Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету»  приймає неопубліковані раніше і не подані до розгляду в інші видання статті, що місять оригінальні результати досліджень за відповідними галузевими напрямами.

Основними мовами видання є українська та англійська.

Усі матеріали, які подані до розгляду в журнал «Вісник СНАУ» проходять процедуру подвійного сліпого рецензування. Редакція докладає усіх зусиль, але не гарантує, що рецензування триває не довше 30 днів.

Надсилати матеріали та супровідні документи слід на електронну адресу редакції: visnyk.snau@gmail.com

Вимоги до матеріалів

Обсяг статті – 4-6 тисяч слів (формат сторінки А4; орієнтація книжкова; поля – 20 мм з усіх боків; інтервал між рядками – 1,5, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пунктів, відступ першого рядка (абзац) – 1, 25 см).
Рисунки до статті повинні редагуватися в MS Word, бути згруповані та створені як окремий об’єкт, а не поверх тексту! Усі текстові написи на рисунках потрібно виконувати тільки в кадрах або текстових рамках (frame) за допомогою гарнітури «Times New Roman». Розмір рисунка не повинен виходити за рамки полів. Крім того, рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Не допускається використання кольорів у рисунках та
діаграмах.
Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул Equation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул в редакторі МS Word).

Структура статті:
1. Індекс УДК (вирівнювання по лівому краю), 2-3 коди JEL Classification (вирівнювання по правому краю).
2. Назва статті (Times New Roman, розмір 12 пунктів, великими прописними літерами, напівжирним, вирівнювання по центру).
3. Ім’я, по-батькові та прізвища авторів (Times New Roman, розмір 12 пунктів, напівжирним, вирівнювання вліво), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи, ORCID, e-mail кожного автора (Times New Roman, розмір 12 пунктів, вирівнювання вліво);
4. Анотація та ключові слова мовою статті (Times New Roman, розмір 12 пунктів, курсивом, вирівнювання двостороннє).
5. Текст статті (Times New Roman, розмір 12 пунктів, вирівнювання двостороннє).
6. References (транслітерований латиницею список літератури із заголовком).
7. Ініціали та прізвища авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи кожного автора
англійською для україномовних статей і українською для статей англійською мовою.
8. Анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова англійською для україномовних статей і українською для статей англійською мовою.

Основні елементи статті (із зазначенням):

- Вступ (Introduction): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- Аналіз останніх досліджень і публікацій (Literature Review), у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання Цілей статті (Aims);

- Методи дослідження (Methods), які були використанні авторами в процесі дослідження;

- виклад Основного матеріалу (Results) дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основний матеріал може бути розбитий на окремі елементи з власними підзаголовками, що логічно випливають із викладення матеріалу;

- Обговорення (Discussions) та інтерпретація проведеного дослідження, порівняння з дослідженнями інших вчених. Цей елемент виділяється за необхідністі.

- Висновки (Conclusions) з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;

- Подяки (Acknowledgments). У цьому пункті автори зазначають відповідні гранти, стипендії та наукові програми, які здійснювали фінансування дослідження. Також автори можуть відзначити прізвища осіб або назви організацій, які допомогали в проведенні досліджень або підготовці матеріалів.

- додатки. Якщо є декілька додатків, їх слід ідентифікувати як A, B і т.д. Формули та рівняння в додатках повинні бути окремо нумеровані: Eq. (А.1), р. (А.2) тощо; у наступному додатку, (В.1) і так далі. Аналогічно для таблиць і рисунків: Таблиця A.1; Рис. А.1 і т.д.

Список літератури оформлюється латиницею відповідно до вимог APA (American Psychological Association) в алфавітному порядку. Якщо оригінальна мова джерела використовує кирилицю, то елементи списку літератури транслітеруються. Для назв матеріалів (статей, книжок тощо) та періодичних видань також надається переклад у квадратних дужках. Наприклад:
Author, І.І., & Author, I.I. (2019). Nazva statti transliterovana [Title of the article in English]. Nazva zhurnalu transliterovana [Title of Journal in English], 5(1), 101-110. doi: https://doi.org/xx.xxxxxxxxxx.
Звертаємо вашу увагу, що для кожного джерела обов’язково необхідно вказувати ідентифікатор DOI, якщо він є.
Для транслітерації радимо використовувати такі сайти: http://ukrlit.org/transliteratsiia та https://translit.net/ru/.
По тексту статті посилання на відповідне джерело вказується у вигляді прізвища автора та року видання (Автор, 2019), (Автор & Автор, 2019), (Автор та ін., 2019). Якщо ви використовуєте програмне забезпечення керування посиланнями, будь ласка, переконайтеся, що ви видалили всі коди полів перед поданням електронного рукопису до редакції. Як це зробити: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/26093.
До статті додаються відомості про автора (авторів), оформлені окремим файлом, де вказується:
- прізвище, ім'я, по батькові автора;
- вчене звання, науковий ступінь;
- місце роботи, посада;
- адреса для листування;
- номер телефону, адреса електронної пошти (обов’язково);
- ORCID.

Вартість публікації становить 40 грн за кожну повну та не повну сторінку. На одну статтю редакція надсилає один примірник збірника. Велике прохання до авторів погоджувати з редколегією замовлення додаткових примірників заздалегідь.
Рішення про опублікування приймає редколегія за результатами рецензування. До статті можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами). Реквізити на оплату статті надсилаються лише після остаточного ухвалення рішення про публікацію. Статті, оформлені без урахування вище зазначених вимог, до розгляду не приймаються. Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Положення про конфіденційність

Імена та адреси електронної пошти, введені на цьому веб-сайті журналу, використовуватимуться виключно для зазначених цілей цього журналу і не будуть доступні для будь-яких інших цілей або для будь-якої іншої сторони.