Закономірності раціонального відтворення ресурсного потенціалу, як умова ефективного функціонування аграрного підприємства

  • П.М. Матвєєв ТОВ «ЗЕМІНФОРМ»
Ключові слова: аграрне підприємство, сільське господарство, виробничий цикл, процес відтворення, техніко-технологічного забезпечення

Анотація

У статті визначено передумови кризової ситуації в аграрному секторі, встановлено, що основною ознакою виробництва є повторювальний характер виробничого циклу, наведено стадії суспільного виробництва. Охарактеризовано сутність та обов’язкову умову процесу відтворення, узагальнено еволюцію наукових поглядів на категорію відтворення в економічній системі, розкрито специфіку відтворення в аграрному секторі економіки, виділено склад критеріїв ресурсної забезпеченості аграрного виробництва. Запропоновано методичний підхід для оцінювання рівня ресурсного забезпечення виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах та критерії класифікації факторів формування та розвитку систем техніко-технологічного забезпечення виробництва агропідприємствами продукції рослинництва. Доведено, що  метою механізму розвитку потенціалу підприємства є досягнення стійкого функціонування і розвитку підприємства в умовах циклічних процесів економіки.

Посилання

1. Альбещенко О. С. Теоретико-методичні аспекти раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу сіль-ських територій. / О. С. Альбещенко // Економіка та управління національним господарством. – 2017. – Випуск 16. – С. 98-102.
2. Должанський І. З. Управління потенціалом підприємства : [навч. посіб.] / І. З. Должанський. – К. : ЦУЛ, 2006. – 368 с.
3. Кужель В. В. Потенціал підприємств аграрної сфери: сутність, структура, тенденції нарощення / В. В. Кужель // АгроСвіт. – 2013. – № 13. – С. 47-50.
4. Лагодієнко В. В. Концептуальна модель розвитку регіонального агропромислового виробництва / В. В. Лагодієнко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 1259-1262.
5. Мягких І. М. Аналіз та оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої кооперації / І. М. М’яких // Акту-альні проблеми економіки. – 2013. – №1(91). – С. 136–142.
6. Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання : аналіт. доп. / О. В. Собке-вич, В. М. Русан, А. Д. Юрченко, О. В. Ковальова [та ін.]. – К. : НІСД, 2013. – 76 с.
7. Самойленко Т. Г. Ресурсний потенціал сталого економічного розвитку сільських територій / Т. Г. Самойленко // Нау-ковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – 2015. – Вип. 15. – Частина 3. – С. 39-42.
8. Сокольська Т. В. Відтворення ресурсного потенціалу агросфери як чинника економічного зростання / Т.В.Сокольська // Науковий вісник херсонського державного університету. – 2014. – Вип.3. – Ч.1. – С.272-275.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Матвєєв , П. (2019). Закономірності раціонального відтворення ресурсного потенціалу, як умова ефективного функціонування аграрного підприємства. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 52-57. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.10