worked. the Guardian. URL: https://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2013/aug/06/coke-debranding-name-dropping (дата звернення: 10.01.2024).

Keller K., Kotler P. Marketing Management. 15th ed. Pearson Education Canada, 2016. 976 p.

Keller K., Swaminathan V. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Pearson, 2019. 600 p.

Kim Y.-E., Lee J.-W., Lee Y.-K. Relationship between Brand Personality and the Personality of Consumers, and its Application to Corporate Branding Strategy. Journal of Global Academy of Marketing Science. 2008. Vol. 18. No. 3. P. 27–57. DOI: https://doi.org/10.1080/12297119.2008.9707516 (дата звернення: 12.01.2024).

Mainwaring S. We first: how brands and consumers use social media to build a better world. New York : Palgrave Macmillan, 2011. 250 p.

Microsoft 365 Blog. Microsoft. URL: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog (дата звернення: 09.01.2024).

Millard J. Performing Beauty: Dove's "Real Beauty" Campaign. Symbolic Interaction. 2009. Vol. 32. No. 2. P. 146–168. DOI: https://doi.org/10.1525/si.2009.32.2.146 (дата звернення: 18.01.2024).

Rozetka. YouTube. URL: http://www.youtube.com/@rozetka (дата звернення: 15.01.2024).

Wijaya I.M. The influence of brand image, brand personality and brand awareness on consumer purchase intention of Apple smartphone. Jurnal emba: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi. 2013. Vol. 1. No. 4.

Вдовічена О.Г. Основні підходи та особливості формування ефективних програм лояльності бренду. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2018. Вип. 1-2. С. 69–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2018_1-2_11.

Гриценюк В.В., Русняк А.В., Надточій І.І. Сутність брендингу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.156

Aaker D. A. (2009) Managing brand equity. Simon and Schuster, Limited.

Apple Inc. (n.d.). Apple. Available at: https://www.apple.com

Aulina D. & Brilina V. (2017) Brand equity dimension and consumer behavior in social media. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, no. 13(2), pp. 15–24.

Bates T. (1995) Brand Wheel. Bates Worldwide Inc.

Bondarenko O., Yashchenko M. (2023) Content marketing at trade enterprises. Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, no, 2(148), pp. 24–38. DOI: https://doi.org/10.31617/1.2023(148)03

Brand Essence Wheel: Model, advantages and template. (n.d.). Toolshero. Available at: https://www.toolshero.com/marketing/brand-essence-wheel/

Don’t Buy This Jacket, Black Friday and the New York Times - Patagonia Stories. Patagonia Outdoor Clothing & Gear. Available at: https://www.patagonia.com/stories/dont-buy-this-jacket-black-friday-and-the-new-york-times/story-18615.html

Guardian staff reporter. Debranding: Why Coca-Cola's decision to drop its name worked. the Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2013/aug/06/coke-debranding-name-dropping.

Keller K. & Kotler P. (2016) Marketing Management (15th ed.). Pearson Education Canada.

Keller K. L. & Brexendorf T. O. (2019) Strategic brand management process. Handbuch Markenführung, pp. 155–175.

Kim Y.-E., Lee J.-W. & Lee Y.-K. (2012) Relationship between brand personality and the personality of consumers, and its application to corporate branding strategy. Journal of Global Academy of Marketing Science, no. 18(3), pp. 27–57. DOI: https://doi.org/10.1080/12297119.2008.9707516.

Mainwaring S. (2011) We first: how brands and consumers use social media to build a better world. Palgrave Macmillan.

Microsoft 365 Blog. (n.d.). Microsoft. Available at: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog.

Millard J. (2009) Performing Beauty: Dove's "Real Beauty" Campaign. Symbolic Interaction, no. 32(2), pp. 146–168. DOI: https://doi.org/10.1525/si.2009.32.2.146

Rozetka. (n.d.). Youtube. Available at: http://www.youtube.com/@rozetka

Wijaya I. M. (2013) The influence of brand image, brand personality and brand awareness on consumer purchase intention of Apple smartphone. Jurnal emba: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, no. 1(4).

Vdovichena О. H. (2018) Osnovni pidkhody ta osoblyvosti formuvannja efektyvnykh proghram lojaljnosti brendu [Key approaches and features of effective brand loyalty programmes]. Visnyk Chernivecjkogho torghoveljno-ekonomichnogho instytutu. Ekonomichni nauky., no. (1-2), pp. 69–79. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2018_1-2_11

Hrytseniuk V. V., Rusnak A. V. & Nadtochii I. I. (2019) Sutnistj brendynghu ta jogho rolj u zabezpechenni konkurentospromozhnosti pidpryjemstva [The essence of branding and its role in enterprise competitiveness]. Efektyvna ekonomika, no. (12). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.156

Опубліковано
2024-01-29
Як цитувати
Ященко, М. (2024). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ БРЕНДИНГУ ТА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (1 (97), 24-30. https://doi.org/10.32782/bsnau.2024.1.5