Теоретико-методологічне обґрунтування структурних змін у фінансовій системі України

Ключові слова: фінансова система, централізовані та децентралізовані фінанси, фінансові дисбаланси, технології блокчейн, електронні гроші, криптовалюта, екосистема

Анотація

Важливість змін у структурі фінансової системи на міжнародному рівні визначається процесами глобалізації та їхнім впливом на стан національних фінансових систем. У зарубіжній та вітчизняній науковій літературі було вивчено проблему розуміння фінансової системи як сукупності сфер і ланок. Проведений нами аналіз наукових публікацій, у яких досліджуються сутнісні питання фінансової системи, її суб’єктно-об’єктної структури та функцій, дав змогу зробити висновок щодо відсутності єдиного розуміння. Установлено чітку структурно-підпорядковану систему взаємозв’язків між категоріями, що характеризують еволюційні та/або революційні перетворення у структурі системи, а саме зміни в структурі дискретного характеру, динамічні зміни, структурні зрушення, структурна трансформація. Структурні зміни можуть стати передумовою формування дисбалансів, але при цьому в одних випадках дисбаланси можуть бути цілком обґрунтованими і необхідними, а в інших – нести в собі інформацію про накопичення проблем та нарощення ризиків, а як персистентні ризики – бути індикаторами існуючих в економічній та фінансовій системі викривлень. Зазначено, що використання технологій блокчейн у фінансовій системі призвело до появи нової форми валюти та дало поштовх формуванню децентралізованих фінансів. Досліджуються причини виникнення, ключові ризики, які виникають у результаті появи криптовалюти, а також краудфандингових платформ, які дають можливість здійснювати фінансові операції, зокрема пірингове кредитування та ін., без участі фінансових посередників. Узагальнено, що фінансову систему України варто також розглядати не лише за традиційними підходами, які досить детально та широко висвітлені в наукових публікаціях, а і з урахуванням сучасних тенденцій цифровізації фінансових технологій та за секторальним підходом. Здійснено порівняння електронних грошей, які відносяться до фіатних грошей та криптовалюти, на прикладі однієї з найбільш популярних валют – біткоїна. Систематизовано наукові дослідження, а також дослідницькі матеріали міжнародних фінансових організацій, передусім Міжнародного валютного фонду, що дало змогу провести систематизацію та сучасну класифікацію грошей, покладену в основу визначення централізованих та децентралізованих фінансів. В умовах формування цифрової економіки все більшої популярності набуває термін «фінансова екосистема». Як підсумок, можна зробити висновок щодо перспектив подальшого розвитку сучасного фінансового сектору та надати базові характеристики, ураховуючи поділ на централізовану та децентралізовану фінансові системи.

Посилання

Sai A.R., Buckley J., Fitzgerald B., Gear A.L. Taxonomy of centralization in public blockchain systems: A systematic literature review. Information Processing and Management. 2021. № 58(4). DOI: 10.1016/j.ipm.2021.102584

Brühl V. Decentralised finance (DeFi) – how tokenisation is changing the financial industry [Decentralised Finance – wie die Tokenisierung die Finanzindustrie verändert]. Wirtschaftsdienst. 2021. № 101(8). Р. 629–637. DOI: https://doi.org/10.1007/s10273-021-2981-7

Skarzauskiene A., Maciuliene M., Bar D. Developing blockchain supported collective intelligence in decentralized autonomous organizations. 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63092-8_70

Lee J., L’heureux F. A regulatory framework for cryptocurrency. European Business Law Review. 2020. № 31(3). Р. 423–445.

Bartolomeu P.C., Vieira E., Ferreira, J. Pay as you go: A generic crypto tolling architecture. IEEE. 2020. № 8. Р. 196212–196222. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3034299

Коваленко В.М. Фінансова система України: концептуальні основи та стратегія розвитку : дис. … докт. екон. наук : 08.00.08 ; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів. 513 с.

Нестеренко А.С. Визначення «фінансової системи» та її структурний склад. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юридичні науки». 2013. № 6–3(1). С. 72–75.

Ганзицька Т.С. Сучасне розуміння поняття та структури фінансової системи. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 5. С. 48–50.

Орєхов М.О. Структурні трансформації фінансових систем в умовах глобальної діджиталізації. Економіка і організація управління. 2018. № 3(31). С. 127–136.

Опарін В.М. Модернізація фінансової інфраструктури як основа забезпечення стабільності національної економіки. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4042

Латковська Т.А. Сучасний стан та актуальні проблеми публічної фінансової системи. Lex Portus. 2019. № 4(18). С. 42–61.

Бурбика М.М., Солонар А.В., Уткіна М.С. Підходи до визначення поняття «фінансова система» в Україні та зарубіжних країнах. Право і суспільство. 2016. № 4(2). С. 159–164.

Лазебник Л.Л. Міжнародна фінансова система: історія, актуальні фактори та тенденції розвитку. Економічний вісник. 2013. № 1. С. 86–91.

Орел В.М. Фінансова система як невід’ємна складова економічного процесу країни. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1. № 1. С. 141–152.

Рудаченко О.О., Бібік Н.В., Чех Н.О. Теоретичні засади формування системи фінансового управління країни. Національна економіка. Інтелект ХХІ. 2019. № 5. С. 82–85.

Мейш А.В., Лисак О.М. Перспективи розвитку фінансової системи України. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 1. С. 70–74.

European Central Bank. 2012. Virtual Currency Schemes. October. URL: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf.

Аналітична записка за результатами пілотного проєкту «Е-гривня» / Національний банк України. Київ, 2019. 45 с.

Sai A.R., Buckley J., Fitzgerald B., Gear A.L. Taxonomy of centralization in public blockchain systems: A systematic literature review. Information Processing and Management. 2021. № 58 (4). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102584

Brühl V. Decentralised finance (DeFi) – how tokenisation is changing the financial industry. [Decentralised Finance – wie die Tokenisierung die Finanzindustrie verändert]. Wirtschaftsdienst. 2021. № 101 (8). Р. 629–637. DOI: https://doi.org/10.1007/s10273-021-2981-7

Skarzauskiene A., Maciuliene M., Bar D. Developing blockchain supported collective intelligence in decentralized autonomous organizations. 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63092-8_70

Lee J., L’heureux F. A regulatory framework for cryptocurrency. European Business Law Review. 2020. № 31 (3). Р. 423–445.

Bartolomeu P.C., Vieira E., Ferreira, J. Pay as you go: A generic crypto tolling architecture. IEEE 2020. № 8. Р. 196212–196222. DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3034299

Kovalenko V.M. Financial system of Ukraine: conceptual foundations and development strategy. dissertation… doc. econ. Sciences, special : 08.00.08 – money, finance and credit; Ministry of Education and Science of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, 513 p. (in Ukrainian)

Nesterenko A.S. (2013) Definition of "financial system" and its structural composition. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Ser. Legal sciences, 6-3 (1), 72–75. (in Ukrainian)

Ganzytska T.S. (2016) Modern understanding of the concept and structure of the financial system. Legal scientific electronic journal, 5, 48–50. (in Ukrainian)

Orekhov M.O. (2018) Structural transformations of financial systems in the conditions of global digitalization. Economics and organization of management, 3 (31), 127–136. (in Ukrainian)

Oparin V.M. (2015) Modernization of financial infrastructure as a basis for ensuring the stability of the national economy. Efficient economy. № 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4042 (in Ukrainian)

Latkovskaya T.A. (2019) Current state and current issues of the public financial system. Lex Portus, 4 (18), 42–61. (in Ukrainian)

Burbyka M.M., Solonar A.V., Utkina M.S. (2016) Approaches to the definition of "financial system" in Ukraine and abroad. Law and society, 4 (2), 159–164. (in Ukrainian)

Lazebnyk L.L. (2013) International financial system: history, current factors and trends. Economic Bulletin, 1, 86–91. (in Ukrainian)

Orel V.M. (2016) Financial system as an integral part of the economic process of the country. Ukrainian Journal of Applied Economics, 1(1), 141–152. (in Ukrainian)

Rudachenko O.O., Bibik N.V., Chekh N.O. (2019) Theoretical bases of formation of system of financial management of the country. Intelligence XXI, 5, 82–85. (in Ukrainian)

Meish A.V., Lysak O.M. (2019) Prospects for the development of the financial system of Ukraine. Bulletin of Khmelnytsky National University, 1,70–74. (in Ukrainian)

European Central Bank. 2012. «Virtual Currency Schemes». October. Available at: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/othervirtualcurrencyschemes201210en.pdf

Analytical note on the results of the pilot project "E-hryvnia" (2019). National Bank of Ukraine. Kyiv, 45.

Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Орлов, В. (2021). Теоретико-методологічне обґрунтування структурних змін у фінансовій системі України. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (3 (89), 3-10. https://doi.org/10.32845/bsnau.2021.3.1
Розділ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА