The methodological basis of management organization and legal security of agricultural business entities

Keywords: organizational and legal security, subjects of agrarian business, methodological basis, methods, functions, principles

Abstract

The article is devoted to the substantiation of the methodological basis for managing the organizational and legal security of agricultural business entities. The understanding of management in terms of cybernetics is considered. The role of stakeholders in the management of organizational and legal security is defined. Approaches to management of economic security of the enterprise are considered: resource-functional, management concerning protection of enterprise interests, harmonization approach, controlling approach, from the standpoint of corporate culture and effective corporate governance. It is determined that the methodological basis is the basis of management. Some general and specific principles of organizational and legal security management have been proposed. The general group includes: principle of legality, systematicity, validity, timeliness, complexity, balance, continuity, economy or economic expediency, effectiveness of management decisions, purposefulness, objectivity, dynamism, adaptability, flexibility, interaction, sufficiency, convergence information, centralization of management, priority.

The specific group includes: activity, continuous monitoring, coordination, integration, variability, adequacy of response, retention of stability, management modeling (organizational modeling, optimal comparison of centralization and decentralization), employee participation in management, priority of preventive measures, specialization, expertise, differentiation, cyclicality, coherence of interests.

The management functions of the organizational and legal security are offered: forecasting, planning, organization, motivation, control. The content of methods within the methodological framework, which include organizational, administrative, economic, social and psychological, are considered and substantiated. General scientific and applied methods are also distinguished. Applied methods are divided into institutional legal, administrative, economic, organizational and technological, information, social and psychological.

References

1. Сьомич М. І. Науково-методологічні положення концепції організаційно-правової безпеки підприємства. / М. І. Сьо-мич // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. – Вип. 202 – «Економічні науки». – 2019. – С. 218-233.
2. Гнилицька Л. Теоретико-методологічний інструментарій формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 9. – С. 37-45.
3. Фоміна М. В. Проблеми економічно безпечного розвитку підприємств: теорія і практика: [монографія] / М. В. Фоміна. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 140 с.
4. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / Под редакцией Е. А. Олейни-кова. – М.: Бизнес-школа; Интел-Синтез, 1997. – 288 с.
5. Білоусова І. А. Управлінський облік – інформаційна складова системи економічної безпеки: [монографія] / І. А. Білоу-сова. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 432 с.
6. Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С. Н. Ильяше-нко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 3(21) – С. 12-19.
7. Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємства в умовах ринкової економіки: автореф. дис. на здо-буття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.06.01 / Т. Б. Кузенко. – К., 2004. – 18 с.
8. Иванов А. Р. Экономическая безопасность предприятия / А. Р. Иванов, В. А. Шлыков. – М.: Вираж-центр, 1995. – 265 с.
9. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: [монографія] / Г. В. Козачен-ко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.
10. Мармуль Л.О. Системне управління економічною безпекою аграрних підприємств з урахуванням корпоративних чинників організації діяльності. / Л. О. Мармуль, В. І. Аранчій, Д. С. Аранчій URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/10/9.pdf
11. Коробчинський О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства / О.Л. Коробчинський // Акту-альні проблеми економіки. – №4(94). – 2009. – С.41-45.
12. Ліпкан В. А. Безпекознавтво : [навч. посіб.] / В. А. Ліпкан. – К.: Вид-во Європ. yнту, 2003. – 208 с.
13. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства : [монография] / О.Г. Мендрул. – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 272 с.
14. Нізяєва С.А. Сучасні проблеми розвитку виноробних підприємств України / С. А. Нізяєва // Вісник Східноєвропейсь-кого університету економіки і менеджменту, Черкаси, 2011. – С. 63-69.
15. Филиппова С.В. Трансфертное формирование ключевых компетенций в обеспечении экономической безопасности предприятия / С. В. Филиппова, С.А. Низяева, А.С. Дашковский // «Економіка та менеджмент». Луцький національний технічний ун-т. Зб. наук.пр. серія: Економічні науки – Вип. 9 (34). − Ч.2. − Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012. – С. 190-197.
16. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія / О. М. Ляшенко; 2-ге вид., переробл. – К.: НІСД, 2015. – 348 с.
17. Черняк Г. М. Оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних підприємств в умовах євроінтеграції. / Г. М. Чер-няк // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – № 12. – С. 159-166.
18. Чорна, М.В. Принципи, функції та методи управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі / М. В. Чорна, О. С. Шуміло // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2016. – Вип. 2(24). – C.74-86.
19. Бреус С. В. Принципи управління економічною безпекою закладів вищої освіти в сучасних умовах / С. В. Бреус , С. В. Бреус // Економіка та управління національним господарством. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Випуск 6 (17). – С. 56-63.
20. Діденко Є. О. Управління економічною безпекою підприємства на основі формування стратегії його безпечного роз-витку / Є. О. Діденко // Формування ринкових відносин в Україні. – К. : НДЕІ, – 2015. № 5 (168). – С. 35-40.
21. Орлик О. В. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його основні складові / О. В. Орлик // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2015. – Вип. 2. – С. 222-232.
Published
2019-12-23
How to Cite
Syomych , M. (2019). The methodological basis of management organization and legal security of agricultural business entities. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (4 (82), 58-63. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.11