Institutional support of budgetary policy for territorial development

Keywords: budget policy, territorial development, institutional architectonics, institutes, institutional support

Abstract

The article investigates the peculiarities of the formation of institutional mechanisms for ensuring the budgetary policy of territorial development in Ukraine. The definition of the budgetary policy of territorial development from the side of the institutional approach. The interpretation of the basic laws of institutional architectonics of the budget process, namely: the laws of equilibrium, averaging and structuring, are considered. A model of institutional architectonics of territorial development as a developing system and supporting elements of which institutions and institutions act. The basic components of institutional architecture of the budget policy of territorial development are investigated: the system of institutions, institutional and legal support, institutional and organizational support, adaptive tools for budgetary policy implementation. The legislative acts regulating the processes of budgetary policy formation in Ukraine are presented: the Constitution of Ukraine, the Budget Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine for the current year”, the normative legal acts of the central executive bodies, other laws regulating budgetary legal relations , regulations of the Cabinet of Ministers of Ukraine, local budget decision. Infrastructural institutions of budgetary policy implementation at different administrative and territorial levels are specified: President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine, National Bank of Ukraine, State Property Fund, public organizations and public, research institutions, higher education institutions, regional development agencies, international organizations, the Ministry of Finance of Ukraine, the Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine, city, district, regional councils. Institutional priorities of budgetary policy within the defined institutional levels are defined (the first and most abstract level is related to the process of “top-down modernization” when the state defines the vector of socio-economic development: the second level is “bottom-up modernization”, which implies the activation of basic and derivative institutions).

References

1. Chuhunov I. Ya., Lysiak L.V. (2009). Biudzhetna systema v instytutsiinomu seredovyshchi suspilstva [The budget system in the institutional environment of society]. Finansy Ukrainy- Finance of Ukraine. № 11. pp. 3–11. [in Ukrainian].
2. Hrytsenko A. A. (2006). Ynstytutsyonalnaia arkhytektonyka: predmet, osnovnыe zakonы, metodolohyia [Institutional architectonics: subject, basic laws, methodology]. nauch. trudы Donets. nats. tekhn. un-ta [scientific. works of Donets. nat. tech. un-that]. Vol. 103-1. Donetsk, pp. 31–37. (Seryia: Эkonomycheskaia) [in Ukrainian].
3. Buhai T. (2015). Systema instytutsiinoho zabezpechennia biudzhetnoho protsesu v Ukraini [System of institutional support of the budget process in Ukraine]. Visnyk KNTEU [KNTEU Bulletin]. Vol. 2. pp. 103-118 [in Ukrainian].
4. Onyshchenko S. (2016). Instytutsiine zabezpechennia biudzhetnoi bezpeky Ukrainy [Institutional Support for Budg-etary Security of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni T. Shevchenka [Bulletin of the T. Shevchenko National University of Kyiv.]. Vol. 5 (182). pp. 31-38[in Ukrainian].
5. Bohma O.S. (2017). Instytualizatsiia yak instrument zabezpechennia biudzhetnoi bezpeky krainy [Institutionalization as a tool for ensuring the budgetary security of the country]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu [Scientific Bulletin of Mukachevo State University]. Vol. 1 (7). pp. 193-197[in Ukrainian].
6. Savastieieva O.M. (2018). Model mekhanizmu funktsionuvannia instytutsiinoi arkhitektoniky biudzhetnoho protsesu na mistsevomu rivni [Model of mechanism of functioning of institutional architecture of budget process at local level]. 2018. №3. p. 230-235. [in Ukrainian].
7. Pelekhatyi A.O. (2019). Biudzhetna polityka u zabezpechenni rozvytku terytorii: kontseptualni dominanty ta napriamy modernizatsii [Budget Policy in Territorial Development: Conceptual Dominants and Directions for Modernization]. Lviv: Lvivskyi natsion-alnyi universytet imeni Ivana Franka, 386 p. [in Ukrainian].
8. Pelekhatyi A.O. Obhruntuvannia novoi paradyhmy biudzhetnoi polityky rozvytku terytorii v umovakh reformuvannia publichnykh finansiv v Ukraini [Substantiation of the new paradigm of budgetary policy of territorial development in the context of public finance reform in Ukraine]. Efektyvna ekonomika - Effective Economics, №7. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7191. [in Ukrainian].
Published
2019-12-23
How to Cite
Pelekhatyy , A. (2019). Institutional support of budgetary policy for territorial development. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (4 (82), 15-21. https://doi.org/10.32845/bsnau.2019.4.4