Концептуальні засади антикризового менеджменту інноваційного розвитку агропромислових підприємств в умовах цифровизації економіки

Ключові слова: антикризовий менеджмент, інноваційний розвиток, концептуальні засади, трансформація, діджиталізація, датафікація, оцифрування, віртуалізація

Анотація

У процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний, системного аналізу для дослідження сучасних тенденцій інноваційного розвитку, цифровізації та діджиталізації; абстрактно-логічний – для визначення особливостей трансформації антикризового менеджменту підприємств; графічний – для формування концептуальних засад антикризового менеджменту інноваційного розвитку агропромислових підприємств в умовах цифровізації та діджиталізації. Визначено концептуальні засади трансформації антикризового менеджменту інноваційного розвитку агропромислових підприємств в умовах цифровізації економіки та діджиталізації, які включають менеджмент забезпечення інтеграції зі стейкхолдерами для створення загальної цінності; можливі інноваційні зміни технологій, процесів, продуктів, організаційно-управлінські, які відбуваються на тлі діджитал-середовища; переорієнтацію стратегії у бік зміщення акцентів із прибутку на розширення можливостей задоволення споживачів; зміну парадигми організаційної культури на основі поглиблення кооперації та інтегрування і переходу на гнучке управління, на інноваційні бізнес-моделі, яка трансформує інновації в економічні вигоди для підприємства та високу споживчу цінність для клієнтів; механізми забезпечення та інноваційні методи управління, зміни функціоналу системи управління, використання інноваційного інструментарію на засадах діджитал-трансформації, інформаційних технологій, цифровізації і віртуалізації бізнесу; пошук і своєчасне отримання інформації для забезпечення ефективності процесу прийняття управлінських рішень щодо превентивних заходів адаптації підприємства під нові умови. Розроблено концептуальні засади трансформації антикризового менеджменту інноваційного розвитку агропромислових підприємств в умовах цифровізації та діджиталізації на основі узагальнення наукових підходів до адаптації до мінливих ситуацій і ринкових умов за рахунок балансування на межі порядку і хаосу з урахуванням дизрапторів, трендів, необхідності постійного оновлення бізнес-моделі, що поєднує індивідуальний творчий внесок, спільну роботу, результат, його корегування і контроль із подальшим розширеним відтворенням. Отримані результати дослідження можуть бути використані для визначення потенційних можливостей довгострокових тенденцій, які допоможуть вирости бізнесу, що потрібно врахувати для ефективної роботи та будувати довгострокові плани, спрямовані на зростання свідомості бізнесу, а тому зростає запит на відповідальність, прозоре співробітництво та інвестиції, механізми віддаленої роботи та врахування досвіду співробітників і ролі офісів, розвиток кооперації та інтеграції, вираховування ESG-факторів у бізнес-стратегії, трансформації системи управління підприємством із традиційної бізнес-моделі, життєвий цикл якої постійно скорочується через високу конкуренцію, на інноваційну, яка трансформує інноваційні технології в економічні результати підприємства.

Посилання

Друкер П. Менеджмент. Вызовы XXI века / пер. с англ. Н. Макаровой. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 235 с.

Коваль Н.О. Особливості програми антикризового управління в процесі глобалізації економіки. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 30. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/646

Коженовські Л., Литвиновський Є. Інформація – важіль антикризового менеджменту Республіки Польща. Науковий вісник. Державне управління. 2021. № 4(10). DOI: https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10)-71-94.

Коюда В.О. Управлінські рішення в системі антикризового управління підприємством. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 1(52). С. 153–159.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту. Економічний форум. 2016. № 1. С. 161–170. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_

Масловська Л.Ц., Головач К.С. Формування системи антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами. Агросвіт. 2017. № 9. С. 12–17.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. Москва : Дело, 1992. 702 c.

Пріб К.А. Практика антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 51–59.

Прокопишин О.С. Система антикризового управління як підґрунтя попередження кризових явищ на підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. C. 40–45.

Романяк Г.М. Сутність антикризового управління підприємством в умовах нестабільного ринкового середовища. Наукові записки Української академії друкарства. 2016. № 1. С. 235–239. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2016_1_31

Федулова Л.І. Тенденції інноваційного розвитку економіки України як результат державної політики. Інноваційна економіка. 2018. № 1–2. С. 11–19.

5 довгострокових тенденцій, які допоможуть вирости бізнесу у 2022 р. URL: https://youcontrol.com.ua/articles/yctrends2022/

Підсумки роботи ГД ООН в Україні у 2021 році. URL: https://globalcompact.org.ua/news/pidsumki-roboti-gd-oon-v-ukraini-u-2021-roci/

Druker P. (2012) Menedzhment. Vbizovbi XXI veka [Management. Challenges of the XXI century] Pyter Druker; trans. from English. N. Makarovoi. Moscow: Mann, Yvanov y Ferber. 233 p.

Koval N.O. (2021) Osoblyvosti prohramy antykryzovoho upravlinnia v protsesi hlobalizatsii ekonomiky [Features of the crisis management program in the process of economic globalization]. Ekonomika ta suspilstvo. No. 30. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/646

Kozhenovski L., Lytvynovskyi Ye. (2021) Informatsiia – vazhil antykryzovoho menedzhmentu respubliky Polshcha [Information – the lever of anti-crisis management of the Republic of Poland]. Naukovyi visnyk : Derzhavne upravlinnia. No. 4(10). DOI: https://doi.org/10.33269/2618-0065-2021-4(10)-71-94

Koyuda V.O. (2019) Upravlinski rishennia v systemi antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Management decisions in the enterprise crisis management system]. Naukovyy visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, no 1(52), pp. 153–159.

Lihonenko, L.O. (2016). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh ekonomiky znan ta intelektualizatsii menedzhmentu. Ekonomichnyi forum, no 1, pp. 161–170. Available at: https://nbuv.gov.ualUJRNlecfor_2016_1_23.

Maslovska L.Ts., Holovach K.S. (2017) Formuvannia systemy antykryzovoho upravlinnia silskohospodarskykh pidpryiemstv [Establishment of the system of crisis management of agricultural enterprises]. Ahrosvit, vol. 9, pp. 12–17.

Meskon M.Kh., Albert M., Khedoury F. (1992) Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management] trans. from English. Moscow: Delo, p. 702.

Prib K.A. (2019) Praktyka antykryzovoho upravlinnia v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Practice of crisis management in agricultural enterprises]. Ekonomika APK, no. 10, pp. 51–59.

Prokopyshyn O.S. (2021) Systema antykryzovoho upravlinnia yak pidhruntia poperedzhennia kryzovykh yavyshch na pidpryiemstvakh [Anti-crisis management system as a basis for crisis prevention at enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 9, pp. 40–45.

Romanyak G.M. (2016) Sutnist antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh nestabilnoho rynkovoho seredovyshcha [The essence of crisis management of an enterprise in an unstable market environment]. Naukovi zapysky Ukrayins'koyi akademiyi drukarstva, no. 1, pp. 235–239. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2016_1_31

5 dovhostrokovykh tendentsii, yaki dopomozhut vyrosty biznesu u 2022 r. [5 long-term trends that will help grow the business in 2022]. Available at: https://youcontrol.com.ua/articles/yctrends2022/

Pidsumky roboty HD OON v Ukraini u 2021 rotsi [Results of the work of the UN General Assembly in Ukraine in 2021]. Available at: https://globalcompact.org.ua/news/pidsumki-roboti-gd-oon-v-ukraini-u-2021-roci/

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Савчук, О. (2021). Концептуальні засади антикризового менеджменту інноваційного розвитку агропромислових підприємств в умовах цифровизації економіки. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (3 (89), 17-23. https://doi.org/10.32845/bsnau.2021.3.3
Розділ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА