Методологічний базис управління організаційно-правовою безпекою суб’єктів агарного бізнесу

  • М.І. Сьомич Полтавська державна аграрна академія Міністерства освіти і науки України https://orcid.org/0000-0001-7049-9992
Ключові слова: організаційно-правова безпека, суб’єкти аграрного бізнесу, методологічний базис, методи, функції, принципи

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню методологічного базису управління організаційно-правовою безпекою суб’єктів аграрного бізнесу. Розглянуто розуміння управління з точки зору кібернетики. Визначена роль стейкхолдерів у здійсненні управління організаційно-правовою безпекою. Розглянуті підходи до управління економічною безпекою підприємства: ресурсно-функціональний, управління відносно захисту інтересів підприємства, гармонізаційний підхід, контролюючий підхід, з позицій корпоративної культури й ефективного корпоративного управління. Визначено, що методологічний базис виступає основою управління. Запропоновано множину загальних і специфічних принципів управління організаційно-правовою безпекою.

Запропоновано функції управління організаційно-правової безпекою: прогнозування, планування, організації, мотивації, контролю. Розглянуто та обґрунтовано зміст методів в рамках методологічного базису, до яких віднесено організаційно-адміністративні, економічні, соціально-психологічні. Також виокремлено загальнонаукові і прикладні методи. Прикладні методи розподілено на інституційно-правові, адміністративні, економічні, організаційно-технологічні, інформаційні, соціально-психологічні.

Посилання

1. Сьомич М. І. Науково-методологічні положення концепції організаційно-правової безпеки підприємства. / М. І. Сьо-мич // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. – Вип. 202 – «Економічні науки». – 2019. – С. 218-233.
2. Гнилицька Л. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 9. – С. 37-45.
3. Фоміна М. В. Проблеми економічно безпечного розвитку підприємств: теорія і практика: [монографія] / М. В. Фоміна. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 140 с.
4. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / Под редакцией Е. А. Олейни-кова. – М.: Бизнес-школа; Интел-Синтез, 1997. – 288 с.
5. Білоусова І. А. Управлінський облік – інформаційна складова системи економічної безпеки: [монографія] / І. А. Білоу-сова. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 432 с.
6. Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С. Н. Ильяше-нко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3(21) – С. 12-19.
7. Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємства в умовах ринкової економіки: автореф. дис. на здо-буття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.06.01 / Т. Б. Кузенко. – К., 2004. – 18 с.
8. Иванов А. Р. Экономическая безопасность предприятия / А. Р. Иванов, В. А. Шлыков. – М.: Вираж-центр, 1995. – 265 с.
9. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: [монографія] / Г. В. Козачен-ко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.
10. Мармуль Л.О. Системне управління економічною безпекою аграрних підприємств з урахуванням корпоративних чинників організації діяльності. / Л. О. Мармуль, В. І. Аранчій, Д. С. Аранчій URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/10/9.pdf
11. Коробчинський О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства / О.Л. Коробчинський // Акту-альні проблеми економіки. – №4(94). – 2009. – С.41-45.
12. Ліпкан В. А. Безпекознавтво : [навч. посіб.] / В. А. Ліпкан. – К.: Вид-во Європ. yнту, 2003. – 208 с.
13. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства : [монография] / О.Г. Мендрул. – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 272 с.
14. Нізяєва С.А. Сучасні проблеми розвитку виноробних підприємств України / С. А. Нізяєва // Вісник Східноєвропейсь-кого університету економіки і менеджменту, Черкаси, 2011. – С. 63-69.
15. Филиппова С.В. Трансфертное формирование ключевых компетенций в обеспечении экономической безопасности предприятия / С. В. Филиппова, С.А. Низяева, А.С. Дашковский // «Економіка та менеджмент». Луцький національний технічний ун-т. Зб. наук.пр. серія: Економічні науки – Вип. 9 (34). − Ч.2. − Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – С. 190-197.
16. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія / О. М. Ляшенко; 2-ге вид., переробл. – К.: НІСД, 2015. – 348 с.
17. Черняк Г. М. Оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних підприємств в умовах євроінтеграції. / Г. М. Чер-няк // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – № 12. – С. 159-166.
18. Чорна, М.В. Принципи, функції та методи управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі / М. В. Чорна, О. С. Шуміло // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2016. – Вип. 2(24). – C.74-86.
19. Бреус С. В. Принципи управління економічною безпекою закладів вищої освіти в сучасних умовах / С. В. Бреус , С. В. Бреус // Економіка та управління національним господарством. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Випуск 6 (17). – С. 56-63.
20. Діденко Є. О. Управління економічною безпекою підприємства на основі формування стратегії його безпечного роз-витку / Є. О. Діденко // Формування ринкових відносин в Україні. – К. : НДЕІ, – 2015. № 5 (168). – С. 35-40.
21. Орлик О. В. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його основні складові / О. В. Орлик // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2015. – Вип. 2. – С. 222-232.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Сьомич, М. (2019). Методологічний базис управління організаційно-правовою безпекою суб’єктів агарного бізнесу. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 58-63. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.11