Підвищення якості та безпеки продовольства в Україні

  • І.В. Кошкалда Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
  • Л.В. Шелудько Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Ключові слова: якість, безпека, сільськогосподарська продукція, продовольство, контроль

Анотація

Висвітлено стан якості та безпечності продовольства в Україні. Визначено основні загрози при використанні неякісної сировини для виробництва продуктів харчування. Проаналізовано стан системи контролю за якістю продовольчих продуктів та запропоновано рекомендації щодо удосконалення роботи державних контролюючих органів. Розроблено схему комплексної системи виробництва і споживання якісної та безпечної продукції в основу якої покладено поєднання роботи органів державного контролю якості та безпеки продовольства і безпосередньо самих виробників та учасників продовольчого ринку. Запропоновано в основу системи забезпечення якості продовольства включити підхід НАССР, використовувати Кодекс усталеної практики та схем Декларації якості. Для досягнення узгодженості роботи державних контролюючих органів та виробників якісного та безпечного продовольства запропоновано системний підхід який передбачає уточнення і розмежування функцій і повноважень всіх учасників.

Посилання

1. Риккардо Д. Сочинения. /Перевод с англ. - М.: Политиздат, 1995. – 353 с.
2. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. / Перевод с англ. - М.: СоцЭкгиз, 1962. - 285 с.
3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. /Перевод с англ. - М.: Прогресс, 1978. - 341 с.
4. Маршалл А. Принципы экономической теории. / Перевод с англ. - М.: Прогресс, 1993.-480 с.
5. Шумперер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982. - 453 с.
6. Глобальна продовольча безпека / О.Г. Білорус, М.В. Зубець, П.Т. Саблук, В.І. Власов. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. – 486 с.
7. Ходаківська О.В. Екологізація аграрного виробництва: монографія / О.В.Ходаківська. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – 350 с.
8. Новак Н.П. Організаційно-економічні засади розвитку виробництва органічної продукції в аграрних підприємствах: моног-рафія / Н.П. Новак. – Херсон: Айлант, 2016. – 340 с.
9. Кордзая Н. Государственное регулирование продовольственной безопасности / Н. Кордзая, Б. Егоров // Товари і ринки. – 2016. – № 2 (22). – С. 45-56.
10. Голуб Б. Концепции управления безопасностью пищевых продуктов / Б. Голуб // Товари і ринки. – 2018. – № 2 (26). – С. 5-13.
11. Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного похо-дження, здоров’я та благополуччя тварин: Закон України від 18 травня 2017 р., № 2042-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 31. – ст. 343.
12. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 р., № 771/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 19. – ст. 98.
13. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05 квітня 2007 р., № 877-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007 р. – № 29. – ст. 389.
14. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р., № 1023-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 30. – ст.379.
15. Особенности сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов, построенной на принципах НА-ССР// https://intercert.com.ua/management-system-certification/certification-haccp.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Кошкалда, І., & Шелудько, Л. (2018). Підвищення якості та безпеки продовольства в Україні. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 39-43. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/9
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРОГОСПОДАРЮВАННЯ