Засадничі аспекти визначення перспективних напрямів продукування нових знань як основи інноваційного розвитку

  • С.М. Ілляшенко Сумський державний університет
  • Ю.С. Шипуліна Сумський державний університет
  • Н.С. Ілляшенко Сумський державний університет
  • Є.І. Нагорний Сумський державний університет
Ключові слова: продукування знань, інноваційний розвиток, механізм управління знаннями, інноваційне випередження, економка знань

Анотація

Метою дослідження є розроблення методичних засад визначення перспективних напрямів продукування нових знань як основи інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів. Запропонована концептуальна схема вибору перспективних напрямів випереджаючого інноваційного розвитку господарюючого суб’єкта, яка відображає види і схему взаємодії актуальних комплексів знань, що покладі в їх основу. Виділено і апробовано на практиці авторські теоретико-методичні підходи, які дозволяють отримати актуальні знання щодо: потенціалу інноваційного розвитку господарюючого суб’єкта; маркетингових прогнозів тенденцій зміни споживчого попиту у прогнозному періоді; оцінки стану розвитку науки і техніки, а також можливостей втілення наявних і перспективних науково-технічних розробок у нові продукти, технології їх виготовлення і способи споживання. Окреслено особливості застосування зазначених підходів.

Отримані результати у сукупності поглиблюють теоретико-методичні засади менеджменту і маркетингу знань в частині формування передумов розроблення організаційно-економічного механізму управління продукуванням і комерціалізацією знань на рівні держави, галузі, регіону, окремої організації тощо які б дозволяли визначати і посилювати їх порівняльні переваги, обирати і реалізовувати на цій основі перспективні напрями їх інноваційного розвитку в перманентно нестабільних умовах сучасної економіки.

Посилання

1. Suslov, D.S. (2012). Upravlinnya znannyamy v orhanizatsiyi: osnovni modeli [Knowledge management in the organization: basic models]. Kreatyvna ekonomika - Creativity Economics, 10, 89-97 [in Russian].
2. Wolf, Y.Yu. (2013). Protses upravlinnya znannyamy pidpryyemstva ta yoho osoblyvosti [Process of knowledge management of the enterprise and its features]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 23.17, 343-352 [in Ukrainian].
3. Tomakh, V.V. (2014). Sutnist protsesu upravlinnya znannyamy pidpryyemstv v promyslovosti [Essence of process of knowledge management of enterprises in industry]. Ekonomika ta upravlinnya natsionalʹnym hospodarstvom - Economics and Management of National Economy, 2, 161-166 [in Ukrainian].
4. Blanc, B.L. and Bouillon, J.-L. (2012). Organizational devices for knowledge management: Proposal for a crossover perspec-tive between knowledge sciences and communication sciences. VINE, 42(3/4), 382-395. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03055721211267503
5. Landry, R. and Amara, N. (2012). Elucidation and enhancement of knowledge and technology transfer business models. VINE, 42(1), 94-116. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1108/03055721211207789
6. Peter, M. (2014). An evaluation of knowledge management tools: Part 1 – managing knowledge resources. Journal of Knowledge Management, 18(6), 1075-1100. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1108/JKM-11-2013-0449
7. Jennex, M.E. (2014). A proposed method for assessing knowledge loss risk with departing personnel. VINE: The journal of in-formation and knowledge management systems, 44(2), 185-209. Retrieved from http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/VINE-07-2012-0028
8. Borjigen, C. (2015) Mass collaborative knowledge management: Towards the next generation of knowledge management stud-ies. Program: electronic library and information systems, 49 (3), 325–342.
9. Khedhaouria, A. and Jamal, A. (2015). Sourcing knowledge for innovation: knowledge reuse and creation in project teams. Journal of Knowledge Management, 19 (5), 932–948.
10. Koolopoulos, T. and Frappaolo, K. (2008). Upravlinnya znannyamy [Knowledge Management]. Moscow : Exmo, 224 p. [in Russian].
11. Janetto, K. and Wheeler, E. (2005). Upravlinnya znannyamy. Kerivnytstvo po rozrobtsi ta vprovadzhennyu korporatyvnoyi stratehiyi upravlinnya znannyamy [Knowledge Management. A Guide to Developing and Implementing a Corporate Knowledge Manage-ment Strategy]. Moscow : The Good Book, 192 p. [in Russian].
12. Gaponenko, A.L. and Orlov, T.M. (2008). Upravlinnya znannyamy. Yak peretvoryty znannya v kapital [Knowledge manage-ment. How to turn knowledge into capital]. Moscow : Exmo, 400 p. [in Russian].
13. Moiseenko, І.P. (2002). Systemy upravlinnya znannyamy v umovakh postindustrialnoyi ekonomiky [Knowledge Management Systems in the Post-Industrial Economy] - Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9010/1/28.pdf [in Ukrainian].
14. Cherkasova, I.V. (2010). Systema upravlinnya znannyamy yak osnova innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstva [Knowledge management system as the basis for enterprise innovation development]. - Retrieved from: http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_5/statti/Cherkasova.pdf [in Ukrainian].
15. Vostryakov, O.V. and Grebeshkova, O.M. (2009). Upravlinnya znannyamy v stratehichnomu protsesi pidpryyemstva [Knowledge management in the strategic process of the enterprise]. - Retrieved from: http://economica.org.ua/2009/upravlinnya-znannyami1/ [in Ukrainian].
16. Bishop, B. (1996). Strategic Marketing for the Digital Age. – Harper Business, 250 p.
17. Davenport, T. (1998). Working Knowledge – How Organizations Manage What They Know. – Harvard Business School Press, 199 p.
18. Thomas, A. Stewart (1996). Intellectual Capital – The New Wealth of Organizations. McGraw-Hill, 342 p.
19. Simar, A. (2006). Knowledge markets: More than Providers and Users. - IPSI BgD Internet Research Society Transactions.
20. Matveyev, M.Ya. (2007). Marketynh znan: metodolohichnyy ta orhanizatsiynyy aspekty [Marketing of knowledge: methodologi-cal and organizational aspects]. Ternopil: Economic Thought, 2007, 448 p. [in Ukrainian].
21. Illyashenko, S.M., Shipulina, Yu.S., Illyashenko, N.S. and Komarnitskaya, A.O. (2017). Upravlinnya znannyamy v systemi inno-vatsiynoho rozvytku orhanizatsiyi [Knowledge management in the organization's innovative development]. Marketynh ta menedzhment innovatsiy - Marketing and management of innovations, 1, 231-241 [in Ukrainian].
22. Illyashenko, S.M. (2000). Kontseptualni zasady marketynhovoho prohnozuvannya stratehichnykh napryamkiv naukovo-tekhnolohichnoho innovatsiynoho rozvytku Ukrayiny na osnovi ekspertnykh otsinok [Conceptual principles of marketing forecasting of strategic directions of scientific and technological innovation development of Ukraine on the basis of expert assessments]. Visnyk Natsion-alnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Problemy ekonomiky ta upravlinnya - Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Prob-lems of Economics and Management, 668, 68-74 [in Ukrainian].
23. Illyashenko, S.M. (2012). Metodolohichni zasady formuvannya kompleksnoho mekhanizmu upravlinnya potentsialom inno-vatsiynoho rozvytku [Methodological bases of forming of complex mechanism of management of potential of innovative development]. Mekhanizm upravlinnya potentsialom innovatsiynoho rozvytku promyslovykh pidpryyemstv - The mechanism of management of the potential of innovation development of industrial enterprises. Sumy: LLC "DD" Papiros ", 52-73 [in Ukrainian].
24. Illyashenko, S.M. (2016). Innovatsiynyy rozvytok: marketynh ta menedzhment znan [Innovation development: marketing and knowledge management]. Sumy: LLC "Dis Plus", 192 p. [in Ukrainian].
25. Illyashenko, N.S. and Belovodskaya, O.A. (2011). Vyperedzhayuchyy naukovo-tekhnichnyy prohres rozvytku: sutnist ta zmist [Advancing scientific and technological progress development: the essence and content. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universyte-tu. Ekonomichni nauky - Bulletin of the Khmelnitsky National University. Economic sciences, 6, 11-14 [in Ukrainian].
26. Illyashenko, S.M., Shipulina, Yu.S. and Illyashenko, N.S. (2018). Rol znan u vybori trayektoriy innovatsiynoho rozvytku rehioniv [The role of knowledge in the choice of trajectories of innovation development of regions]. Suchasni tendentsiyi rozvytku rehioniv, pidpryyemstv ta yikh obyednan - Modern trends in the development of regions, enterprises and their associations. Dnipro: Thresholds, 2018, 80-93 [in Ukrainian].
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Ілляшенко, С., Шипуліна, Ю., Ілляшенко, Н., & Нагорний, Є. (2018). Засадничі аспекти визначення перспективних напрямів продукування нових знань як основи інноваційного розвитку. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 99-105. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/23
Розділ
РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ