Еволюція розвитку конкурентних переваг органічної продукції

Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, органічна продукція, конкуренція, конкурентні переваги органічної продукції

Анотація

Виробництво продуктів харчування у сучасному світі супроводжується негативним впливом на навколишнє середовище. Питання забруднення повітря, ґрунтів та річок усе більше турбує міжнародне співтовариство, яке протягом останніх років перебуває у пошуку альтернативних методів господарювання, які б змогли не лише забезпечувати якісними продуктами харчування населення планети, а й позитивно впливати на природу. Одним із запропонованих методів господарювання є органічне виробництво, за якого існує заборона використання будь-яких синтетичних та хімічних домішок. Продукція, що виготовлена методом органічного землеробства, є корисною для здоров’я населення та сприяє відновленню річок, ґрунтів, збереженню генофонду, а органічне виробництво є перспективним напрямом аграрної галузі економіки України. Важливим етапом становлення органічного сільського господарства є створення системи забезпечення та управління конкурентоспроможністю вітчизняної органічної продукції. Установлено, що важливим етапом забезпечення конкурентоспроможності органічної продукції є формування конкурентних переваг. У зв’язку із цим виникає потреба дослідження та розроблення нових шляхів їх формування. Статтю присвячено теоретичним аспектам еволюції конкурентних переваг, метою якої є встановлення основних етапів розвитку економічної думки щодо сутності терміна «конкурентні переваги», морфології поняття та особливостей конкурентних переваг органічної продукції. Розглянуто підходи до визначення понять конкуренції та конкурентоспроможності. Охарактеризовано структурний, функціональний, ресурсний та системний підходи до трактування сутності конкуренції. Установлено, що такі поняття в економічній теорії, як «конкуренція», «конкурентоспроможність» та «конкурентні переваги» нерозривно пов’язані та прямо залежать одне від одного. Здійснено аналіз розвитку економічної думки та охарактеризовано підходи до визначення конкурентної переваги та конкурентної переваги продукції. Конкурентні переваги органічної продукції – це такі оригінальні властивості продукції виробника, які краще від конкурентів забезпечують потреби споживача. За стрімкого розвитку конкурентних відносин на ринку органічної продукції та впливу зовнішньоекономічних чинників на сільськогосподарських виробників формування конкурентних переваг є обов’язковим атрибутом вітчизняних сільськогосподарських виробників.

Посилання

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва : Эксмо, 2007. 960 с.

Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы : учебное пособие. Москва : НОВОСТИ, 2000. 255 с.

Балабанова Л.В., Холод В.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід : монографія. Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. 294 с.

Боришкевич І.І. Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. 2017. Вип. 12. T. 1. С. 6–11.

Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством : навчальний посібник / за ред. В.О. Василенка. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 400 с.

Вовчак А.В., Камишніков Р.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація. Маркетинг в Україні. 2005. № 2(30). С. 50–53.

Глубиш Л. Перешкоди формуванню конкурентних переваг у секторах сфери продовольчого забезпечення України. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. № 7(1). С. 115–136. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.07

Гаврилюк С.П. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії туристських підприємств. Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. 2001. № 4. С. 76–80.

Должанський І.З., Загорна Т.О. Конкурентоспроможність підприємства. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

Іванов Ю.Б., Орлов П.А., Іванова О.Ю. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія. Харків : ІНЖЕК, 2008. 352 с.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс-курс / пер. с англ. Д. Раевской ; под ред. С.Г. Божук. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 464 с.

Конкурентна діагностика фірми: концепція, зміст, методи : монографія / за ред. Л.Ш. Шевченко, В.І. Токартюк, Н.А. Кизим, А.Л. Шутенко. Харків : ІНЖЕК.

Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми : монографія. Київ : КНЕУ, 2002. 245 с.

Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Санкт-Перербург : Питер, 2007. 800 с.

Лігоненко Л.О. Підприємство в умовах глобалізації : усвідомлення нових реалій. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні : збірник тез наук. робіт учасників Всеукраїнської наук.-практ. конф. Київ : КНТЕУ, 2005. 310 с.

Маршалл А. Принципы экономической науки : в 3-х т. Т. 1. / ред. О.Г. Радынова. Москва : Прогресс, 1999. 496 с.

Маметов А. Формування конкурентних переваг на засадах цифрової трансформації підприємства. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 138–142. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2021/24.pdf

Міненко М.А. Стійкі конкурентні переваги в умовах глобалізації ринку. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2019. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/182607

Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент : навчальний посібник. Київ : ЕксОб, 2001. 539 с.

Перерва П.Г., Ткачова Н.П. Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних переваг підприємства. Економіка розвитку. 2011. № 4(60). С. 116–120.

Павловська Л.Д. Конкурентні переваги органічної продукції. Економіка. Управління. Інновації. 2018. Вип. 2(23). URL: http://eprints.zu.edu.ua/28427/1/eui_2018_2_15.pdf

Полтавська Є.О. Управління конкурентними перевагами підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01. Харків, 2004. 20 с.

Пилипенко О., Мартазіна Н. Методологічні аспекти до формування системи управління конкурентними перевагами підприємства. Економіка. 2013. № 4(124). С. 61–65.

Портер М. Конкуренция. Москва : Вильямс, 2005. 608 с.

Ткачова С. Сучасна концепція стійких конкурентних переваг підприємства: інтеграція та збалансування наукових підходів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. Вернадського. Серія «Економіка та управління». 2012. Т. 25(64). № 2. С. 160–168.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / пер. с англ. ; 12- е изд. Москва : Вильямс, 2003. 928 с.

Рікардо Д. Начало политической экономии и налогообложения. Т. 2. Антология экономической класики. Москва : Эконов, 1993.

Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. Москва : Изограф, 2000. 256 с.

Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечииего устойчивость / пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005. 715 с.

Хэмел Г. Конкуренция за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / пер. с англ. К. Прахалад. Москва : Олимп–Бизнес, 2002. 288 с.

Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса : экономика, маркетинг, менеджмент. Москва : Маркетинг, 2002. 892 с.

Шаповалова І.В. Конкурентні переваги підприємства: ретроспективний аналіз трактування термінів. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 10. С. 427–432.

Цьвок Д.Р. Формування конкурентних переваг підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 5(61). С. 98–107.

Adam Smith (2009) Issledovanie o prirode i prichinah bagatstva narodov [Research on the nature and causes of the wealth of peoples]. Moscow: Eksmo, 960 p.

Azoev G.L., Chelenkov A.P. (2000). Konkurentnye preimushhestva firmy [Competitive advantages of the company]. Tutorial. Moscow: JSC Printing House "NEWS", 255 p.

Balabanova L.V., Kholod V.V. (2006) Marketynghove upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstv: strateghichnyj pidkhid [Marketing management of enterprise competitiveness: strategic approach: monograph]. Donetsk: DonDUET, 294 p.

Boryshkevich I.I. (2017) Strateghichni naprjamy zabezpechennja konkurentospromozhnost siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv. [Strategic directions of ensuring the competitiveness of agricultural enterprises]. Bulletin of Kamyanets-Podilsky National University named after Ivan Ogienko. Economic sciences. Issue 12 T. 1, p. 6–11.

Vasylenko V.O., Tkachenko T.I. (2004) Strateghichne upravlinnja pidpryjemstvom: navch. posib. [Strategic management of the enterprise: textbook. way]. Kyiv: Center for Educational Literature, 400 p.

Vovchak A.V., Kamyshnikov R.V. (2005) Konkurentni perevaghy pidpryjemstva: sutnistj i klasyfikacija [Competitive advantages of the enterprise: essence and classification]. Marketing in Ukraine. No 2 (30). P. 50–53.

Glubysh L. (2021) Pereshkody formuvannju konkurentnykh perevagh u sektorakh sfery prodovoljchogho zabezpechennja Ukrajiny. [Obstacles to the formation of competitive advantages in the sectors of food security of Ukraine]. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7 (1), 115–136. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.07

Gavrilyuk S.P. (2001) Konkurentni perevaghy jak osnova rozrobky strateghiji turystsjkykh pidpryjemstv. [Competitive advantages as a basis for developing a strategy for tourism enterprises]. Scientific Bulletin of Poltava University of Consumer Cooperation of Ukraine. № 4. P. 76–80.

Dolzhansky I.Z., Zagorna T.O. (2006) Konkurentospromozhnistj pidpryjemstva [Competitiveness of the enterprise]. Kyiv: Center for Educational Literature, 384 p.

Ivanov Yu.B. (2008) Konkurentni perevaghy pidpryjemstva: ocinka, formuvannja ta rozvytok : monoghrafija Ju.B. Ivanov, P.A. Orlov, O.Ju. Ivanov. [Competitive advantages of the enterprise: assessment, formation and development: monograph Yu.B. Ivanov, P.A. Orlov, O.Yu. Ivanova]. H.: VD "INZHEK". 352 p.

Kotler F. (2006) Marketyngh menedzhment [Marketing Management: Express Course / trans. with English D. Raevskaya]. SPb.: Piter, 464 р.

Konkurentna diaghnostyka firmy: koncepcija, zmist, metody, monoghrafija (2017) [Competitive diagnostics of the firm: concept, content, methods, monograph / ed. L.Sh. Shevchenko, V.I. Tokartyuk, N.A. Kizim, A.L. Shutenko]. VD "INZHEK".

Kudenko N.V. (2002) Marketynghovi strateghiji firmy. [Marketing strategies of the firm]. Monograph. Kyiv: KNEU, 245 p.

Lamben Jean-Jacques (2007) Menedzhment orijentovanyj na rynok [Market-oriented management]. St. Pereburg: Peter, 800 p.

Ligonenko L.O. (2005) Pidpryjemstvo v umovakh ghlobalizaciji : usvidomlennja novykh realij [Enterprise in the context of globalization: awareness of new realities]. Problems and prospects of business development in Ukraine: a collection of abstracts of sciences. works of participants of the All-Ukrainian scientific-practical. conf. Kyiv: KNTEU, 310 p.

Marshall A. (1999) Printsipy ekonomicheskoy nauki: v 3-kh tomakh. [Principles of economic science: in 3 volumes]. T. 1. / Alfred Marshall; Ed. O.G. Radynova. M.: Izd. group "Progress", "University", 496 p.

Mametov A. (2021) Formuvannja konkurentnykh perevagh na zasadakh cyfrovoji transformaciji pidpryjemstva [Formation of competitive advantages on the basis of digital transformation of the enterprise]. Economy and state. № 3. P. 138–142. Access mode: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2021/24.pdf

Minenko M.A. (2019) [Sustainable competitive advantages in the context of market globalization]. Economic Bulletin of NTUU "KPI". Access mode: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/182607

Nemtsov V.D. (2001) Strateghichnyj menedzhment: navch. posib [Dovgan LE Strategic management: textbook. way]. Kyiv: UVP ExOb LLC. 539 p.

Pererva P.Gh, Tkachova N.P. (2011) Rozvytok metodiv analizu faktychnogho stanu konkurentnykh perevagh pidpryjemstva [Development of methods of analysis of the actual state of competitive advantages of the enterprise]. Development economics. No 4 (60). P. 116–120.

Pavlovskaya L.D. (2018) Конкурентні переваги органічної продукції [Competitive advantages of organic products]. Economy. Management. Innovation. Issue No. 2 (23). Access mode: http://eprints.zu.edu.ua/28427/1/eui_2018_2_15.pdf

Poltavska Ye.O. (2004) Upravlinnja konkurentnymy perevaghamy pidpryjemstva [Management of competitive advantages of the enterprise: author's ref. dis. for science]. degree of Cand. econ. Sciences: [special] 08.06.01 "Economics, organization and management of enterprises". Kharkiv, 200 p

Pilipenko O., Martazina N. (2013) Metodologhichni aspekty do formuvannja systemy upravlinnja konkurentnymy perevaghamy pidpryjemstva [Methodological aspects to the formation of the management system of competitive advantages of the enterprise]. Economy. No 4 (124). P. 61–65.

Porter M. (2005) Konkurencija [Competition]. Moscow: Williams Publishing House, 608 p.

Tkachova S. (2012) Suchasna koncepcija stijkykh konkurentnykh perevagh. pidpryjemstva: integhracija ta zbalansuvannja naukovykh pidkhodiv [Modern concept of sustainable competitive advantage. enterprises: integration and balancing of scientific approaches]. Scientific notes of Tavriya National University named after V. Vernadsky. Economics and Management Series. Volume 25 (64). № 2, pp. 160–168.

Thompson A.A., Strickland A.J. (2003) Strateghichnyj menedzhment. Koncepciji i sytuaciji dlja analizu [Strategic Management. Concepts and situations for analysis].[trans. with English]. 12th ed. Moscow: Williams, 928 p.

Ricardo D. (1993) Nachalo politicheskoy ekonomii i nalogooblozheni [The beginning of political economy and taxation]. Vol. 2 / D. Ricardo . Anthology of economic classics.

Hayek F. (2000) Individualizm i ekonomicheskiy poryadok [Individualism and economic order]. Friedrich August von Hayek. M.: Izograf, 256 p.

Porter M. (2005) Konkurentnoe preimushchestvo: Kak dostich' vysokogo rezul'tata i obespechiiego ustoychivost' [Competitive Advantage: How to Achieve High Results and Ensure Its Sustainability] / Transl. from English. M.: Alpina Business Books, 715 p.

Hamel G. (2002) Konkurentsiya za budushchee. Sozdanie rynkov zavtrashnego dnya [Competition for the Future. Creating the markets of tomorrow] / translation from English. K. Prahalad. Moscow: Olymp-Business, 288 p.

Fatkhutdinov R.A. (2002) Konkurentosposobnost' organizatsii vusloviyakh krizisa : ekonomika, marketing, menedzhment [Competitiveness of the organization in the conditions of the crisis: economics, marketing, management]. M.: Publishing and bookselling center "Marketing", 892 p.

Shapovalova I.V. (2017) Konkurentni perevaghy pidpryjemstva : retrospektyvnyj analiz traktuvannja terminiv [Competitive advantages of the enterprise: a retrospective analysis of the interpretation of terms]. Economy and society. No. 10. P. 427–432.

Tsvok D.R. (2017) Formuvannja konkurentnykh perevagh pidpryjemstva [Formation of competitive advantages of the enterprise]. Problems of system approach in economics: a collection of scientific paper. Issue 5 (61). P. 98–107.

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Коценко, М. (2021). Еволюція розвитку конкурентних переваг органічної продукції. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (3 (89), 24-30. https://doi.org/10.32845/bsnau.2021.3.4
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА