Modeling of innovative development of transport infrastructure

Keywords: innovative development, transport infrastructure, national innovative transport HUB

Abstract

A mathematical model of determining priority directions of development of national innovative transport HUB has been developed. The simulation was carried out with the help of a synergistic combination of fuzzy set theory, Fuzzy technology, multifactorial method, expert estimation method. It has been found that the development of the national innovative transport HUB is provided in two directions: priority in the coordinates of the three-dimensional matrix "Innovation and production component - international component - ecological component" and second priority in the coordinates of the three-dimensional matrix - investment component».

References

1. Проблемы и перспективы посткризисного развития транспортной системы Украины. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/UZTNU/zapiski/econ/2010_1/Potei v.html
2. Статистичний збірник "Транспорт і зв’язок України – 2018". Державна служба статистики України. / За редакцією І. Петренко. Вид-во: ТОВ «Бук-Друк», 2019. – 152 с.
3. Данилків Х. П., Горбова Х. В., Побурко О. Я. Інноваційний розвиток транспортної системи України. Науковий вісник НЛТУ України, 2018, т.28, №4. С.31 – 35. https://doi.org/10.15421/40280405
4. Наукова та інноваційна діяльність України 2018. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. / За ре-дакцією Кузнєцової М. С. Вид-во: ТОВ "Август Трейд", 2019. – 108 с.
5. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014–2016 років. Електронний ресурс // К.: Держстат України, 2017. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_ u/publnauka_u.htm
6. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів Ук-раїни від 30 травня 2018 р. № 430-р. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80
7. Закон України «Про транспорт». Введено в дію Постановою ВР № 233/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 51, ст.447 із змінами і доп.
8. Указ Президента України «Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 506/2013 від 11.09.2013 р.
9. Овчиннікова В.О. Особливості державного регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні. Економіка і сус-пільство, Випуск # 12 / 2017: 129-135.
10. Бочарников В. П. Fuzzy-технология: Математические основы. Практика моделирования в экономике / В. П. Бочарников. – С-Пб.: «Наука» РАН, 2001. – 328 с.
11. Вермієнко Т. Г. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні [Електронний ресурс] / Т. Г. Вермієнко // Ефективні інструменти сучасних наук. – 2008. – Режим доступу: http:// www.rusnauka.com/11_EISN_2008/ Economics/30551.doc.htm.
12. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2003. – 407 с.
13. Князевич А. О. Механізми управління інноваційним розвитком: моногр. / А. О. Князевич, О. В. Крайчук. – Рівне : РДГУ, 2011. – 133 с.
14. Гнатієнко Г. М., Снитюк В. Є. Експертні технології прийняття рішень: монографія. К., 2008. 444 с.
Published
2019-12-23
How to Cite
Dmytriieva , O. I. (2019). Modeling of innovative development of transport infrastructure. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (4 (82), 22-29. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.5