Застосування двовимірного таксономічного аналізу для оцінювання динаміки рівня розвитку людського капіталу в регіонах України

Ключові слова: людський капітал, рівень розвитку людського капіталу, регіон, двовимірний таксономічний аналіз, узагальнюючий показник

Анотація

У роботі досліджено вплив російської військової агресії у 2014 р. на рівень розвитку людського капіталу в різних регіонах України, проаналізовано підходи інших науковців до оцінювання рівня розвитку цього капіталу. Як метод вирішення поставленої проблеми запропоновано використати двовимірний таксономічний аналіз, який дає змогу порівнювати об’єкти дослідження як у часовому, так і в територіальному вимірі. Визначено та обґрунтовано множину первинних показників для оцінювання розвитку людського капіталу. Ураховуючи обмежений обсяг наявних у відкритих джерелах статистичних даних у регіональному вимірі, обсяг цих показників було зведено до мінімуму. Незважаючи на це, множина вибраних ознак-стимуляторів і ознак-дестимуляторів досить повно характеризує людський капітал регіону. Для порівняльного аналізу рівня розвитку людського капіталу запропоновано використати метод побудови узагальнюючого (інтегрального) показника, величина якого відображала б цей рівень розвитку. Суть цього методу полягає у визначенні в просторі стандартизованих первинних ознак відстані від точки, яка характеризує рівень розвитку людського капіталу в певному регіоні і році, від точки-еталона, кожна координата якої співпадає з «найкращим» (максимальним для показника-стимулятора і мінімального для показника-дестимулятора) для розвитку цього капіталу значенням відповідного первинного показника. Використовуючи вказаний підхід, розраховано значення інтегрального показника рівня розвитку людського капіталу для кожного регіону України і кожного з 2013–2019 рр. Виконані розрахунки показали, що російська військова агресія 2014 р. негативно вплинула на розвиток людського капіталу регіонів України. Однак унаслідок прийнятих державними органами управління заходам ситуація до 2019 р. покращилася і рівень розвитку людського капіталу у цьому році перевищив його величину майже в усіх регіонах порівняно з довоєнним періодом. Результати виконаного аналізу доцільно використати регіональним і загальнодержавним органам управління для вироблення стратегії розвитку регіонів, удосконалення розподілу державних фінансових ресурсів, підвищення рівня розвитку людського капіталу цих регіонів.

Посилання

Грішнова О.А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1 (7). С. 34–42.

Петренко В.П. Класифікація людського капіталу підприємства як передумова його продуктивного використання. Науковий вісник Херсонського національного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 5. Ч. 2. С. 234‒238.

Мельничук Д.П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : монографія. Житомир : Полісся, 2015. 564 с.

Гринкевич С.С. Модель регулювання розвитку людського капіталу на основі таксономічного аналізу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 1. С. 59‒65.

Кузьмін О.Є. Оцінка рівня розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації. Економiка та держава. 2018. № 4. С. 7‒11.

Турило А.М. Концепція оцінки і управління людським капіталом підприємств. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Економіка та управління підприємствами. 2019. №. 2. С. 44‒50.

Турило А.М. Система оцінки людського капіталу працівника підприємств. Агросвіт. 2015. № 9. С. 31‒36.

Гвоздик Н.М. Формування ефективних інвестицій у людський капітал на підприємствах : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2013. 232 с.

Осійчук О.А. Проблеми інтегральної оцінки людського капіталу. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Вип. 2. С. 226‒231. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_2_37

Мякотіна Н.А. Людський капітал: індикатори та модель оцінювання. Держава і регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2014. № 1. С. 85‒89. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_1_18

Приймак В.І. Математичні методи економічного аналізу. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 296 с.

Приймак В.І. Трудовий потенціал і механізми його реалізації в регіоні : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002. 383 с.

Ghrishnova O.A. (2014) Ljudsjkyj, intelektualjnyj i socialjnyj kapital Ukrajiny: sutnistj, vzajemozvjazok, ocinka, naprjamy rozvytku [Human, intellectual and social capital of Ukraine: essence, interrelationship, evaluation, directions of development]. Social and labor relations: theory and practice. No 1 (7), pp. 34–42.

Petrenko V.P. (2014) Klasyfikacija ljudsjkogho kapitalu pidpryjemstva jak peredumova jogho produktyvnogho vykorystannja [Classification of human capital of the subprime hack is a prerequisite for its productive use]. Scientific bulletin of Kherson National University. Series of economic sciences. Issue 5, pp. 234–238.

Meljnychuk D.P. (2015) Ljudsjkyj kapital: priorytety modernizaciji suspiljstva u konteksti polipshennja jakosti zhyttja naselennja [Human capital: priorities of modernization of society in the context of improving the quality of life of the population]. Zhytomyr: Polissja. (in Ukrainian)

Ghrynkevych S.S. (2015) Modelj reghuljuvannja rozvytku ljudsjkogho kapitalu na osnovi taksonomichnogho analizu [Model of regulation of human capital development based on taxonomic analysis]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine: Sciences. Ave. State Institution "Institute for Regional Studies. M.I. Dolishnoy NAS of Ukraine". Lviv, Issue 1, pp. 59‒65.

Kuzjmin O.Je. (2018) Ocinka rivnja rozvytku ljudsjkogho kapitalu Ukrajiny v umovakh ghlobalizaciji [Assessment of the level of human capital development in Ukraine in the context of globalization]. Economy and state, Issue 4, pp. 7‒11.

Turylo A.M. (2018) Koncepcija ocinky i upravlinnja ljudsjkym kapitalom pidpryjemstv [The concept of valuation and management of human capital of enterprises]. Economic magazine of the Eastern European National University named after Lesya Ukrainka. Economics and enterprise management. Kyiv, pp. 44‒50.

Turylo A.M. (2015) Systema ocinky ljudsjkogho kapitalu pracivnyka pidpryjemstv [The system of estimation of human capital of the employee of enterprises]. Agrosvit, рр. 31–36.

Ghvozdyk N.M. (2013) Formuvannja efektyvnykh investycij u ljudsjkyj kapital na pidpryjemstvakh. Poltava. (in Ukrainian)

Osijchuk O.A. (2014) Problemy integhraljnoji ocinky ljudsjkogho kapitalu [Problems of integrated human capital valuation]. Bulletin of socio-economic research. Issue. 2, pp. 226‒231. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_2_37

Mjakotina N.A. (2014) Ljudsjkyj kapital: indykatory ta modelj ocinjuvannja [Human capital: indicators and evaluation model]. State and regions. Aug. : Economics and entrepreneurship. № 1, pp. 85‒89. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_1_18

Pryjmak V.I. (2009) Matematychni metody ekonomichnogho analizu [Mathematical methods of economic analysis]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Pryjmak V.I. (2002) Trudovyj potencial i mekhanizmy jogho realizaciji v reghioni [Labor potencyal and mechanisms of its implementation in the region]. Lviv: Ivan Franko Publishing Center. (in Ukrainian)

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Приймак, В., Вишневська, С., & Трач, А. (2021). Застосування двовимірного таксономічного аналізу для оцінювання динаміки рівня розвитку людського капіталу в регіонах України. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (3 (89), 11-16. https://doi.org/10.32845/bsnau.2021.3.2
Розділ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА