Інноваційні пріоритети підвищення інвестиційної привабливості підприємств

  • О.В. Ільїна Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Ключові слова: аграрні підприємства, інновації, капітальні інвестиції, кредитування, оцінка, показники, привабливість, сільськогосподарська продукція, фактори, ефективність

Анотація

У статті розкрито сутність інвестиції як головного чинника забезпечення економічного розвитку аграрних підприємств.. Наведено особливо важливи параметри конкурентоспроможності: наявність у аграрних товаровиробників необхідного обсягу фінансових, трудових та інших ресурсів; високий рівень ефективності виробництва. Доказано, що розвиток економіки неможливий без залучення інвестиційних фінансових ресурсів. Розраховано фінансові показники діяльності аграрних підприємств Запорізької області. Визначенно основні параметри інвестиційної привабливості Запорізької області, та розглянуто динаміку основних показників аграрних підприємств регіону. Обчислено результати кореляційно-регресійних аналізів, які показали, що найважливішими факторами, що забезпечують інвестиційну привабливість сільського господарства Запорізької області є: рівень рентабельності виробництва; розміри підприємства; інтенсивність виробництва; обсяг виручки від реалізації, як фактор частки ринку. Визначена ефективність інвестиційної діяльності аграрних підприємств Запорізької області. Наведено формулу сукупного інтегрального показника та зроблені розрахунки за цією формулою. Зроблено висновок, що ефективне управління інвестиційною діяльністю в аграрному секторі об’єктивно пов’язане з обов’язковістю реалізації в підприємствах процесів удосконалення факторів фінансової, екологічної та продуктової привабливостей інвестиційного клімату.

Посилання

1. Геєць В. М. Нестабільність та економічні зростання / В. М. Геєць. – К. : Інститут економічних прогнозувань, 2006. – 344 с.
2. Гуторов О.І. Сучасні тенденції та оцінка інвестиційних процесів в с.-г. виробництві / О.І. Гуторов. – Х.: РВВ НАУ ім. В.В. Докучаєва, 2002. – 52 с.
3. Кисіль М.І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М.І. Кисіль // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 36–39.
4. Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Гуренко Т. О. Теоретико-методологічні засади результативного управління розвитком підприємств: монографія. – К.: ЦП «Компринт», 2017. 411 с.
5. Ільїн В.Ю. Конкурентоспроможність аграрних підприємств на інвестиційно-інноваційних засадах в умовах глобалізації: мо-нографія / В.Ю. Ільїн, О.В. Ільїна. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2016. 497 с.
6. Ільїна О. В. Використання виробничого потенціалу та конкурентоспроможність підприємства. Інститут бухгалтерського об-ліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. праць. Випуск 3. (м. Луцьк) / відпов. ред. Н. В. Семеншена. Тернопіль: Крок, 2014. С. 243–246.
7. Сільське, лісове та рибне господарство / Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах. Державна служба статистики України. – URL: http://www. ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.03.2018).
8. Розширений бюлетень Форми № 50 с/г «Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах Запорізької області». – Головне управління статистики у Запорізькій області, 2018.
9. Форма № 2 Інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів». – Головне управління статистики у За-порізькій області, 2018.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Ільїна, О. (2018). Інноваційні пріоритети підвищення інвестиційної привабливості підприємств. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 106-109. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/24
Розділ
РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ