ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ: КРОКИ У СТВОРЕННІ СТАРТАПУ В ГАЛУЗІ ДЕРЕВООБРОБКИ

  • Валерія Щербак Сумський національний аграрний університет https://orcid.org/0000-0002-7918-6033
  • Сергій Сєрік Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: воєнний конфлікт, деревообробка, підприємства, конкурентоспроможність, міжнародний ринок, автоматизація, інновації, екологічно чиста сировина, стартап, відновлення галузі, енергоефективність

Анотація

В контексті сучасних глобальних викликів, зокрема воєнного конфлікту в Україні, дослідження впливу цього конфлікту на галузь деревообробки стає актуальним завданням. Військові події призвели до серйозних труднощів для підприємств цієї галузі, і розуміння можливих стратегій відновлення та розвитку важливе для сталого функціонування галузі в умовах нестабільності. Гіпотеза дослідження полягає в тому, що розробка та впровадження ефективних стратегій можуть сприяти відновленню та розвитку підприємств деревообробки, підтримуючи їхню конкурентоспроможність та стійкість у складних умовах воєнного конфлікту. Дослідження ґрунтується на комплексному аналізі доступних даних, включаючи економічні показники, соціальні наслідки та технологічні аспекти галузі деревообробки. В дослідженні використано різноманітні методи, включаючи аналіз ринкових тенденцій, SWOT-аналіз, оцінку конкурентоспроможності, техніко-економічні методи для аналізу енергетичної ефективності, науково-дослідницькі підходи в області біотехнологій та стратегічний аналіз для системного вирішення завдань, пов'язаних із впливом воєнного конфлікту на галузь деревообробки в Україні. Дослідження визначило ключові виклики, з якими стикаються підприємства галузі деревообробки через воєнний конфлікт. Визначено можливі стратегії виходу з кризового становища, такі як перенесення виробництва, використання альтернативних джерел енергії та розробка інноваційних матеріалів для сталого будівництва. Запропоновані ключові етапи, стратегії та інноваційні підходи, які сприяють успішному стартапу у галузі деревообробки. Проведене дослідження довело, що при належному управлінні та впровадженні новаторських підходів галузь деревообробки в Україні може виходити з кризи та адаптуватися до нових умов. Запропоновані стратегії можуть служити основою для розвитку підприємств та збереження їхньої конкурентоспроможності навіть в умовах воєнного конфлікту.

Посилання

Кійко О.А, Якуба М.М., Войтович І.Г., Прокопович О.Р. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі: конспект лекцій. Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. 260 с.

Мацишин Я.В. Підвищення ресурсоощадності виготовлення заготовок з пиломатеріалів: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня докт. техн. наук: 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини». 2014. 20 с.

Оріховський Р.Я., Гайда С.В. Вплив різних параметрів стабільності виробничих дільниць на ефективність функціонування деревообробного виробництва. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. 2020. № 46. С. 49–54. URL: https://drive.google.com/file/d/1SNl7ZrGUkU2wzBQHk67wERZjilNjFxpf/view

Дідович І.І., Муравйов Ю.В., Юрків Н.М., Маліновська М.В. Товарна диверсифікація як інструмент підвищення експортного потенціалу державних лісогосподарських підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2022. No. 32(6). C. 60–65. DOI: https://doi.org/10.36930/40320609.

Челепіс Т.О., Соловій І.П. Бізнес-моделі ведення лісового господарства на основі надання послуг екосистем: аналіз інноваційних підходів. Науковий вісник НЛТУ України. 2022. № 32(6). С. 43–48. DOI: https://doi.org/10.36930/40320307

Селінний М.М., Корма О.М. Лісове господарство України: сучасний стан та перспективи розвитку. Modern Economics. 2019. № 17. С. 211–217.

Бегей М.В. Державне лісогосподарське підприємство як суб’єкт господарювання та об’єкт системи економіч¬ної безпеки. Ефективна економіка. 2017. № 5. С. 1–7.

Бужимська К.О., Ткачук Г.Ю. Оцінка процесів модернізації на підприємствах деревообробної промисловості. Економіка, управління та адміністрування. 2020. №(1(91). С. 15–20. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2020-1(91)-15-20

Мартиненко О.В. Організаційно-економічне забезпечення реалізації експортного потенціалу деревообробних підприємств України. Економічний вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут". 2022. № 23. C. 133–141. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.23.2022.264651

Вісник лісової промисловості. URL: https://bulletin.com.ua/europa/eksport-italijskyh-mebliv-i-vyrobiv-z-derevyny-dosyag-498-mlrd-yevro-v-pershomu-kvartali/

Kijko O. A, Jakuba M. M., Vojtovych I. Gh., Prokopovych O. R. (2010) Klasternyj pidkhid i klasternyj analiz u lisovomu sektori: konspekt lekcij. Ivano-Frankivsjk: Foliant, 260 p.

Macyshyn Ja. V. (2014) Pidvyshhennja resursooshhadnosti vyghotovlennja zaghotovok z pylomaterialiv: avtoref. dys. na zdobuttja naukovogho stupenja dokt. tekhn. nauk: 05.23.06 «Tekhnologhija derevoobrobky, vyghotovlennja mebliv ta vyrobiv z derevyny», 20 p.

Orikhovsjkyj R. Ja., Ghajda S. V. (2020) Vplyv riznykh parametriv stabiljnosti vyrobnychykh diljnycj na efektyvnistj funkcionuvannja derevoobrobnogho vyrobnyctva. Lisove ghospodarstvo, lisova, paperova i derevoobrobna promyslovistj, no. 46, pp. 49–54. Available at: https://drive.google.com/file/d/1SNl7ZrGUkU2wzBQHk67wERZjilNjFxpf/view

Didovych I. I., Muravjov Ju. V., Jurkiv N. M., Malinovsjka M. V. (2022) Tovarna dyversyfikacija jak instrument pidvyshhennja eksportnogho potencialu derzhavnykh lisoghospodarsjkykh pidpryjemstv. Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny, no. 32(6), pp. 60–65. DOI: https://doi.org/10.36930/40320609

Chelepis T. O., Solovij I. P. (2022) Biznes-modeli vedennja lisovogho ghospodarstva na osnovi nadannja poslugh ekosystem: analiz innovacijnykh pidkhodiv. Naukovyj visnyk NLTU Ukrajiny, no. 32(6), pp. 43–48. DOI: https://doi.org/10.36930/40320307

Selinnyj M. M., Korma O. M. (2019) Lisove ghospodarstvo Ukrajiny: suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku. Modern Economics, no. 17, pp. 211–217.

Beghej M. V. (2017) Derzhavne lisoghospodarsjke pidpryjemstvo jak sub'jekt ghospodarjuvannja ta ob'jekt systemy ekonomich¬noji bezpeky. Efektyvna ekonomika, no. 5, pp. 1–7.

Buzhymsjka K. O., Tkachuk Gh. Ju. (2020) Ocinka procesiv modernizaciji na pidpryjemstvakh derevoobrobnoji promyslovosti. Ekonomika, upravlinnja ta administruvannja, no. (1(91), pp. 15–20. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2020-1(91)-15-20

Martynenko O. V. (2022) Orghanizacijno-ekonomichne zabezpechennja realizaciji eksportnogho potencialu derevoobrobnykh pidpryjemstv Ukrajiny. Ekonomichnyj visnyk NTUU "Kyjivsjkyj politekhnichnyj instytut", no. 23, pp. 133–141. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.23.2022.264651

Visnyk lisovoji promyslovosti. Available at: https://bulletin.com.ua/europa/eksport-italijskyh-mebliv-i-vyrobiv-z-derevyny-dosyag-498-mlrd-yevro-v-pershomu-kvartali/

Опубліковано
2024-01-29
Як цитувати
Щербак, В., & Сєрік, С. (2024). ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ: КРОКИ У СТВОРЕННІ СТАРТАПУ В ГАЛУЗІ ДЕРЕВООБРОБКИ. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (1 (97), 3-8. https://doi.org/10.32782/bsnau.2024.1.1
Розділ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА