Облік виробничих витрат у молокопродуктовому підкомплексі

  • В.Ю. Ільїн КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
Ключові слова: бізнес, виробництво, витрати, інвестиції, облік, підприємства, ринок, собівартість, контроль, мокопродуктовий підкомп-лекс, економіка, ефективність

Анотація

У статті розкрито сучасний стан підприємств молокопродуктового підкомплексу який характеризується зменшенням поголів’я корів та обсягів виробництва молока. Наведено що ефективне функціонування молокопродуктового підкомплексу можливе лише за умови рентабельної діяльності підприємств аграрного сектору.

Визначено стратегічні напрями розвитку молокопродуктових підприємств. Розроблена класифікація видів контролю витрат молокопереробних підприємств. Доказано, що особливо важливим видом внутрішнього контролю для сучасних молокопереробних підприємств є внутрішньогосподарський контроль.

Обґрунтовано, що основними засобами попереднього контролю є маркетинг, тобто вивчення тенденцій та перспектив попиту та пропозиції на ринках збуту молочної продукції з ціллю визначення структури та обсягів продажу, планування собівартості продукції.

Виявлені очікувані переваги створення вертикально-інтегрованих холдингів в молочній промисловості. Доведено, що в сучасних умовах розвитку ринку молочної продукції в Україні для крупних виробників домінуючою повинна стати інвестиційна стратегія.

Встановлено, що ефективне функціонування молокопереробних підприємств залежить від загального стану економіки як цілісної системи, розвиток якої забезпечується державними заходами, та внутрішніх чинників формування їх конкурентоспроможності.

Зроблено висновок, що на більшості молокопереробних підприємств нормативне господарство не відповідає вимогам оперативного, ефективного обліку та контролю за виробничими витратами.

Посилання

1. Стратегічний вибір щодо прискорення та підтримки зростання в Україні. Меморандум з економічного розвитку [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http://web.worldbank.org.
2. Зіновчук В.В. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США / В.В. Зіновчук. [монографія] – К.: Логос, 1996. – 345 с.
3. Лупенко Ю. О. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / [Лупенко Ю. О. та ін.]. – Київ : ІАЕ, 2014. – 516 с.
4. Месель-Веселяк В. Я. Напрями забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 7–14.
5. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу [Текст] : підручник / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2013. – 779 с
6. Бондаренко В. М. Розвиток ефективного виробництва молока та його промислової переробки Україні / В. М. Бондаренко // Економіка АПК. – 2008. – №5. – С. 61-64.
7. Зимовець В.М. Економічні проблеми розвитку виробництва та ринку молокопродуктового під комплексу / В.М. Зимовець // Економіка АПК. - 2002. - №5. - С. 126-128.
8. Ільчук М.М. Організація і планування сільськогосподарського виробництва. - Вінниця : Нова книга, 2008. – 455 с.
9. Козак О. А. Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молочної продукції / О. А. Козак // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – С. 149–153.
10. Мостенська Т.Л. Проблеми розвитку молочного виробництва в Україні / Т.Л. Мостенська // Економіка АПК. - 2001. - №6. - С. 40-45.
11. Пархомець М.К. Економічний механізм розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК Західного регіону України / М.К. Пархомець // Тернопіль: «Економічна думка». Ерудит 2001. - С. 45-53.
12. Савицька В.Г. Молоко і молокопродукти у споживчому балансі населення України / В.Г. Савицька // Економіка АПК. - 1999. - №12. - С. 39-44.
13. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. – 364 с.
14. Наринский А.С., Гаджиев Н.Г. Контроль в условиях рыночной экономики. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 176 с.
15. Оперативный контроль экономической деятельности предприятия / Б.И. Валуев, Л.П. Горлова, Е.Л. Зернов и др. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 224 с.
16. Лукіянчук В.М. Актуальні проблеми молочної галузі / В.М. Лукіянчук // Молочна промисловість, 2003, №2. – С. 14-172.
17. Храброва И.А. «Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектиро-вание, интеграционная динамика». - М., 2002. – 198 с.
18. Бандурин А.В. «Деятельность корпораций» – Москва, Буквица, 1999. – 600 с.
Опубліковано
2018-10-07
Як цитувати
Ільїн, В. (2018). Облік виробничих витрат у молокопродуктовому підкомплексі. Bulletin of Sumy National Agrarian University, (6(76), 44-48. вилучено із http://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/10
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ АГРОГОСПОДАРЮВАННЯ