Місцеві бюджети в умовах децентралізації: теоретичні аспекти

Ключові слова: місцеві бюджети, місцеве самоврядування, адміністративно територіальна реформа, децентралізація

Анотація

Розглянуто періодизацію розвитку системи місцевих бюджетів в умовах незалежності України, а саме 4 періоди: 1990-2000 2001-2009, 2010-2013, 2014 і по сьогоднішній день, зазначено основні нормативно-правові акти, які приймалися в даний період та мали найбільший вплив на розвиток бюджетної системи, а також основні зміни, які відбулись в даний час. Досліджено підходи українських вчених до трактування поняття «місцеві бюджети». Розглянуто структуру бюджетної системи та місце в ній місцевих бюджетів. Визначено нормативно-правові акти, які мали вплив на формування бюджетно-податкової децентралізації. Зазначено основні зміни процесу формування та виконання місцевих бюджетів в період децентралізації бюджетних ресурсів та видаткових повноважень органів місцевого самоврядування, а саме: розпочато реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади; запущено процес формування достатніх фінансово-організаційних умов розвитку територіальних громад; дозволене самостійне формування місцевих бюджетів незалежно від термінів прийняття державного бюджету; запровадження систему вирівнювання податкоспроможності територій; реформовано існуючі податки і збори.

Посилання

1. Pelekhatyi A.O. (2019). Biudzhetna polityka u zabezpechenni rozvytku terytorii: kontseptualni dominanty ta napriamy mod-ernizatsii [Budget policy in ensuring the development of territories: conceptual dominants and directions of modernization]. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, 386.
2. Pelekhatyi A.O. (2020). Instytutsiino-pravove zabezpechennia formuvannia ta realizatsii biudzhetnoi polityky rozvytku terytorii Ukrainy [Institutional and legal support for the formation and implementation of budget policy for the development of the territories of Ukraine]. Svit finansiv- World of Finance, 62 (1), 140-151.
3. Haponiuk M.A., Yatsiuta V.P., Buriachenko A.Ie., Slavkova A.A. (2002). Mistsevi finansy [Local finance]. Kyiw: KNEU, 184.
4. Kravchenko V.I. (1999). Mistsevi finansy Ukrainy [Local Finance of Ukraine]. Kyiw: Znannia, 487.
5. Oparin V.M., Fedosov V. M., Yukhymenko P. I. (2017). Publichni finansy: geneza, teoretychni kolizii ta praktychna kontsep-tualizatsiia [Public finances: genesis, theoretical collisions and practical conceptualization]. Finansy Ukrainy - Finance of Ukraine. 2110-128.
6. Vasylyk O.D. (2000). Teoriia finansiv [Theory of finance]. Kyiw: NIOS,. 181.
7. Kyrylenko O. P. (2000). Mistsevi biudzhety Ukrainy (istoriia, teoriia, praktyka) [Local budgets of Ukraine (history, theory, practice)]. Kyiw: NIOS, 322.
8. Kolomiiets I. F., Pelekhatyi A. O. (2017). Teoretyko-praktychni aspekty formuvannia obiednanykh terytorialnykh hromad v Ukraini [Theoretical and practical aspects of the formation of united territorial communities in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine. Kyiv. 4 (665), 46-55.
9. Matvieieva O. Iu. (2010). Vykorystannia ekonomichno oriientovanoho pidkhodu do vyznachennia poniattia «mistsevi biudzhety» yak osnovy finansovoho zabezpechennia mistsevoho samovriaduvannia. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvan-nia - Public administration and local self-government. Vol. 2. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavictvo/2010/2010_02%285%29/10moyzms.pdf
10. Vlasiuk N.I. (2016). Otsiniuvannia fiskalnoi efektyvnosti mistsevoho opodatkuvannia [Assessing the fiscal efficiency of local taxation]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine]. 26.6, 68-73.
11. Nikolaieva O.M., Mahlaperidze A. S. (2013). Mistsevi finansy [Local finance]. Kyiw: Tsentr uchbovoi literatury, 354.
12. Pelekhatyi A.O. (2020). Biudzhetna polityka rozvytku terytorii: metodolohiia doslidzhennia [Budget policy of territorial devel-opment: research methodology]. Biznes inform - Business Inform, 3, 476-484.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Плукар , Л. (2019). Місцеві бюджети в умовах децентралізації: теоретичні аспекти. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 160-165. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.30