Оцінка ризиків стратегічного управління телекомунікаційними підприємствами в умовах цифрової економіки

Ключові слова: ризики, оцінка ризиків, стратегічне управління, цифрова економіка, телекомунікаційні підприємства

Анотація

Потреба оцінки ризиків стратегічного управління телекомунікаційними підприємствами і прогнозування його змін відчуває як керівництво телекомунікаційних підприємств, так і їхні контрагенти, інвестори та інші зацікавлені користувачі телекомунікаційних послуг. Як наслідок, виявлення несприятливих тенденцій розвитку підприємства, диференціація чинників впливу, вибір методу їх оцінки, проведення оцінки з подальшою інтерпретацією результатів набувають першорядного значення через загрозу втрати контролю управління підприємством. Але, незважаючи на велику кількість різних моделей оцінки ризику стратегічного управління, у сучасній економічній науці немає єдиного формалізованого підходу, а також не окреслено методи оцінки ризиків саме для телекомунікаційних підприємств. Кожна модель спирається на свою групу показників та нормативних значень. Саме тому для отримання об'єктивної інформації про стан стратегічного управління телекомунікаційними підприємствами необхідно використовувати моделі різних авторів. Окрім цього, слід розглянути показники, необхідні для прогнозування стратегічного управління телекомунікаційними підприємствами в умовах цифрової економіки, а також розробити можливі їх модифікації, які застосовуються безпосередньо до телекомунікаційних підприємств. Наведений порядок дій, безумовно, допомагає виявити слабкі місця в діяльності досліджуваних економічних суб'єктів, а разом із цим з'ясувати, чи зможуть великі телекомунікаційні підприємства стати основними, за допомогою яких удасться реалізувати такий масштабний проєкт як «Україна 2030е – країна з розвитою цифровою економікою», та національний проєкт «Стратегія цифрового розвитку економіки та високих технологій на період до 2030 року». У статті досліджено та систематизовано погляди науковців щодо визначення методів оцінки ризиків телекомунікаційних підприємств; уточнено сутність оцінки ризиків стратегічного управління в умовах цифрової економіки, яка стрімко розвивається у сучасних реаліях, змінюючи суть бізнесу та трансформуючи суспільство у напрямі повної цифровізації; окреслено найбільш перспективні методи оцінки стратегічного управління телекомунікаційними підприємствами та надано експертну оцінку можливості застосування відомих методів для оцінки ризиків стратегічного управління до сучасних телекомунікаційних підприємств та надано рекомендації щодо їх застосування з метою розвитку цифрової економіки України.

Посилання

Моделі і методи оцінювання економічних ризиків у різних функціональних сферах бізнесу : монографія / М.Л. Вдовин, Л.Г. Данилюк, Л.І. Лелик, І.М. Березяк та ін. Львів : ННВК «АТБ», 2015. 248 с.

Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання. Київ : ІЗМН, 1996. 336 с.

Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2. С. 4–12.

Зибарева О.В., Гольцова І.Л. Ключові аспекти та сучасні тренди розвитку цифрових технологій в діяльності підприємств України. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/15.pdf. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.13.

Оцінка ризиків на ринку послуг мобільних операторів / Н.А. Клименко, І.В. Вороненко, О.В. Нагорна, Н.В. Громик. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9077.

Лазоренко Л.В. Аналіз ринку мобільного зв'язку України та напрямки його розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 15. С. 246–249.

Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : монографія. Київ, 2018. 252 с.

Могилко Д. Управление рисками: модель процесса и компетенций. URL: https://www.businessstudio.ru/articles/article/upravlenie_riskami_model_protsessa_i_kompetentsiy/.

Нкенгурутсе Э. Оценка рисков в бизнесе: предпринимательские риски. Magyar Tudományos Journal. 2020. № 42. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-riskov-v-biznese-predprinimatelskie-riski-

Ріщук Л.І. Методичний підхід до оцінки внутрішніх ризиків підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 16. URL: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/90.pdf.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» № 67-р від 17.01.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Україна – 2030E – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. 2020. URL: https://strategy.uifuture.org.

Хрустальова В.В., Кононенко Є.В. Ринок послуг мобільного зв'язку України: тенденції та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 1. С. 37–41.

Шевцов І. Оцінка ризиків та створення ефективної системи внутрішнього контролю Ліга. Блоги. 2019. URL: https://blog.liga.net/user/ishevtsov/article/33611.

Sarbanes-Oxley Act. URL: http://www.sarbanes-oxley-101.com/.

Сох C., Коннолли Д. Нові межі прибутку та ризику: вплив четвертої промислової революції на бізнес та права людини. Нова політична економія. 2020. № 26(1). С. 1–18. DOI: https://doi.org/10.1080 / 13563467.2020.1723514.

Systems Engineering Thinking Wiki. URL: http://sewiki.ru/%D0%9A%.

Vdovyn M.L., Danyliuk L.H., Lelyk L.I., Bereziak I.M., Melnyk O.M. (2015) Modeli i metody otsiniuvannia ekonomichnykh ryzykiv u riznykh funktsionalnykh sferakh biznes: monohrafiia [Models and methods of assessing economic risks in various functional areas of business: a monograph]. Lviv : Vyd-vo NNVK «ATB».

Vitlinskyi V.V., Nakonechnyi S.I., Sharapov O.D. (1996) Ekonomichnyi ryzyk i metody yoho vymiriuvannia [Economic risk and methods of measuring it.] Kyiv: IZMN.

Hudz O.Ye. (2018) Tsyfrova ekonomika: zmina tsinnostei ta oriientyriv upravlinnia pidpryiemstvamy [Digital economy: changing values and guidelines of enterprise management]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 2, pp. 4–12.

Zybareva O.V., Holtsova I.L. (2020) Kliuchovi aspekty ta suchasni trendy rozvytku tsyfrovykh tekhnolohii v diialnosti pidpryiemstv Ukrainy [Key aspects and current trends in the development of digital technologies in the activities of enterprises of Ukraine]. Efektyvna ekonomika. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/15.pdf. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.13

Klymenko N.A., Voronenko I.V., Nahorna O.V., Hromyk N.V. (2021) Otsinka ryzykiv na rynku posluh mobilnykh operatoriv [Risk assessment in the market of services of mobile operators]. Efektyvna ekonomika. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9077

Lazorenko L.V. (2017) Analiz rynku mobilnoho zviazku Ukrainy ta napriamky yoho rozvytku [Analysis of the market of mobile communication of Ukraine and directions of its development]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 15, pp. 246–249.

Lyashenko V.I., Vyshnevs'kyy O.S. (2018) Tsyfrova modernizatsiya ekonomiky Ukrayiny yak mozhlyvist' proryvnoho rozvytku [Digital modernization of the Ukrainian economy as a possibility of breakthrough development], NAN Ukrayiny, In-t ekonomiky prom-sti, Kyiv, Ukraine.

Mohylko D. Upravlenye ryskamy: model protsessa y kompetentsyi [Risk management: process model and competencies]. Available at: https://www.businessstudio.ru/articles/article/upravlenie_riskami_model_protsessa_i_kompetentsiy/

Nkenhurutse Ezhyd (2020). Otsenka ryskov v byznese: predprynymatelskye rysky [Business Risk Assessment: Entrepreneurial Risks]. Magyar Tudományos Journal. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-riskov-v-biznese-predprinimatelskie-riski

Rishchuk L.I. (2017) Metodychnyi pidkhid do otsinky vnutrishnikh ryzykiv pidpryiemstva [Methodical approach to assessing the internal risks of the enterprise]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Available at: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/90.pdf

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018) Resolution «On approval of the Concept for the development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and the action plan for its implementation». Available at: https://zakon.rada.gov.ua

Ukrainian Institute of the Future (2020). Ukraina 2030E − kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu [Ukraine 2030E is a country with advanced digital economy]. Available at: https://strategy.uifuture.org

Khrustalova V.V., Kononenko Ye.V. (2019) Rynok posluh mobilnoho zviazku Ukrainy: tendentsii ta perspektyvy rozvytku [Market of mobile communication services of Ukraine: trends and prospects of development]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 37–41.

Shevtsov I. (2019) Otsinka ryzykiv ta stvorennia efektyvnoi systemy vnutrishnoho kontroliu Liha. Blohy [Risk assessment and creation of an effective internal control system]. Available at: https://blog.liga.net/user/ishevtsov/article/33611

Sarbanes-Oxley Act. Available at: http://www.sarbanes-oxley-101.com/

Soh C.; Konnolly D. (2020). Novi mezhi prybutku ta ryzyku: vplyv chetvertoi promyslovoi revoliutsii na biznes ta prava liudyny [New Frontiers of Profit and Risk: The Impact of the Fourth Industrial Revolution on Business and Human Rights]. Nova politychna ekonomiia, vol. 26 (1), pp. 1–18. DOI: https://doi.org/10.1080/13563467.2020.1723514

Systems Engineering Thinking Wiki. Available at: http://sewiki.ru/%D0%9A%

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Сазонова, С. (2021). Оцінка ризиків стратегічного управління телекомунікаційними підприємствами в умовах цифрової економіки. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (3 (89), 31-37. https://doi.org/10.32845/bsnau.2021.3.5
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА