Удосконалення акцизного оподаткування в Україні в умовах інтеграції до ЄС

  • М.В. Ярош Апарат Верховної ради України https://orcid.org/0000-0002-6299-4755
  • Л.І. Прокіпчук Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна) https://orcid.org/0000-0003-3979-3100
  • Р.Я. Галамай Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна)
Ключові слова: акцизний податок, Європейський Союз, асоціація, митні платежі, оподаткування маркетингових послуг

Анотація

У статті досліджено питання удосконалення акцизного оподаткування в Україні в умовах інтеграції національного законодавства до вимог Європейського Союзу. Зазначені Директиви ЄС у відповідності до яких необхідно привести до відповідно вітчизняне законодавство. Визначені основні проблеми, які слід подолати в напрямку гармонізації національних нормативно-правових актів до вимог ЄС. Запропоновано схему оподаткування акцизним податком маркетингових послуг, наданих підприємствам-виробникам алкогольної продукції/тютюнових виробів. Вказано на наслідки, які виникнуть від запровадження акцизного податку на маркетингові послуги, що надаються підприємствам-виробникам алкогольної продукції/тютюнових виробів. Рекомендовано переглянути систему надання пільг зі сплати акцизного податку в напрямку наближення до норм ЄС та їх формування відповідно до таких векторів: підтримка виробництва національного продукту, який характеризується історією свого виготовлення та відповідною рецептурою; підтримка малих виробників в сфері виготовлення алкогольних напоїв, зокрема, виноробів. Визначено основні напрями удосконалення оподаткування акцизним податком. Як висновок можна зазначити, що перш за все необхідно вжити наступних заходів для ефективної гармонізації податкового та митного законодавства до норм ЄС: автоматизація процесів адміністрування справляння податків та митних платежів; гармонізація законодавчої системи в сфері акцизного та митного оподаткування; формування акцизної та митної політики з пріоритетністю підтримки національного виробника та малого бізнесу.

Посилання

1. Monitoring the stock market (2014). Napovnennia biudzhetu shliakhom udoskonalennia aktsyznoi polityky v Ukraini [Filling the budget by improving the excise policy in Ukraine]. Vol. 7. pp. 28-31. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mbr_2014_7_6. [in Ukrainian].
2. Bochi A., Povoroznyk V., Zholud O. (2014). Vplyv zminy stavok na tiutiunovi vyroby na deiaki ekonomichni ta sotsialni pokaznyky v konteksti Uhody pro asotsiatsiiu z YeS [Finansovo-ekonomichnyi potentsial terytorialnykh hromad: mekhanizmy formuvannia ta aktyvizatsii]. Mizhnarodnyi tsentr perspektyvnykh doslidzhen. 42 p. [in Ukrainian].
3. Minfin khoche pidvyshchyty aktsyzy na alkohol i tiutiun. Ekonomichna pravda. – 14 veresnia 2016 r. Retrieved from: http://www.epravda. com.ua/ news/2016/09/14/605472. [in Ukrainian].
4. Supreme Council of Ukraine (2010). Podatkovyj kodeks Ukrai'ny [Tax Code of Ukraine] (Adopted on 2010, Decem-ber 2, 2755-VI). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page. [in Ukrainian].
5. Pelekhatyi A.O. (2019). Biudzhetna polityka u zabezpechenni rozvytku terytorii: kontseptualni dominanty ta napriamy modernizatsii [Budget Policy in Territorial Development: Conceptual Dominants and Directions for Modernization]. Lviv: Lvivskyi natsion-alnyi universytet imeni Ivana Franka, 386 p. [in Ukrainian].
6. Pelekhatyi A.O. Obhruntuvannia novoi paradyhmy biudzhetnoi polityky rozvytku terytorii v umovakh reformuvannia publichnykh finansiv v Ukraini [Substantiation of the new paradigm of budgetary policy of territorial development in the context of public finance reform in Ukraine]. Efektyvna ekonomika - Effective Economics, №7. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7191. [in Ukrainian].
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Ярош, М., Прокіпчук , Л., & Галамай , Р. (2019). Удосконалення акцизного оподаткування в Україні в умовах інтеграції до ЄС. Вісник Сумського національного аграрного університету, (4 (82), 36-43. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.7