Особливості конкурентного потенціалу аграрних підприємств

  • А.М. Орел Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0003-0823-3346
Ключові слова: конкурентний потенціал, аграрні підприємства, ресурсний потенціал, ринковий потенціал, потеціал підприємства, стратегічний потенціал

Анотація

Розглянуто взаємозалежність між конкурентним потенціалом, конкурентним статусом і конкурентними перевагами. Узагальнено існуючі підходи дослідників щодо розуміння структури конкурентного потенціалу. Розглянуто взаємозв’язок між потенціалом підприємства, конкурентним потенціалом, стратегічним потенціалом. Запропоновано авторську схему структури конкурентного потенціалу підприємства, яка об’єднує входи у вигляді ресурсів і виходи як готову продукцію, де безпосередньо потенціал підприємства як його спроможність виробляти продукцію із наявних ресурсів визначено як функціональний. Разом з ним виокремлено ринковий потенціал і ресурсний, які складають економічний потенціал підприємства. Досліджено вплив ресурсного потенціалу на економічний і конкурентний в залежності від галузей. Доведено вирішальну роль ресурсного потенціалу у формуванні конкурентного потенціалу підприємств аграрного сектору. Розглянуто зміст, призначення і структуру функціонального потенціалу підприємства. Конкурентний потенціал аграрного підприємства є похідною економічною категорією від взаємодії ресурсного потенціалу, функціонального і ринкового потенціалів підприємства, де на першому рівні знаходяться параметри ресурсного й ринкового потенціалів, на другому рівні знаходиться функціональний потенціал підприємства, і вже на третьому - конкурентний потенціал.

Посилання

1. Холод В. В. Чотирьохвекторна модель розвитку конкурентного статусу [Електронний ресурс] /В. В. Холод. – Режим доступу.: http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/ 68045.doc.htm
2. Кузьминчук Н. В. Конкурентний статус підприємства: теоретичний аспект / Н. В. Кузьминчук, О. Ю. Терованесова // Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 листопада 2014р. // Нац. гірничий ун-т. У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: Видавни-чий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 1. – 188 с.
3. Філиппова С.В. Оцінювання та аналіз конкурентоспроможності промислових підприємств як основні функції управ-ління процесом її організаційно-економічного забезпечення / С.В. Філиппова, С.О. Черкасова // Вісник Житомирського держав-ного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 110–115.
4. Кучковa К. О Конкурентні переваги сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах господарювання / К. О. Кучкова // Ефективна економіка. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
5. Бєляєва Н. С. Методи оцінки та роль ланцюжка цінностей при формуванні конкурентного потенціалу промислового підприємства / Н. С. Бєляєва // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". – 2013. – Т. 2, № 4. – С. 43-52.
6. Котелевець Д. О. Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю переробних підприємств / Д. О. Ко-телевець. Дис. на зд. наук. ст. канд. ек. наук 08.00.04. – Запоріжжя. – 2018, 235 с.
7. Мельник О. І. Внутрішні фактори конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників / О. І. Мельник // Економіка і управління. – 2014. – № 1. – С. 55-60.
8. Шульга М. О. Управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств харчової промисловості / М. О. Шульга. Дис. на зд. наук. ст. канд. ек. наук за спец. 08.00.04. – Херсон. – 2015, 210 с.
9. Зінов’єв Ф. В. Конкурентний потенціал як основа формування конкурентних переваг садівницьких підприємств / Ф. В. Зінов’єв, К. М. Речка // Таврійський державний агротехнологічний університет. – 2012. – С. 67-73.
10. Николюк О. М. Оцінка використання конкурентного потенціалу сільськогосподарського підприємства / О. М. Николюк, В. Б. Полянко // Інноваційна економіка. – 2015. – №. 4. – С. 112-117.
11. Демчук Н. І. Підвищення конкурентоспроможності виробництва насіння соняшнику / Н. І. Демчук. Дис. на зд. наук. ст. канд. ек. наук за спец. 08.00.04. – 2017, 224 с.
12. Орел А. М. Науково-методологічні засади детермінації конкурентного потенціалу підприємства / А. М. Орел // Еконо-мічний простір. – 2019. – № 151. – С.170-184.
13. Олексюк О. І. Управління потенціалом акціонерних товариств: автореф. дис. канд. екон. наук / О. І. Олексюк. – К., 2001. 20 с.
14. Турило А. А. Потенціал підприємства: сутність та методологічні підходи до визначення / А. А. Турило // Науковий жу-рнал Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2014. – №3. – С. 65-71.
15. Гринь Є. Л. Ефективність управління організаційними змінами в менеджменті підприємств: теорія, методологія, практика: монографія / Є. Л. Гринь. – Харків : «Смугаста типографія», 2018. – 478 с.
16. Терованесова О. Ю. Конкурентний статус підприємства в системі наукових категорій / О. Ю. Терованесова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – Вип. 48. – С. 153-158. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_48_31
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Орел , А. (2019). Особливості конкурентного потенціалу аграрних підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 64-68. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.12