Тенденції та проблеми розвитку сільських територій в Україні

  • Л.І. Калачевська Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: агропродукція, проблеми, розвиток, сільське господарство, сільські території, тенденції

Анотація

У статі, на основі аналізу статистичних даних щодо розвитку сільських територій України, а також з врахуванням наукових напрацювань вчених, було визначено та надано характеристику головним тенденціям розвитку сільської місцевості в країні. В межах дослідження ключових тенденцій розвитку руральних територій в Україні було виявлено та обґрунтовано проблеми розвитку таких територій.

Посилання

1. «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними». Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413. [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF.
2. Структура земельного фонду України та динаміка його змін. Держгеокадастр України. [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: http://land.gov.ua/info/struktura-zemelnoho-fondu-ukrainy-ta-dynamika-ioho-zmin.
3. Населення. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Управление земельными ресурсами в Европе. Тенденции развития и основные принципы. – Женева: Европейская эконо-мическая комиссия, 2015. – 146 с.
5. Посівні площі основних сільськогосподарських культур. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
6. Виробництво основних сільськогосподарських культур. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
7. Урожайність основних сільськогосподарських культур. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
8. Валовий внутрішній продукт. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
9. Товарна структура зовнішньої торгівлі. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
10. Географічна структура зовнішньої торгівлі. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
11. The World of Organic Agriculture. FiBL & IFOAM – Organics International. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads.
12. Органічне виробництво в Україні: реалії та перспективи. Департамент продовольства. Міністерство аграрної політики та продовольства України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/TarasKutoviy/ss-72695482.
13. The Structure of Agricultural Production. The Food and Agriculture Organization (FAO). [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: http://www.fao.org.
14. Сільське господарство України. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
15. Сатов О. Інноваційний потенціал розвитку сільських територій та проблеми модернізації державного управління / О. Са-тов // Вісник НАДУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads.pdf
16. Лисенко В. В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сільського господарства/ В.В. Лисенко //Науковий вісник МГУ. – 2015. – №. 10. – С. 153-156.
17. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
18. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за видами економічної діяльності. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Калачевська, Л. (2018). Тенденції та проблеми розвитку сільських територій в Україні. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 29-33. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/7
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРОГОСПОДАРЮВАННЯ