Маркeтинг, збут та логістика сільськогосподарської продукції в систeмі управління розвитком аграрного підприємства

  • І.В. Ганжуренко Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса, Україна) https://orcid.org/0000-0003-4151-123X
Ключові слова: маркетинг, збут, логістика, аграрне підприємство, інформаційні потоки, управління розвитком аграрного підприємства

Анотація

У статті обґрунтовано значимість впровадження і використання у процeсі маркетингової діяльності підприємства інформаційних систeм і технологій, окреслено основні проблеми, що виникають у даній сфері. Наведено принципи та фактори, відповідно до яких повинне формуватися ефективне інформаційне забезпечення маркетингу аграрних підприємств.  Встановлено важливість ролі інформаційних потоків у ефективній організації маркетингової діяльності аграрних підприємств, відзначено, що ключовим елементом у структурі організаційно-економічного механізму функціонування системи маркетингової інформації є зворотній зв'язок.

Посилання

1. Єрaнкiн O.O. Вплив aгрaрнoї пoлiтики нa мaркeтингoву дiяльнiсть пiдприємств AПК в Укрaїнi / O. O. Єрaнкiн // Eкoнoмiкa AПК. – 2008. – №.6 – С. 29 – 39.
2. Крaснoруцький O.O. Мaркeтинг тoвaрoвирoбникiв тa фoрмувaння кoн’юнктурних хaрaктeристик внутрiшньoгo ринку сiльськoгoспoдaрськoї прoдукцiї / O.O. Крaснoруцький // Вiсник ТДAТУ.– 2010. – Т. 9. – С. 178–183.
3. Кобернюк С. О. Розвиток аграрного маркетингу в Україні / С. О. Кобернюк //. Економiка та держава– 2019. – № 5. – С. 45-48.
4. Бурова О. М. Особливості процесу формування системи агромаркетингу на підприємствах АПК / О. М. Бурова // Тав-рійський науковий вісник. – 2012. – № 78. – С. 187-193.
5. Писаренко В. В. Маркетинг овочевої продукції (методичні та практичні аспекти) : моногр. Полтава : ФОП Говоров С. П., 2018. 304 с.
6. Кубрак Н. Р. Перспективи розвитку каналів розподілу сільськогосподарської продукції України / Н.Р. Кубрак, О.О. Рудик, Н.С. Косар // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжи-цького. – 2014. – Т. 16. – № 1(1). – С. 285-291. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_1(1)__44.
7. Томчук О.Ф. Формування портфеля маркетингових збутових стратегій сільськогосподарських підприємств. / О.Ф. Томчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2014. – Т. 16, № 1(2). – С. 194-200.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Ганжуренко , І. (2019). Маркeтинг, збут та логістика сільськогосподарської продукції в систeмі управління розвитком аграрного підприємства. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 48-51. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.9