Особливості інформаційного забезпечення грошової оцінки земельних ділянок у контексті державного регулювання

  • Т. В. Анопрієнко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Ключові слова: грошова оцінка, державне регулювання, земельна ділянка, інформаційне забезпечення, оренда, податок

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан інформаційного забезпечення грошової оцінки земельних ділянок, як одного із важелів державного регулювання земельних відносин. Проведений порівняльний аналіз якісного, достовірного інформаційного забезпечення даними Державного земельного кадастру, які впливають на вартість земель, а відповідно на розмір земельного податку, орендної плати та інших платежів за землю, або операції з правами на неї. Надані рекомендації щодо першочергових дій на шляху до ефективного управління земельним потенціалом країни.

Посилання

1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
2. Про Державний бюджет України на 2018 рік: закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/¬laws/show/2246-19.
3. Недашківська Т. М., Ступень О. І. Напрями вдосконалення державного регулювання земельних відносин в сільсь-кому господарстві / Т. М. Недашківська, О. І. Ступень. // Землекористування. – № 1. – 2016.– С. 137-140.
4. Мартин А. Г. Державне регулювання ринку земель: принципи, завдання, механізми / А. Г. Мартин // Землеустрій і кадастр. – № 1. – 2008. – С. 35-41.
5. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / [П. Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило та ін]. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
6. Ульянченко Ю. О. Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід для України / Ю. О. Ульянченко. // Державне будівництво. – 2007. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/¬DeBu_2007_2_56.
7. Корецький М. Х. Державне регулювання розвитку аграрної сфери економіки України: Моногр. – Київ, 2002. – 260 с.
8. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів. наукове видання / Ю. М. Палеха – Київ : Профі, 2006. – 324 с.
9. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: навч. посібн. / Ю. Ф. Дегтяренко, М. Г. Лихогруд, Ю. М. Ман-цевич, Ю. М. Палеха – Київ : Профі, 2007. – 624 с., 8 іл.
10. Харрисон Г.С. «Оценка недвижимости», учебн. пособие, Изд-во РИО «Мособлупрполиграфиздат», М. – 1994. – 231 с.
11. Перович Л. М., Губар Ю. П. Оцінка нерухомості : навч. посібн. МОН Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 296 с.
12. Кравченко Ю. В. Аналіз стану інформаційних ресурсів оціночної діяльності / Ю. В. Кравченко // Містобудування та терито-ріальне планування. – Київ : КНУБА, 2008. – Вип. 30. – С. 155 – 160.
13. Кошкалда І.В. Земельні відносини в аграрному секторі економіки України: [монографія] / І.В. Кошкалда / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : Гриф, 2012.– 352 с.
14. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
15. Про оцінку земель: закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/¬laws/show/1378-15.
16. Методика нормативної грошової оцінки земель населених пунктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/¬laws/show/213-95-п.
17. Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213-95-п.
18. Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/¬laws/show/1278-2011-п.
19. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/¬laws/show/1531-2002-п.
20. Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/¬laws/show/z1647-16.
21. Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0388-06.
22. Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/¬laws/show/z1573-13/print1360517383069506.
23. Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/¬laws/¬show/¬z0396-03?nreg=z0396-03&find=1&text=%EF%¬EE%¬EF%E0%¬F0%ED%EE%E3%EE+%E7%B3%-F1%F2%E0%E2%EB%E5%ED%ED%¬FF&x=0&y=0#w22.
24. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п.
25. Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/¬laws/show/1442-2004-п.
26. Анопрієнко Т. В. Вплив інформаційного забезпечення експертної грошової оцінки земельних ділянок на формування вар-тості земель / Т. В. Анопрієнко // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура – 2018. – № 142. – С. 165-171.
27. Кучеренко Є. І., Анопрієнко Т. В. Аналіз сучасного стану кадастрової оцінки земельних ділянок / Є. І. Кучеренко, Т. В. Анопрієнко // Системи оброки інформації – 2016. – № 1 (138). – С. 94-99.
28. Понад 4 млн. грн. надійшло до бюджетів місцевих рад Харківської області з початку року в результаті продажу прав оре-нди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kharkivska.land.gov.ua/-ponad-4-mln-hrn-nadiishlo-do-biudzhetiv-mistsevykh-rad-kharkivskoi-oblasti-z-pochatku-roku-v-rezultati-prodazhu-prav-orendy-na-zemelni-dilianky-silskohospodarskoho-pryznachennia-derzhavnoi-vlasnosti/.
29. Матеріали лота №25121 Аукціону №13008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/25121.
30. Анопрієнко Т. В. Якісне інформаційне забезпечення грошової оцінки земель – шлях до формування реальної вартості зе-мель різного цільового призначення та використання / Т. В. Анопрієнко // Містобудування та територіальне планування – 2018. – № 67. – С. 27-38.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Анопрієнко, Т. В. (2018). Особливості інформаційного забезпечення грошової оцінки земельних ділянок у контексті державного регулювання. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 7-11. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/2
Розділ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА