Аналіз екологічних аспектів визначення необхідності розвитку біоекономіки в Україні

  • В.М. Бутенко Національний університет біоресурсів і приподокористування України
  • А.М. Забара Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: біоекономіка, екологічна сфера, водні ресурси, земельні ресурси, лісові ресурси, повітряний басейн, сталий розвиток, економіка замкнутого циклу

Анотація

У статті розглянуто сутність екологічних аспектів, котрі визначають необхідність розвитку біоекономіки. Визначено, що сучасний розвиток економічних систем призводить до виникнення глобальних проблем, таких як зміна клімату, голод, забруднення навколишнього середовища.

Проаналізовано використання стратегічних природних ресурсів на території України. Визначено, що обсяги викидів шкідливих речовин а атмосферне повітря має негативну динаміку і у розрахунку на 1 кв. км у декілька разів перевищують середнє значення цього показника по країнах Європейського Союзу. Недостатній рівень забезпеченості водними ресурсами та загострення проблем водокористування пов’язані з надмірним забрудненням промислового та комунально-побутового характеру водних об’єктів, високим рівнем зношеності основних фондів водозабезпечуючого і водоохоронного призначення, низькою продуктивністю очисних споруд, порушенням здатності самовідновлюватися та самоочищатися водних систем. Зазначено, що такі проблеми використання земельних ресурсів, як розподіл земельних ресурсів за цільовим призначенням, рівень сільськогосподарської освоєності та розораності земельного фонду набули загрозливого рівня і привели до різкого зростання темпів погіршення якості та екологічного стану ґрунтів. Визначено, що загострення проблем в екологічний сфері зумовлено також утворенням та накопиченням значних обсягів відходів побутового та виробничого походження. Зроблено висновок, що вирішенню зазначених екологічних проблем буде сприяти розвиток біоекономіки, котра базується на використанні відновлюваних ресурсів, біотехнологій та економіки замкнутого циклу.

Посилання

1. Хвесик М.А., Степаненко А.В. Екологічна криза в Україні: соціально-економічні наслідки та шляхи їх подолання. Економіка України. 2014. №1 (626). С.74-85.
2. Малиш Н.А. Екологічна складова економічної політики. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Malysh_NA.pdf.
3. Іваненко Н.П., Сас Д.П. Державне регулювання викидів парникових газів у світі: перспективи для України. URL: http:// Еко-логія/174905_Ivanenko.pdf.
4. Харламова Г., Бутьковський В. Індекс екологічної безпеки України: концепція та оцінка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. №7 (160). С.92-97.
5. Мішенін Є.В., Мішеніна Г.А., Ярова І.Є. Еколого-економічні та соціальні орієнтири лісоресурсного розвитку на підприємни-цьких засадах. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2012. Вип. 3. С. 3-10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2012_3_2.
6. Похилько С.В. Сучасні еколого-економічні аспекти регіонального підходу в управлінні природокористуванням. Вісник СумДУ. Серія«Економіка», № 3. 2014. С.18-26.
7. Сторчак С.О., Маслюченко В.Г., Дмитрик В.В. Актуальні аспекти екологічної політики в нафтогазовому комплексі (на прик-ладі Національної акціонерної компанії «Нафтобаз України»). Нафтогазова галузь України. 2015. №2. URL: http://Екологія/ngu_2015_2_11.pdf.
8. Шубравська О. Біоекономіка: аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки Ук-раїни. Економіка України. 2010. № 10. С.63-73.
9. Байдала В.В. Біоекономіка в Україні: сучасний стан та перспективи. Збірник наукових праць Таврійського державного аг-ротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 1(3). С. 22-28.
10. Бобылев С., Палт М., Кирюшкин П. Биоэкономика и «зелёная» экономика. Bioeconomy and Sustainable Developmentof Agriculture: II International Scientific-Practical Conference., (11-12 October, 2013, Tbilisi) / Ivae Javakhishvili Tbilisi State University, 2013. р. 63-65.
11. Szabó G. D. Bioeconomy’s relevance in rural development. Corvinus University of Budapest, 2014. 15 р.
12. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України: Закон України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI. URL: http://zakon 4.rada.gov.ua/ laws/ show/ 2818-17.
13. Environmental Performance Index. EPI Rankings URL: http:// epi.yale.edu/ epi/ country-rankings.
14. Бутенко В.М. Охорона навколишнього середовища в контексті сталого розвитку та соціального партнерств. Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22-й международной научной конференции (12-117 сентября 2016 г.). Ч.2. Сумы: СНАУ, 2016. С. 123-124.
15. Державна служба статистики України. Статистична інформація. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/ - Назва з екрану.
16. Екологічна складова національної безпеки: Основні показники і шляхи їх досягнення. Аналітична доповідь. URL: http:// www.niss.gov.ua/ content/ articles/ files/ ekolog_nb - 11461.pdf.
17. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Землеустрій та охорона земель. URL: http:// land.gov.ua/ icat/ zemleustrii-ta-okhorona-zemel.
18. Кобзєв І.С. Проблеми раціонального використання та відтворення природного ресурсного потенціалу в аграрній сфері України. Агроінком. 2011. № 10-12.URL: http:// www.nbuv.gov.ua/ portal/ chem_biol/ agroin/ 2011_10-12/ KOBZEV.pdf.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Бутенко, В., & Забара, А. (2018). Аналіз екологічних аспектів визначення необхідності розвитку біоекономіки в Україні. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 123-128. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/28
Розділ
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА