Сутнісні ознаки та змістовна характеристика простору лісогосподарювання України

  • І.Є. Ярова Сумський державний університет
Ключові слова: просторовий аналіз, простір лісогосподарювання, лісовий комплекс, трансформації, економічний простір, структура, лісоресурсний простір

Анотація

У статті досліджуються теоретико-концептуальні  підходи до розуміння простору лісогосподарювання у контексті трансформаційних процесів у лісовому комплексі України. Особливу увагу приділено питанням щодо визначення структурно-функціональної побудови простору лісогосподарювання.

Посилання

1.Бистряков І.К. Метасистемні особливості формування геоекономічного простору розвитку //Геоекономічні сценарії розвитку і Україна: монографія/ М.З.Згуровський, Ю.М. Пахомов, А.С. Філіпенко та ін.- К.: ВЦ «Академія», 2010.-С.48-65.
2. Урунов А.А. Единое и общее экономическое пространство / А.А. Урунов. – М.: ИД «СИНЕРГИЯ», 2014. – 388 с.
3. Мельник Л.Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике. Энциклопедический словарь.-Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005.-384с.
4. Василенко В.Н. Об основных конструктивных элементах экономического пространства/ В.Н.Василенко//Економіка та право.- 2009.-№2.-С.5-10.
5. Шмонин Д.А. Методологические предпосылки оценки социальной напряженности в сфере социально-трудовых отношений / Д.А.Шмонин // Социология.-1999.-№3.-С.4-7.
6. Бияков О.А. Теория экономического пространства: методологический и региональный аспекты /О.А.Бияков.-Томск: Изд-во Том.ун-та, 2004.-152 с.
7.Пепа Т.В. Регіональні проблеми трансформації економічного простору України: теорія, методологія, практиа: дис...доктора екон.наук: 08.10.01/Пепа Тарас Вадимович.-К.,2006.-446 с.
8.Бавико О.Є. Архітектоніка сучасного регіонального економічного простору/О.Є. Бавико// Економіка та держава. -2012.-№7.-С.18.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Ярова, І. (2018). Сутнісні ознаки та змістовна характеристика простору лісогосподарювання України. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 146-148. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/33
Розділ
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА