Нормативно-правове забезпечення розвитку лісопромислового комплексу України

  • І.В. Ярошенко Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Ключові слова: лісопромисловий комплекс, доктрина, стратегія, концепція, програма

Анотація

У статті здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення розвитку лісопромислового комплексу України. Результатом стратегічного планування розвитку галузей національної економіки та промислових комплексів є формування концептуальних, стратегічних та програмних документів.  Незважаючи на велику кількість прийнятих різноманітних концепцій, доктрин, програм, спрямованих на впорядкування розвитку промисловості, система нормативно-правового забезпечення залишається позбавленою цілісності, що пов’язано з відсутністю закріпленої на законодавчому рівні ієрархії керівних документів державної політики. Обґрунтовано необхідність побудови ієрархії керівних документів регулювання розвитку ЛПК України, яка включає доктрину, концепцію, стратегію, програму, план. Визначено напрями удосконалення нормативно-правого регулювання розвитку лісопромислового комплексу України.

Посилання

1. Боровська А. Структура керівних документів державної політики в інформаційній сфері: нагальні проблеми та шляхи впорядкування. Аналітична записка. НІСД // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/572/
2. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.
3. Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою України: Монографія. К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 408 с.
4. Ліпкан В.А. Національна безпека України. Навч. посібник. – К.: Кондор. – 2007. – 552 с.
5. Губарєва І.О. Формування економічної безпеки України Монографія – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2015. – 443 с.
6. Проект Закону України «Про стратегічне планування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e7b8af7a-7c03-4d5b-aaa5-e1c0d7e84388&title=ProektZakonuUkrainiproDerzhavneStrategichnePlanuvannia
7. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
8. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. / — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с.
9. Концепція Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 603-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/246619526
10. Проект Стратегії державної екологічної політики до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-zaproponuye-parlamentu-shvaliti-rozroblenu-minprirodi-ctrategiyu-ekologichnoyi-politiki-do-2030-roku
11. Проект Стратегії розвитку промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/news/u-minekonomrozvitku-vidbulosya-ekspertne-obgovorennya-strategiyi-rozvitku-promislovosti
12. Програми діяльності Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/programa-diyalnosti-uryadu].
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Ярошенко, І. (2018). Нормативно-правове забезпечення розвитку лісопромислового комплексу України . Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 142-145. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/32
Розділ
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА