Конкуренція аграрного виробництва як інструмент інноваційної діяльності та фактор соціально-економічного розвитку регіону

  • В.М. Жмайлов Сумський національний аграрний університет
  • Л.В. Слюсарева Національний університет державної фіскальної служби України
Ключові слова: інновація, фактор, регіон

Анотація

В статті досліджені питання конкуренції аграрного виробництва та оцінки його конкурентоспроможності через призму впливу інноваційних факторів на соціально-економічний розвиток регіону

Посилання

1. Карпюк В.П. Управління конкурентоспроможністю продукції / В.П. Карпюк [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_4/46.pdf
2. Кононенко І. Метод експрес аналізу рівня конкурентоспроможності продукції / І.Кононенко //Економіка України. – 2012. − № 5. – С.21-24.
3. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління: монографія / Л.І. Піддубна. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. – 368 с.
4. Портер М.Э. Конкуренция: пер. с англ. / М.Э. Портер. – М.: Изд. дом «Вильямс». – 2003. – 496 с.
5. Рабштина В.М. Основи маркетингу в галузях АПК / В.М Рабштина, В.В. Писаренко, Х.З. Махмудов – Дніпропет-ровськ: Зоря, 2002. – 416с.
6. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика / Н.П. Тарнавська //Тернопільський економічний ун-т. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 570 с.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Жмайлов, В., & Слюсарева, Л. (2018). Конкуренція аграрного виробництва як інструмент інноваційної діяльності та фактор соціально-економічного розвитку регіону. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 93-96. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/21
Розділ
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ