Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки агроформувань з органічним виробництвом

  • В.К. Антошкін Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Ключові слова: агроформування, органічне виробництво, перехідний період, організаційно-економічний механізм, фінансово-економічна безпека, стандартизація, сертифікація, контроль, моніторинг, державна підтримка, удосконалення, управління

Анотація

У статті виявлені особливості функціонування органічних агроформувань та особливості організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності їх основної діяльності та фінансово-економічної безпеки. Крім традиційних складників, до його складу включені інструменти та методи стандартизації й сертифікації органічної продукції, моніторингу і контролю довкілля. Визначена необхідність прямої та непрямої державної підтримки органічних товаровиробників на етапі перехідного періоду  до органічної діяльності. Розроблені основні функціональні елементи й завдання впровадження організаційно-економічного механізму. Обґрунтовані його принципи й очікувані результати для управління органічними підприємствами та їх фінансово-економічної безпеки.

Посилання

1. Бехтер Л.А. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства / Л.А. Бехтер // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева: тези доп. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – С. 138-139.
2. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: [моног-рафія] / Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В., [за ред. Т.Г. Васильціва]. – Львів: ВИДАВНИЦТВО, 2012. –386 с.
3. Гришова І.Ю Зміцнення фінансової складової економічної безпеки підприємства / І.Ю Гришова, Т.С. Шабатура // Облік і фінанси. – 2013. – № 1. – С. 99-105.
4. Донець Л.І. Економічна безпека підприємства: [навчальний посібник] / Л.І. Донець, Н.В. Ващенко. – К.: Центр учбо-вої літератури, 2008. – 240 с.
5. Зеркалов Д.В. Экономическая безопасность: [монография] / Д.В. Зеркалов. – К. : Основа, 2011. – 587 с.
6. Іващенко О.В. Система фінансово-економічної безпеки підприємства / О.В.Іващенко, П.М.Четвєріков. – [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу:http.www.sword.com.index/2012
7. Ігнатенко М.М. Управління органічним виробництвом аграрних підприємств на засадах здійснення соціальної від-повідальності / М.М. Ігнатенко // Економіка і фінанси: наук. жур. – Дніпропетровськ, 2015. – № 12. – С. 4-11.
8. Мармуль Л.О. Розвиток органічного виробництва в Україні / Л.О. Мармуль , Н.П. Новак // Економіка АПК: міжнар. наук.-вир. жур. – № 9. – 2016. – С. 26-32.
9. Мойсеєнко І.П. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства:[ навч. посібник] / І.П.Мойсеєнко, О.М.Марченко. – Львів, 2011. – 380 с.
10. Подольчак Н.Ю. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: [навч. посібник] / Н.Ю.Подольчак, В.Я.Карковська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 268 с.
11. Столбов В.Ф. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки / В.Ф. Столбов, Г.М. Шаповал // Комуна-льне господарство міст. Науково-технічний збірник. – 2013. – №111. – С. 103-108.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Антошкін, В. (2018). Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки агроформувань з органічним виробництвом. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 110-112. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/25
Розділ
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ