Моделювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури

  • О.І. Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9314-350X
Ключові слова: інноваційний розвиток, транспортна інфраструктура, національний інноваційний транспортний ХАБ

Анотація

Розроблено математичну модель визначення пріоритетних напрямів розвитку національного інноваційного транспортного ХАБ. Моделювання було здійснено за допомогою сінергетичного поєднання теорії нечітких множин, Fuzzy-технології, багатофакторного методу, методу експертних оцінок. З’ясовано, що розвиток національного інноваційного транспортного ХАБ забезпечується двома напрямами: пріоритетним у координатах тривимірної матриці «Інноваційно-виробнича складова – міжнародна складова –  еколо­гічна складова» та другим за пріоритетністю у координатах тривимірної матриці «Інвестиційна складова – енергетична складова –  соціальна складова».

Посилання

1. Проблемы и перспективы посткризисного развития транспортной системы Украины. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/UZTNU/zapiski/econ/2010_1/Potei v.html
2. Статистичний збірник "Транспорт і зв’язок України – 2018". Державна служба статистики України. / За редакцією І. Петренко. Вид-во: ТОВ «Бук-Друк», 2019. – 152 с.
3. Данилків Х. П., Горбова Х. В., Побурко О. Я. Інноваційний розвиток транспортної системи України. Науковий вісник НЛТУ України, 2018, т.28, №4. С.31 – 35. https://doi.org/10.15421/40280405
4. Наукова та інноваційна діяльність України 2018. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. / За ре-дакцією Кузнєцової М. С. Вид-во: ТОВ "Август Трейд", 2019. – 108 с.
5. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2014–2016 років. Електронний ресурс // К.: Держстат України, 2017. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_ u/publnauka_u.htm
6. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів Ук-раїни від 30 травня 2018 р. № 430-р. Електронний ресурс: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80
7. Закон України «Про транспорт». Введено в дію Постановою ВР № 233/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 51, ст.447 із змінами і доп.
8. Указ Президента України «Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 506/2013 від 11.09.2013 р.
9. Овчиннікова В.О. Особливості державного регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні. Економіка і сус-пільство, Випуск # 12 / 2017: 129-135.
10. Бочарников В. П. Fuzzy-технология: Математические основы. Практика моделирования в экономике / В. П. Бочарников. – С-Пб.: «Наука» РАН, 2001. – 328 с.
11. Вермієнко Т. Г. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні [Електронний ресурс] / Т. Г. Вермієнко // Ефективні інструменти сучасних наук. – 2008. – Режим доступу: http:// www.rusnauka.com/11_EISN_2008/ Economics/30551.doc.htm.
12. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2003. – 407 с.
13. Князевич А. О. Механізми управління інноваційним розвитком: моногр. / А. О. Князевич, О. В. Крайчук. – Рівне : РДГУ, 2011. – 133 с.
14. Гнатієнко Г. М., Снитюк В. Є. Експертні технології прийняття рішень: монографія. К., 2008. 444 с.
Опубліковано
2019-12-23
Як цитувати
Дмитрієва , О. (2019). Моделювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент, (4 (82), 22-29. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.5