Цільові бюджетні фонди як складник фіскального механізму регулювання інвестиційних процесів в Україні

  • Вікторія Руденко ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-4911-7600
Ключові слова: бюджет, цільові бюджетні фонди, інвестиції, капітальні видатки, бюджетна програма

Анотація

Формування цільових бюджетних фондів зумовлене тим, що одним із недоліків здійснення видатків бюджету є знеособлення коштів і, як наслідок, можливість недостатнього забезпечення інвестиційного розвитку, особливо в умовах бюджетного дефіциту. Тому виникла потреба у відокремлених від бюджету цільових фондів, які зазвичай мають закріплені за ними доходні джерела. Такі фонди дають змогу державі ефективніше акумулювати фінансові ресурси і витрачати їх відповідно до цільового призначення, зокрема для активізації інвестицій. Недостатня наукова обґрунтованість доцільності формування цільових бюджетних фондів і нетривалий період їх функціонування в Україні зумовлюють необхідність поглибленого вивчення теоретико-прикладних засад їх створення та використання, а також визначення ролі у фіскальному механізмі регулювання інвестиційних процесів. Статтю присвячено дослідженню змісту й характерних ознак цільових бюджетних фондів, розгляду особливостей їх формування та використання в Україні та обґрунтуванню їхнього впливу на інвестиційні процеси. Специфіка наукових завдань, що становлять предмет дослідження, вимагала використання комплексу спеціальних методів, застосування яких допомогло висвітлити проблематику функціонування цільових бюджетних фондів в Україні та з’ясувати їх роль у регулюванні інвестиційних процесів. Досліджено переваги формування та характерні риси функціонування цільових бюджетних фондів. Визначено особливості здійснення вимушених інвестицій за рахунок резервного фонду бюджету. Здійснено аналіз витрачання коштів на інвестиційні цілі Державного фонду регіонального розвитку, Державного дорожнього фонду, Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та Державного фонду розвитку водного господарства. У результаті дослідження з’ясовано, що використання коштів цільових бюджетних фондів стикається з низкою проблем нормативно-правового та організаційно-управлінського характеру. Обґрунтовано, що за умов внесення необхідних змін у законодавство зазначені фонди перетворяться на потужний складник фіскального механізму регулювання інвестиційних процесів в Україні.

Посилання

Волосович С.В. Державні цільові фонди в системі публічних фінансів. Вісник КНТЕУ. 2016. № 4. С. 129–137.

Гула Н.Л. Теоретико-правова характеристика сфери цільових спеціалізованих державних фондів. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2014. № 1. С. 251–263.

Савченко К.В. Державні фонди цільового призначення в контексті реалізації стабілізаційної політики. Механізм регулювання економіки. 2012. № 2. С. 162–166.

Тропіна В.Б. Цільові фонди у фінансовій системі України. Наукові праці НДФІ. 2005. № 4(33). С. 165–173.

Тулянцева В.А. Правовий режим державних позабюджетних цільових фондів в Україні. Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». 2012. № 1. С. 80–87.

Фокша Л.В. Публічні фонди: поняття, ознаки та правова природа. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. Вип. 10–1(1). С. 162–164.

Хомутенко А.В. Проблематика управління державними бюджетними та позабюджетними фондами грошових коштів в Україні. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 60–66.

Перощук З.І. Правові проблеми регулювання фондів державного та місцевих бюджетів. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 4. С. 157–160.

Коровкина Е.Б. Анализ практики применения целевых бюджетных фондов. Финансы и кредит. 2006. № 13(217). С. 34–41.

Арбатская Ю.В. Целевые фонды как форма государственных и муниципальных расходов: правовые проблемы и пути их решения. Финансовое право. 2007. № 1(27). С. 27–34.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. Дата оновлення: 10.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12#Text

Порядок використання коштів резервного фонду бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415. Дата оновлення: 02.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2002-%D0%BF#n11

Державна казначейська служба України. Звітність. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu

Державний фонд регіонального розвитку: гроші для розвитку чи проїдання? URL: https://cost.ua/730-derzhavnyy-fond-rehionalnoho-rozvytku-hroshi-dlya-rozvytku-chy-proyidannya/

Палійчук Т.В. Принцип «позитивної суми» у дорожній сфері: децентралізація доріг. Бізнес Інформ. 2020. № 12. С. 369–377.

Кузнєцов К. Аналіз окремих напрямів державної бюджетної політики в природоохоронній сфері. Київ : Центр екологічних ініціатив «Екодія», 2021. 89 с.

Volosovych S.V. (2016) Derzhavni tsilovi fondy v systemi publichnykh finansiv [State special purpose funds in the public finance system]. Visnyk KNTEU, no. 4, pp. 129–137.

Hula N.L. (2014) Teoretyko-pravova kharakterystyka sfery tsilovykh spetsializovanykh derzhavnykh fondiv [Theoretical legal description of sphere of the having a special purpose specialized state funds]. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs. Law series, no. 1, pp. 251–263.

Savchenko K.V. (2012) Derzhavni fondy tsilovoho pryznachennia v konteksti realizatsii stabilizatsiinoi polityky [State special funds in the context of stabilization policy realization]. The mechanism of economic regulation, no. 2, pp. 162–166.

Tropina V.B. (2005) Tsilovi fondy u finansovii systemi Ukrainy [Trust funds in the financial system of Ukraine]. Scientific works of RFI, no. 4, pp. 165–173.

Tuliantseva V.A. (2012) Pravovyi rezhym derzhavnykh pozabiudzhetnykh tsilovykh fondiv v Ukraini [Legal regime of state extra-budgetary trust funds in Ukraine]. Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine. Series: Law, no. 1, pp. 80–87.

Foksha L.V. (2014) Publichni fondy: poniattia, oznaky ta pravova pryroda [Public funds: concepts, characteristics and legal nature]. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Jurisprudence, vol. 10-1, pp. 162–164.

Khomutenko A.V. (2018) Problematyka upravlinnia derzhavnymy biudzhetnymy ta pozabiudzhetnymy fondamy hroshovykh koshtiv v Ukraini [Problems of the state budgetary and extraxbudgetary money funds management in Ukraine]. Economy and state, no. 3, pp. 60–66.

Peroshchuk Z.I. (2014) Pravovi problemy rehuliuvannia fondiv derzhavnoho ta mistsevykh biudzhetiv [Legal problems of regulation of state and local budgets’ funds]. Legal scientific electronic journal, no. 4, pp. 157–160.

Arbatskaya Yu.V. (2007) Tselevye fondy kak forma gosudarstvennykh i munitsipal'nykh raskhodov: pravovye problemy i puti ikh resheniya [Trust funds as a form of state and municipal expenditures: legal problems and ways to solve them]. Financial law, no. 1, pp. 27–34.

Korovkina E.B. (2006) Analiz praktiki primeneniya tselevykh byudzhetnykh fondov [Analysis of the practice of using trust budget funds]. Finance and credit, no. 13, pp. 34–41.

Verkhovna Rada of Ukraine (2010) Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine] from 07 July 2010 no. 2456-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12#Text

Cabinet of Ministers of Ukraine (2002) Poriadok vykorystannia koshtiv rezervnoho fondu biudzhetu [The procedure for using the budget reserve fund] from 29 March 2002 no. 415. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2002-%D0%BF#n11

State Treasury Service of Ukraine (2021) Zvitnist [Reporting]. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu

Website “State Price” (2019) Derzhavnyi fond rehionalnoho rozvytku: hroshi dlia rozvytku chy proidannia? [State Fund for Regional Development: money for development or consumption?] Available at: https://cost.ua/730-derzhavnyy-fond-rehionalnoho-rozvytku-hroshi-dlya-rozvytku-chy-proyidannya/

Paliichuk T.V. (2020) Pryntsyp «pozytyvnoi sumy» u dorozhnii sferi: detsentralizatsiia dorih [The principle of «positive amount» in the road sector: decentralization of roads]. Business Inform, no. 12, pp. 369–377.

Kuznietsov K. (2021) Analiz okremykh napriamiv derzhavnoi biudzhetnoi polityky v pryrodookhoronnii sferi [Analysis of certain areas of state budget policy in the field of environmental protection]. Kyiv: Center for Environmental Initiatives “Ecodia”. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Руденко, В. (2021). Цільові бюджетні фонди як складник фіскального механізму регулювання інвестиційних процесів в Україні. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (3 (89), 46-53. https://doi.org/10.32845/bsnau.2021.3.7
Розділ
РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ